Tältä sivulta löydät tietoa loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamisesta ja tarvittavasta lupamenettelystä.

Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi aloitetaan kohteen lähtökohtien selvittämisellä, eli rakennuspaikan maankäytöllisellä tarkastelulla ja rakennuksen teknisten ominaisuuksien tarkastelulla. Näin saadaan arvioitua muutosprosessin mahdollisuutta, vaatimuksia ja mahdollisia muutostoimenpiteitä sekä alustavia mahdollisia kustannuksia.

Janakkalassa muutoskohteen maankäytöllisessä tarkastelussa käytetään apuna edullisuusvyöhykettä. Vyöhykkeeseen kuuluu sellaiset alueet, joilla loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseen asumiseen on kunnan yhdyskuntarakenteen kehityksen sekä palveluiden saavutettavuuden ja järjestämisen näkökulmasta järkevää ja mahdollista. Edullisuusvyöhykkeen hyödyntäminen luo yhdenmukaiset pelisäännöt vakituista asumista koskevien lupahakemusten käsittelyssä. Lähtökohtaisesti käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseen asumiseen voidaan sallia kohteelle (tontille), joka sijaitsee kunnan edullisuusvyöhykkeellä.

Ranta-asumisen maankäytölliset periaatteet ja edullisuusvyöhykekartta on hyväksytty valtuustossa 7.2.2022 § 4.

Edullisuusvyöhykkeelle sijoittumisen lisäksi, tarkastellaan vielä seuraavia rakennuspaikan (tontin) ominaisuuksia, joita edellytetään vakituisen asumisen sallimiseksi:

 • Rakennuspaikan tulee olla kooltaan ja muodoltaan riittävän suuri, vähintään 2000 m2
 • Rakennuspaikalla tulee olla lain mukainen jätevesijärjestelmä, mikäli keskitettyyn jätevesiverkostoon liittyminen ei ole mahdollista
 • Rakennuspaikalla tulee olla saatavissa riittävästi hyvälaatuista talousvettä
 • Rakennuspaikan tulee sijaita hyvän tieyhteyden varrella, ympärivuotisesti pelastus- ja huoltoajoneuvojen saavutettavissa
 • Rakennuksen sijoittuminen tontilla (etäisyys esim. rantaviivaan, naapuriin)

Mikäli edellä mainituissa edellytyksissä on puutteita (esim. kiinteistön jätevesijärjestelmässä), tulee mahdolliset muutos- ja korjaustoimenpiteet rakennusluvan myöntämisen ehdoiksi.

Rakennusteknisen tarkastelun tavoitteena on selvittää loma-asunnon soveltuvuutta vakituiseen asumiseen. Hakijan voi olla syytä pyytää tähän rakennussuunnittelijan apua. Soveltuvuuden vakituiseen asumiseen ratkaisee kunnan rakennusvalvonta rakennuslupavaiheessa. Lähtökohtaisesti mitä uudempi loma-asunto on, sen todennäköisempää on, että rakennus on soveltuva vakituiseen asumiseen.

Kun käyttötarkoituksen muutoskohteena on jo rakentunut loma-asunto tai aiemmin vakituiseksi asunnoksi rakennettu talo, teknisiä ominaisuuksia koskevat vaatimukset eivät ole yhtä tiukat, kuin rakennettaessa uutta asuinrakennusta. Kuitenkin jo rakentuneenkin loma-asunnon tulee täyttää seuraavat olennaiset tekniset vaatimukset, jotta käyttötarkoituksen muuttaminen voidaan sallia:

Vakituiselle asuinrakennukselle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset (maankäyttö- ja rakennuslaki 117 a-117 l §) koskevat:

 • Rakenteiden lujuutta ja vakautta
 • Paloturvallisuutta
 • Terveellisyyttä
 • Käyttöturvallisuutta
 • Esteettömyyttä
 • Meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita
 • Energiatehokkuutta
 • Lämmitysjärjestelmää

Mikäli edellä mainituissa rakennusteknisissä vaatimuksissa on puutteita, tulee mahdolliset muutos- ja korjaustoimenpiteet tehdä ennen myönteisen rakennusluvan saamista. Myönteisen rakennusluvan saamisen jälkeen käyttötarkoituksen muuttaminen on mahdollista.

Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi edellyttää aina lupamenettelyä. Lupaharkinta tehdään aina tapauskohtaisesti, kunnan maankäytön ja rakennusvalvonnan viranhaltijoiden toimesta.

Jos kyseessä on rakennuspaikka, jonka alueella on oikeusvaikutteinen (ranta)yleiskaava tai (ranta)asemakaava, jossa rakennuspaikka on osoitettu loma-asumiseen eikä vakituiseen asumiseen, tarvitaan:

 • Poikkeamislupa ja rakennuslupa (poikkeaminen kaavassa osoitetusta käyttötarkoituksesta)

Jos rakennuspaikka sijaitsee kaavoittamattomalla ranta-alueella, tarvitaan:

 • Poikkeamislupa ja rakennuslupa (poikkeaminen ranta-alueen suunnittelutarpeesta, maankäyttö- ja rakennuslain 72 §)

Jos kyseessä on ranta-alueen ulkopuolinen eli niin sanottu kuivan maan rakennuspaikka, joka sijaitsee suunnittelutarpeen mukaisella kaavoittamattomalla alueella, tarvitaan:

 • Suunnittelutarveratkaisu ja rakennuslupa

Myönteisen poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun saamisen jälkeen, tulee muutokselle hakea lisäksi rakennuslupa, jolla loma-asunnon käyttötarkoitus muutetaan vakituiseksi asunnoksi. Lisäksi rakennuksen ominaisuuksista riippuen luvitetaan muut tarvittavat asiat.

Linkit

Ota yhteyttä