Sähköinen tukihakemus

Janakkalan nuorisotoiminnan tuen tarkoitus on edistää monipuolista nuorisotoimintaa, mahdollistaa harrastustoimintaa, monipuolistaa nuorten itse suunnittelemaa ja toteuttamaa tapahtumatoimintaa ja edistää eri toimijoiden yhteistyötä. Tuki on kohdennettua ja harkinnanvaraista. Tukea myönnettäessä kiinnitetään huomiota tuen tarpeeseen, hakijan toiminnan laatuun ja laajuuteen, toiminnan vaikutukseen paikkakunnan nuorisotoiminnassa sekä hakijan muualta saamaan tukeen. Nuorisotoiminnan tukea ei myönnetä yksittäisille henkilöille, yrityksille tai keskusjärjestöille. Tukea voi hakea sähköisellä lomakkeella koko vuoden ajan kuitenkin niin, että kukin hakijaryhmä voi saada vain yhden tuen vuodessa.

Tukea myönnetään janakkalalaisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten ryhmille.

  • Tukea voivat hakea nuorisoyhdistykset, valtakunnallisten yhdistysten paikalliset jäsenyhdistykset, sekä sellaiset aikuisjärjestöjen nuoriso‐osastot, joilla on oma kirjanpito. Tukikelpoiseksi nuorisoyhdistykseksi tai ‐järjestöksi luetaan paikallinen rekisteröity nuorisoyhdistys, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29‐vuotiaita.
  •  Nuorten ryhmä voi olla nuorten ryhmä kuten esimerkiksi koululuokka, harrastusryhmä tai nuorten avoin ryhmä, joka lähtee yhdessä toteuttamaan ideaa. Ryhmän vastuuhenkilön tulee olla täysi-ikäinen ja ryhmän järjestämän toiminnan tulee kohdentua ydinryhmää laajemmalle.

Tuettavaa toimintaa voi olla esimerkiksi koulutustilaisuudet, nuorisotapahtumat, leiritoiminta, kansainvälinen toiminta tai uuden välineistön hankinta. Ensisijaisena tarkoituksena on nuorille suunnatun toiminnan ja/tai nuorten itse suunnitteleman ja järjestämän toiminnan kehittäminen ja lisääminen. Toiminnan tulee olla organisoitua ja turvallisuusasiat tulee huomioida tarkasti. Toiminnan on oltava todisteellisesti päihteetöntä. Tuettavalla toiminnalla ei voida järjestää voittoa tuottavaa toimintaa.

Tukea voi saada 50 – 500€.

Nuorisotoiminnan tukea voi hakea ympäri vuoden sähköisellä lomakkeella, josta tulee selvitä seuraavat tiedot:

  • selostus ryhmän toiminnan tarkoituksesta
  • haettavan tuen määrä ja tilitiedot
  • selostus suunnitellusta toiminnosta ja toiminnan kustannusarvio
  • turvallisuuden ja päihteettömyyden huomioiminen toiminnassa
  • selvitys toimintaan kohdistuvista muista tuista tai avustuksista
  • toiminnan vastuuhenkilöt

Tukea tulee hakea vähintään kaksi kuukautta ennen toteutettavaa toimintaa. Tukipäätökset tekee nuorisotoimenjohtaja. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköisesti. Tuetusta toiminnasta ja rahojen käytöstä raportoidaan kahden kuukauden sisällä nuorisotoimistoon. Toiminta raportoidaan sähköisesti raportointilomakkeella. Tuettujen toimintojen raportit käsitellään vuosittain joulukuussa nuorisovaltuuston kokouksessa. Mikäli toiminta ei toteudu suunnitelman mukaan tulee hakijan olla välittömästi yhteydessä nuorisotoimistoon. Toiminnan peruuntuessa tai sen luonteen oleellisesti muuttuessa voidaan tuki periä takaisin nuorisopalvelupäällikön päätöksellä.

Tuen raportointilomake

Laine Sanna

nuorisotoimenjohtaja
Nuorisopalvelut
Juttilantie 1, 14200 Turenki