Kuvassa jalkapallomaalin edessä lapsia pelaamassa.

Urheiluseuroille ja liikuntajärjestöille myönnettävien avustusten jakoperusteet

Kunnanhallitus on 9.3.2020 § 86 hyväksynyt kunnan järjestöavustusten yleisohjeet. Teknisen lautakunnan 14.3.2023 §66 hyväksymillä liikuntatoiminnan avustusten jakoperiaatteilla täydennetään niitä. Teknisen lautakunnan liikuntatoiminnan jakoperusteet janakkalalaisille seuroille ja yhdistyksille löytyvät tältä sivulta Niihin kannattaa tutustua ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Vuonna 2024 avustustenjaosta päättää hyvinvointilautakunta. Hyvinvointilautakunta myöntää yleis- ja kohdeavustuksia harkinnanvaraisesti janakkalalaiseen liikuntatoimintaan. Liikuntapalvelujen avustusten jako tapahtuu valtuuston vuosittain talousarvioon hyväksymien määrärahojen puitteissa ja lautakunnan kunkin vuoden talousarvion käyttösuunnitelmassaan määräämällä tavalla. Avustusmuodot ovat yleisavustus sekä kohdeavustus. Hyvinvointilautakunta päättää avustuksista hyvinvointijohtajan esittelyn pohjalta. Päätöksen teon valmistelijana toimii liikuntapäällikkö. Vuosittain valtuuston talousarvioon hyväksymät määrärahat jaetaan yleisavustusten ja kohdeavustusten kesken hyvinvointilautakunnan päätöksellä.

Liikuntatoiminnan avustuksia myönnetään liikuntalain (10.4.2015/390) mukaisesti. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon toiminnan määrä ja laajuus sekä yhteiskunnallinen merkitys ja avustuksen tarve, yleisavustushakijat pisteytetään liikuntajärjestöjen yleisavustuksen pisteytystaulukon mukaisesti. Järjestöjen muualta saamat avustukset sekä vakavaraisuus (omaisuus) vaikuttavat avustusten suuruuteen. Avustus voi olla enintään 35 % järjestön varsinaisen toiminnan kuluista.

Yleisavustusten hakuaika on 15.3. – 15.4. Ehdotus yleisavustusten jaosta tuodaan hyvinvointilautakunnan päätettäväksi toukokuun lautakunnan kokoukseen. Samassa kokouksessa päätetään kohdeavustuksiin osoitettava määräraha. Kohdeavustusten haku ajankohta on elo-syyskuussa. Hakuaika tarkentuu avustusperitaatteiden päivityksen yhteydessä. Ehdotus kohdeavustusten jaosta tuodaan hyvinvointilautakunnan päätettäväksi lokakuun lautakunnan kokoukseen.

Avustusten haettaviksi julistamisesta ilmoitetaan Janakkalan Sanomat -lehdessä, Janakkalan kunnan www-sivuilla sekä kunnan virallisella ilmoitustaululla.

 • Avustettavan toiminnan tulee tukea kuntastrategiaa yhdellä tai useammalla kriteerillä.
 • Avustettavan toiminnan tulee noudattaa voimassa olevia lakeja ja säädöksiä. Avustuksen saamisen edellytyksenä on toiminnan ehdoton päihteettömyys ja sitoutuminen noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä.
 • Avustuksilla pyritään lisäämään ja monipuolistamaan kuntalaisille tarjottavia palveluja.
 • Avustuksen saajan tulee sopivassa yhteydessä julkisuudessa mainita, että Janakkalan kunnan tekninen lautakunta on tukenut toimintaa
 • Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, kunnan myöntämä ja mahdollisesti liikaa maksettu avustus on maksettava lyhentymättömänä takaisin kunnalle. Lisäksi yhdistys menettää avustuskelpoisuutensa.
 • Avustuspäätökseen haetaan muutos kuntalain säätämässä järjestyksessä tekniseltä lautakunnalta

 • hakuaikana ohjeiden mukaan toimitetun ja asianmukaisesti täytetyn kirjallisen hakemuksen (hakulomake ja liitteet) perusteella
 • joka on rekisteröity Janakkalaan ja, jonka tiedot ovat yhdistysrekisterissä ajan tasalla.
 • avustus on tarkoitettu nimenomaan janakkalalaisille suunnattuun toimintaan, johon osallistuvista enimmän osan tulee olla janakkalalaisia.
 • joka on asettanut toiminnalleen tavoitteet ja ne keskeiset suoritteet, millä se asetettuja toiminnan tuloksia mittaa.

 • liiketoiminnasta aiheutuviin menoihin (tuloverolaki 23 §).
 • henkilökohtaisilla etukortteilla (S-bonus, Plussa ym.) tehtyihin hankintoihin, jotka on ostettu yhdistykselle. Verottajan näkökulmasta (verohallinnon ohje 29.1.2013) henkilökohtaisella etukortilla saadut rahahyvitykset tai etukupongit yms. katsotaan veronalaiseksi ansiotuloksi.
 • toimintaan, jossa Janakkalan kunta on joko maksun saaja tai järjestänyt ko. toiminnan eikä kunnan omien tilojen vuokrakustannuksiin.
 • uudelle järjestölle ennen kuin se on toiminut ainakin vuoden pituisen tilikauden ajan.

 • avustus pitää käyttää liikuntatoimintaan.
 • avustusta saava järjestö on velvollinen osallistumaan kunnan järjestämän ja organisoiman toiminnan järjestämiseen.

Kunnalla on oikeus tarkistaa avustuksen saajan tilit ja toiminta sekä siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi.

Kunnalla on oikeus periä maksettu avustus takaisin, jos avustuspäätös kumotaan muutoksenhaun yhteydessä.

Avustuksen saaja menettää avustuskelpoisuutensa, mikäli se siirtää avustukseen oikeutettua toimintaa kolmannelle osapuolelle.

Avustuksen käyttötarkoituksen muuttamista tai avustuksen käyttöajan jatkamista anotaan aina kirjallisesti avustuksen myöntäneeltä taholta. Hyvin perustellut muutokset ovat mahdollisia ja näin vältytään maksetun avustuksen palauttamiselta.

Myönnettyä avustusta on haettava maksuun viimeistään avustusvuoden joulukuun loppuun mennessä. Avustuksen saaja on velvollinen palauttamaan maksetun avustuksen tai määrätyn osan siitä, mikäli:

 • Avustusta ei ole käytetty myöntämisvuoden kuluessa, eikä avustuksen käyttämiselle ole haettu jatkoaikaa
 • Mikäli avustuksen saaja ei toteuta sovittuja avustusehtoja. Lisäksi yhdistys menettää avustuskelpoisuutensa kahdeksi vuodeksi.
 • Toiminta, jota varten avustus on myönnetty, lopetetaan tai se muuttuu niin, että se ei enää täytä avustuksen myöntämisen edellytyksiä
 • Jos yhdistys lopettaa toimintansa, on siitä ilmoitettava kunnan kirjaamoon, kirjaamo@janakkala.fi

Yleisavustus hakulomake on sähköinen. Lomake oli avoinna hakuaikana 15.3.-15.4.2024.

Hakijoita pyydetään huomioimaan, että mahdollisissa täydennyspyynnöissä tietojen toimittamiseen annetaan aikaa 2 viikkoa täydennyspyynnöstä.

Kohdeavustuksen hakulomakkeet toimitettava hakuaikana osoitteeseen kirjaamo@janakkala.fi

Hakemus

Erittelylomake

Jortikka Inkeri

Liikuntapäällikkö

Pirinen Tiina

hallinnon ja liikunnan suunnittelija
Liikunta

Hallinnon ja liikunnan suunnittelija

Juttilantie 1, 14200 Turenki