Tältä sivulta löydät tietoa muista maankäytön suunnitelmista ja hankkeista, jotka ohjaavat tarkempaa suunnittelua. Nämä voivat koskea koko Janakkalaa tai jotakin sen osaa.

Kunnan tulee laatia vuosittain katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (MRL 7 §). Kaavoituskatsauksessa esitellään kunnan kaavatilannetta: maakunta-, yleis- ja asemakaavoitusta sekä ajankohtaisia kehittämis- ja yleissuunnitelmia.

Kaavoitusohjelma sisältää kunnan näkökulmasta keskeisimmät kaavoitus- ja kehittämishankkeet sekä maapoliittiset toimenpiteet vuosille 2022-2025.

Kaavoitusohjelma 2022-2025 on hyväksytty kunnanhallituksessa 20.12.2021 § 523.

Ranta-asumisen maankäytölliset periaatteet ja edullisuusvyöhykekartta on hyväksytty valtuustossa 7.2.2022 § 4.

Rakennemallilla on tarkoitus ratkaista yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäimen kehittämisperiaatteet ja nykyisten kaavojen tarkistamistarpeet. Kunnan maankäytöllisen tahdon ilmaisevan rakennemallin esitystapa on strateginen ja ohjevuosi on 2030. Rakennemalli ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava, mutta suunnitteluprosessin eri vaiheisiin varataan vuorovaikutusmahdollisuuksia osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

 

HEHKU – Hämeen elinvoiman ja hyvän asumisen verkostotyö.

Hankkeen tavoitteena on kiteyttää Hämeen erityisyys asumisen ja arkielämän ympäristönä ja houkuttelevana muuttokohteena. Tavoitteena on luoda vanhoja kaupunkialueita ja valikoituja maaseudun perinneympäristöjä kehittäen Hämeelle oma asumisen brändi. Hankkeeseen osallistuvia kuntia ovat Hämeenlinna, Forssa ja Janakkala. Hankkeen toteuttajana on Tampereen yliopisto ja hanke on käynnissä 1.1.2023–31.12.2024 välisen ajan.

Janakkalan hankekohde on Harvialan kartanoalue.

Hankkeen kohdealueena on Turengin ydinkeskustan keskustakolmio.

Työssä kartoitetaan alueen nykytilanne ja etsitään yhteistä visiota alueen kehittämisestä alueen toimijoita ja kiinteistönomistajia aktiivisesti osallistaen. Tavoitteena on huomioida osallisten tarpeet ja tavoitteet ja sovittaa ne yhteen suunnittelemalla yhdessä paras mahdollinen visio kohdealueen kehittämiseksi. Työn laatijana toimii konsultti (Sitowise) ja työn on määrä valmistua tammikuussa 2024.

Projektille valittiin ohjausryhmä, joka koostui keskustan toimijoista ja kiinteistönomistajista sekä kunnan päättäjistä ja viranhaltijoista. Ensimmäinen työpaja pidettiin ohjausryhmän kesken 8.9.2023, jossa määritettiin lähtökohtia keskustakolmion visioinnille. Konsultti laati työpajassa käytyjen keskustelujen perusteella kolme suunnitelma-aihiota. Toiseen työpajaan 25.10.2023 kutsuttiin laajemmin keskustan toimijoita ja eri käyttäjäryhmien edustajia. Viimeinen ohjausryhmän kokous pidettiin 8.12.2023. Keskustavisio valmistui 5.2.2024.

 

Janakkalan kunnan maapoliittinen ohjelma on laadittu ensimmäisen kerran kunnassamme vuonna 2023. Maapoliittisessa ohjelmassa avataan maapolitiikan tavoitteet sekä keskeisimmät maapolitikan keinot. Maapoliittinen ohjelma antaa parhaan käsityksen kuntamme maapolitiikan nykytilasta, sekä siitä mitkä seikat ohjaavat maapoliittista päätöksentekoa ja mitä keinoja kunnalla maapolitiikan toteuttamiseen on.

Maapolitiikalla tarkoitetaan niitä kunnan toimintoja, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan, luovuttamiseen, näihin johtavien sopimusten laatimiseen, maanhallintaan sekä asemakaavojen toteutumisen edistämiseen. Maapoliittinen ohjelma antaa tietoa kunnan maankäyttöön liittyvästä toimintapolitiikasta niin tontin hakijoille, maanomistajille, rakennusliikkeille kuin uusille päättäjillekin.