Kunnanhallitus on hyväksynyt 9.3.2020 kunnan myöntämien avustusten yleiset jakoperusteet. Yleiset jakoperusteet koskevat seuraavia avustuksia:

  • kylien toiminta- ja järjestötaloavustus
  • ympäristöavustukset
  • kulttuuriyhdistysten toiminta-avustukset

Yleiset jakoperusteet eivät koske liikuntatoimen avustuksia eivätkä yksityistieavustuksia. Jakoperusteet eivät koske myöskään kulttuurin tapahtumatukea eivätkä nuorisopalveluiden nuorisotoiminnan tukea, jotka ovat jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Yksityistieavustuksia, liikuntatoimen avustuksia, kulttuurin tapahtumatukea tai nuorisotoiminnan tukea ei myöskään lasketa avustuksien 35 % enimmäismäärään.

1. Kylien toiminta- ja järjestötaloavustus

Kylien toiminta-avustus on kaikille hakijoille myönnettävä kiinteä summa kylän perustoiminteisiin. Hakemuksessa tulee ilmetä mihin tarkoitukseen tai toimintaan avustusta haetaan.

Kylien järjestötaloavustusta myönnetään kylätoimintaa tukevien järjestötalojen peruskunnostuksen suunnittelu- ja työpalveluihin sekä materiaalihankintoihin. Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden toimenpiteiden ja kulujen mukaisesti. Tositteet ja selvitys toiminnasta on lähetettävä maksatusta varten tekniselle lautakunnalle viimeistään marraskuun 2023 loppuun mennessä.

Vuoden 2023 avustusten hakuaika päättyi 15.4.2023 klo 15:00.

Lisätietoja: maaseutuasiamies Jenni Kuotola p. 03 680 1973, jenni.kuotola@janakkala.fi.

2. Avustus ympäristönsuojelua edistäviin tai ympäristöä parantaviin hankkeisiin

Avustettavan toiminnan tulee edistää ympäristön-, vesien- tai luonnonsuojelua tai ympäristön kunnostamista sekä aktivoida kuntalaisia ympäristönäkökulmasta. Tällaisiksi voidaan katsoa esimerkiksi vieraslajien torjuntaan, ympäristön siistimiseen tai ympäristökasvatuksen edistämiseen liittyvät hankkeet. Jakoperusteena on avustuksen kohteena olevan toiminnan arvioidut ympäristövaikutukset ja kuntalaisten aktivoiminen. Hankkeen toiminnan tulee kohdentua Janakkalan kunnan yleisille alueille. Vieraslajien torjunnassa ei saa käyttää kemiallisia torjunta-aineita.

Myönnetty avustus projektiluontoiseen tapahtumaan tai hankintaan maksetaan jälkikäteen. Tositteet on esitettävä pyydettäessä. Yhdistyksen tai toimintaryhmän pitää asettaa toiminnalleen tavoitteet ja ne keskeiset suoritteet, millä se asetettuja toiminnan tuloksia mittaa. Tositteet ja selvitys toiminnasta on lähetettävä maksatusta varten tekniselle lautakunnalle viimeistään marraskuun 2023 loppuun mennessä.

Vuoden 2023 avustusten hakuaika päättyi 15.4.2023 klo 15:00.

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Tuuli Laaksonen p. 03 680 1292, tuuli.laaksonen@janakkala.fi.

3.  Kulttuuriyhdistysten toiminta-avustus

Vuonna 2023 Janakkalan kulttuuritoimi jakaa toiminta-avustuksia kulttuuriyhdistysten toimintaan yhteensä 10 000€.

Vuoden 2023 avustusten hakuaika päättyi 15.4.2023 klo 15:00.

Avustusten tarkempi ohjeistus ja sähköinen hakemus.

Lisätietoja: kulttuurituottaja Anna-Milla Vainio, p. 03 680 1280, anna-milla.vainio@janakkala.fi.

4. Liikuntatoimen avustukset

Vuoden 2023 yleisavustusten hakuaika päättyi 15.4.2023 klo 15:00.

Katso tarkemmat jakoperusteet liikunnan sivuilta. 

Kohdeavustusten hakuaika on 21.8.-1.10.2023.

Lisätietoja: liikuntapäällikkö Inkeri Jortikka p. 03 680 1800, inkeri.jortikka@janakkala.fi

5. Kulttuuritapahtumien tapahtumatuki

Tapahtumatukea voi hakea taide- ja kulttuuritapahtumien, kuten konsertit, teemapäivät ja festivaalit järjestämiseksi Janakkalassa. Yhden tapahtuman maksimitukisumma on 800€. Tapahtumatukeen on jatkuva haku, mutta hakemus tulee jättää viimeistään kaksi kuukautta ennen tapahtuman suunniteltua ajankohtaa. Janakkalan kulttuuritoimi jakaa vuosittain kulttuuritapahtumien järjestämiseen yhteensä 5000€.

Tuen tarkempi ohjeistus ja sähköinen hakemus.

6. Nuorisotoiminnan tuki

Lisätietoja: kulttuurituottaja Anna-Milla Vainio, p. 03 680 1280, anna-milla.vainio@janakkala.fi.

Tukea voi hakea sähköisellä lomakkeella koko vuoden ajan kuitenkin niin, että kukin hakijaryhmä voi saada vain yhden tuen vuodessa. Tukea tulee hakea vähintään kaksi kuukautta ennen toteutettavaa toimintaa.

Nuorisotoiminnan tuen tarkoitus on vahvistaa monipuolista nuorisotoimintaa, mahdollistaa harrastustoimintaa, monipuolistaa nuorten itse suunnittelemaa ja toteuttamaa tapahtumatoimintaa ja edistää eri toimijoiden yhteistyötä. Tuettavaa toimintaa voi olla esimerkiksi koulutustilaisuudet, nuorisotapahtumat, leiritoiminta, kansainvälinen toiminta tai uuden välineistön hankinta.

Tuen tarkempi ohjeistus ja sähköinen hakemus.

Lisätietoja: nuorisopalvelupäällikkö Sanna Laine, p. 03 680 1277, sanna.laine@janakkala.fi.

7. Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset

Hakuaika vuoden 2023 Janakkalan kunnan avustusten yksityisteiden kunnossapitoon päättyi 28.2.2023.

Hakuaika vuoden 2023 Janakkalan kunnan avustusten yksityisteiden perusparannukseen päättyi 28.2.2023. Perustellusta syystä varsinaisen hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia voidaan ottaa käsittelyyn ja hyväksyä, mikäli määrärahaa on käytettävissä.

Hakemuslomakkeet sekä hakuohjeet.

Avustuksiin liittyviä lisätietoja antaa maaseutupäällikkö Ari Uotila p. 03 680 1244