Rakentaminen saattaa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamislupaa ennen rakennuslupaa. Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan asemakaava-alueen ulkopuolella, kunnan määrittämällä suunnittelutarvealueella. Poikkeamislupa tarvitaan, jos rakentaminen poikkeaa kaavasta, muista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten kunnan rakennusjärjestyksestä. Rakentamisen sijoittuessa suunnittelutarvealueelle ja poiketessa jostain edellä mainituista säännöksistä, tarvitaan sekä suunnittelutarveratkaisu että poikkeamislupa.

Luvan tarve sekä luvan saamisen mahdollisuudet ja edellytykset on hyvä selvittää ennakkoon ennen luvan hakemista, ottamalla yhteyttä kunnan kaavoitukseen. Samalla voidaan selvittää, onko rakennushanke mahdollista toteuttaa pelkällä rakennusluvalla siten, että hankkeen tarvitsemat poikkeamiset ovat vähäisiä. Näin voidaan välttyä myös turhalta hakuprosessilta. Asemakaava-alueella yhteyshenkilönä toimii maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko ja muilla alueilla yleiskaavasuunnittelija Sonja Tanner.

Suunnittelutarvealueella rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on myönteinen suunnittelutarveratkaisu. Suunnittelutarvealueeksi kutsutaan asemakaava-alueen ulkopuolista haja-asutusaluetta, jonne on muodostunut taaja rakennuskanta tai jolla kasvaneen rakentamispaineen vuoksi olisi tarve rakentamista ohjaavalle kaavoitukselle, mutta missä sellaista kaavaa ei kuitenkaan ole. Myös kunnan rakennusjärjestyksellä voidaan määrätä suunnittelutarvealueita, jolla on alueen sijainnin vuoksi odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai aluetta on tarpeen suunnitella esimerkiksi erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi. Janakkalan kunta on rakennusjärjestyksen pykälässä 26 § määritellyt suunnittelutarvealueeksi kaavoitettavat laajentumisalueet ja kylämäiset alueet / kehittämiskäytävät. Myös yksittäinen rakennushanke voi edellyttää ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa. Suunnittelutarveratkaisua ei kuitenkaan tarvita, kun kyse on talousrakennuksen rakentamisesta olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan liittyen tai kyse on olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamisesta tai vähäisestä laajentamisesta.

Suunnittelutarveratkaisun myöntämiselle on maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 137 §) asetettu erityiset edellytykset, joiden on täytyttävä ennen kuin rakennusluvan käsittely on mahdollista. Suunnittelutarveratkaisumenettelyssä selvitetään siis, saako hakemuksen kohteena olevalle paikalle rakentaa. Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen

  1. ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
  2. on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
  3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeaminen voi siten koskea esimerkiksi asema- tai yleiskaavaa tai rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rantavyöhykkeellä, jolla ei ole rantarakentamista ohjaavaa kaavaa, uudisrakentaminen tai sitä vastaava laajentaminen vaatii myös poikkeamisluvan. Poikkeamiseen tulee kuitenkin aina olla erityinen syy, jonka tulee olla tontin / rakennuspaikan tai rakennuksen käyttöön liittyvä, ei hakijan henkilökohtainen syy. Varsinaista poikkeamismenettelyä ei kuitenkaan tarvita, jos kyseessä on vähäinen poikkeaminen, josta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 §).

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 171 §).

1.1.2023 alkaen suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamislupaa haetaan sähköisesti lupa-asiointipalvelussa.

Hakumenettely on samanlainen sekä suunnittelutarveratkaisussa että poikkeamisluvassa ja lupaa tulee hakea hyvissä ajoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. Tutustu huolellisesti sähköisen hakemuksen täyttöohjeeseen ennen hakemuksen tekemistä. Ohjeessa on tietoa myös hakemukseen tarvittavista liitteistä (asemapiirros ym).

Sähköisen hakemuksen täyttöohje, poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Sähköinen lupa-asiointipalvelu ePermit

Mikäli hakijalla tai hakijan valtuuttamalla asiamiehellä ei ole mahdollista käyttää sähköistä lupa-asiointipalvelua, tai tarvitset tukea luvan hakemiseen, ota yhteyttä kaavoitukseen. Tarjoamme ajanvarauksella opastusta lupahakemuksen tekemiseen kunnantalolla, osoitteessa Juttilantie 1, Turenki. Hakijalla tulee olla toimiva sähköpostiosoite ja verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne palveluun kirjautumista varten.

Suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisluvista päättää maankäyttöpäällikkö. Päätöksestä on mahdollista valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja valitusaika on 30 vuorokautta päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Hallinto-oikeudesta voi tämän jälkeen hakea lainvoimaisuustodistuksen, joka tulee liittää rakennuslupahakemukseen. Rakennuslupaa voi kuitenkin hakea jo valitusajan kuluessa. Rakennusvalvonta tekee päätöksen kuitenkin vasta sen jälkeen, kun valitusaika on kulunut umpeen ja lainvoimaisuustodistus saapunut rakennusvalvontaan, edellyttäen että muut rakennusluvan edellytykset ovat kunnossa.

Suunnittelutarveratkaisupäätös ja poikkeamispäätös ovat voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava tänä aikana. Suunnittelutarveratkaisuun tai poikkeamispäätökseen ei voi hakea jatkoaikaa.

Suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisen valmistelu ja käsittely maksaa 630 €/rakennuspaikka (lisäpaikat 70 €). Mikäli hakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään käsittelykuluja 320 €. Tarkempi hinnasto löytyy Poikkeamispäätös- ja suunnittelutarveratkaisutaksasta.

Linkit

Janakkalan rakennusjärjestys

Poikkeamispäätös- ja suunnittelutarveratkaisutaksa 1.3.2023 alkaen

Ota yhteyttä