Janakkalan kunnan valtuusto hyväksyi laajan hyvinvointikertomuksen kokouksessaan 28.8.2023. Hyvinvointikertomus on kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa.

Kunta on vastuussa laajan hyvinvointikertomuksen tekemisestä kerran valtuustokaudessa. Janakkalassa hyvinvointikertomustyötä on tehnyt ryhmä viranhaltijoita eri toimialoilta kunnan johtoryhmän ohjauksessa.

Laaja hyvinvointikertomus jakaantuu kahteen osaan:

  1. hyvinvointikertomukseen, joka kuvaa hyvinvoinnin nykytilanteen
  2. hyvinvointisuunnitelmaan, jossa on kuvattu tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi. Hyvinvointisuunnitelma ulottuu vuoteen 2027 asti.

Lisäksi työhön kuuluu vuotuinen tavoitteita ja toimenpiteitä tarkentava suunnittelu osana toiminta- ja talousarviota. Hyvinvointikertomustyöstä raportoidaan vuosittain valtuustolle.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ovat osa kuntastrategiaa

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ovat osa kunnan strategista johtamista. Ne ovat työvälineitä, joilla voi suunnitella, seurata, arvioida ja raportoida kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Laajassa hyvinvointikertomuksessa kuvataan myös muita hyvinvointiin liittyviä suunnitelmia, ohjelmia ja raportointeja.

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet

Hyvinvointisuunnitelman neljä tavoitetta ovat osallisuus, yhdenvertaisuus, hyvinvointityö- ja johtaminen sekä elinvoima. Osallisuuden keskeinen tavoite on myös kunnan ja järjestöjen mukaan ottaminen yhteiseen hyvinvointityöhön.