Kunnanhallitus on hyväksynyt 9.3.2020 kunnan myöntämien avustusten yleiset jakoperusteet. Yleiset jakoperusteet koskevat seuraavia avustuksia:

  • kylien toiminta- ja järjestötaloavustus
  • ympäristöavustukset
  • kulttuuriyhdistysten toiminta-avustukset

Hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettu avustus järjestöille ja yhteisöille tulee hakuun alkusyksystä. Avustuksen jakoperusteet ja tarkempi hakuaika päätetään hyvinvointilautakunnassa kevään aikana.

Yleiset jakoperusteet eivät koske liikuntatoimen avustuksia eivätkä yksityistieavustuksia. Jakoperusteet eivät koske myöskään kulttuurin tapahtumatukea eivätkä nuorisopalveluiden nuorisotoiminnan tukea, jotka ovat jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Yksityistieavustuksia, liikuntatoimen avustuksia, kulttuurin tapahtumatukea tai nuorisotoiminnan tukea ei myöskään lasketa avustuksien 35 % enimmäismäärään.

1. Kylien toiminta- ja järjestötaloavustus

Kylien toiminta-avustus on kaikille hakijoille myönnettävä kiinteä summa kylän perustoiminteisiin. Hakemuksessa tulee ilmetä mihin tarkoitukseen tai toimintaan avustusta haetaan.

Kylien järjestötaloavustusta myönnetään kylätoimintaa tukevien järjestötalojen peruskunnostuksen suunnittelu- ja työpalveluihin sekä materiaalihankintoihin. Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden toimenpiteiden ja kulujen mukaisesti. Tositteet ja selvitys toiminnasta on lähetettävä maksatusta varten hyvinvointilautakunnalle viimeistään marraskuun 2024 loppuun mennessä.

Vuoden 2024 avustusten hakuaika on päättynyt (15.3.-15.4.2024 klo 15:00).

Lisätietoja: maaseutuasiamies Jenni Kuotola p. 03 680 1973, jenni.kuotola@janakkala.fi.

2. Avustus ympäristönsuojelua edistäviin tai ympäristöä parantaviin hankkeisiin

Avustettavan toiminnan tulee edistää ympäristön-, vesien- tai luonnonsuojelua tai ympäristön kunnostamista sekä aktivoida kuntalaisia ympäristönäkökulmasta. Tällaisiksi voidaan katsoa esimerkiksi vieraslajien torjuntaan, ympäristön siistimiseen tai ympäristökasvatuksen edistämiseen liittyvät hankkeet. Jakoperusteena on avustuksen kohteena olevan toiminnan arvioidut ympäristövaikutukset ja kuntalaisten aktivoiminen. Hankkeen toiminnan tulee kohdentua Janakkalan kunnan yleisille alueille. Vieraslajien torjunnassa ei saa käyttää kemiallisia torjunta-aineita.

Myönnetty avustus projektiluontoiseen tapahtumaan tai hankintaan maksetaan jälkikäteen. Tositteet on esitettävä pyydettäessä. Yhdistyksen tai toimintaryhmän pitää asettaa toiminnalleen tavoitteet ja ne keskeiset suoritteet, millä se asetettuja toiminnan tuloksia mittaa. Tositteet ja selvitys toiminnasta on lähetettävä maksatusta varten hyvinvointilautakunnalle viimeistään marraskuun 2024 loppuun mennessä.

Vuoden 2024 avustusten hakuaika on päättynyt (15.3.-15.4.2024 klo 15:00).

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Tuuli Vähälä p. 03 680 1292, tuuli.vahala@janakkala.fi .

3.  Kulttuuriyhdistysten toiminta-avustus

Vuonna 2024 myönnetään avustuksia kulttuuriyhdistysten toimintaan yhteensä 10 000€. Avustusta myönnetään rekisteröidyille, Janakkalassa toimiville kulttuuriyhdistyksille. Avustus on tarkoitettu säännöllisesti järjestettävään kulttuuritoimintaan, johon osallistujista suurin osa on janakkalalaisia. Kulttuuriyhdistyksen toiminta-avustus voi olla enintään 35 % yhdistyksen varsinaisen toiminnan kuluista.

Vuoden 2024 avustusten hakuaika on päättynyt (15.3.-15.4.2024 klo 15:00).

Avustusten tarkempi ohjeistus ja sähköinen hakemus.

Lisätietoja: kulttuurituottaja Anna-Milla Vainio, p. 03 680 1280, anna-milla.vainio@janakkala.fi.

4. Liikuntatoimen avustukset

Vuoden 2024 yleisavustusten hakuaika on päättynyt (15.3.-15.4.2024 klo 15:00).

Katso tarkemmat jakoperusteet liikunnan sivuilta. 

Kohdeavustusten hakuaika on syyskuussa 2024. Hakuaika tarkentuu lähempänä ajankohtaa.

Lisätietoja: liikuntapäällikkö Inkeri Jortikka p. 03 680 1800, inkeri.jortikka@janakkala.fi

5. Kulttuuritapahtumien tapahtumatuki

Tapahtumatukea voi hakea taide- ja kulttuuritapahtumien, kuten konsertit, teemapäivät ja festivaalit järjestämiseksi Janakkalassa. Yhden tapahtuman maksimitukisumma on 800€. Tapahtumatukeen on jatkuva haku, mutta hakemus tulee jättää viimeistään kaksi kuukautta ennen tapahtuman suunniteltua ajankohtaa. Janakkalan kulttuuritoimi jakaa vuosittain kulttuuritapahtumien järjestämiseen yhteensä 5000€. Tapahtumatukea voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran kalenterivuoden aikana. Tapahtumatuki on tarkoitettu yhdistyksille tai toimintaryhmille, jotka eivät saa kulttuuriyhdistysten toiminta-avustusta.

Tuen tarkempi ohjeistus ja sähköinen hakemus.

Lisätietoja: kulttuurituottaja Anna-Milla Vainio, p. 03 680 1280, anna-milla.vainio@janakkala.fi.

6. Nuorisotoiminnan tuki

Tukea voi hakea sähköisellä lomakkeella koko vuoden ajan kuitenkin niin, että kukin hakijaryhmä voi saada vain yhden tuen vuodessa. Tukea tulee hakea vähintään kaksi kuukautta ennen toteutettavaa toimintaa.

Nuorisotoiminnan tuen tarkoitus on vahvistaa monipuolista nuorisotoimintaa, mahdollistaa harrastustoimintaa, monipuolistaa nuorten itse suunnittelemaa ja toteuttamaa tapahtumatoimintaa ja edistää eri toimijoiden yhteistyötä. Tuettavaa toimintaa voi olla esimerkiksi koulutustilaisuudet, nuorisotapahtumat, leiritoiminta, kansainvälinen toiminta tai uuden välineistön hankinta.

Tuen tarkempi ohjeistus ja sähköinen hakemus.

Lisätietoja: nuorisotoimenjohtaja Sanna Laine, p. 03 680 1277, sanna.laine@janakkala.fi.

7. Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset

Hakuaika vuoden 2024 Janakkalan kunnan avustusten yksityisteiden kunnossapitoon alkaa 2.1.2024.

Hakuaika vuoden 2024 Janakkalan kunnan avustusten yksityisteiden perusparannukseen alkaa 2.1.2024. Perustellusta syystä varsinaisen hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia voidaan ottaa käsittelyyn ja hyväksyä, mikäli määrärahaa on käytettävissä.

Hakemuslomakkeet sekä hakuohjeet.

Avustuksiin liittyviä lisätietoja antaa maaseutupäällikkö Ari Uotila p. 03 680 1244