Rakentaminen saattaa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamislupaa ennen varsinaista rakennuslupaa. Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan asemakaava-alueen ulkopuolella, ja sen tarve voi perustua suoraan lain säännöksiin, yleiskaavan määräykseen, rakennusjärjestykseen tai hankkeen ympäristövaikutusten merkittävyyteen. Poikkeamislupa tarvitaan, jos rakentaminen poikkeaa kaavasta, muista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten kunnan rakennusjärjestyksestä. Rakentamisen sijoittuessa suunnittelutarvealueelle ja poiketessa jostain edellä mainituista säännöksistä, tarvitaan sekä suunnittelutarveratkaisu että poikkeamislupa.

Luvan tarve sekä luvan saamisen mahdollisuudet ja edellytykset on hyvä selvittää ennakkoon ennen luvan hakemista, ottamalla yhteyttä kunnan kaavoitukseen. Samalla voidaan selvittää, onko rakennushanke mahdollista toteuttaa pelkällä rakennusluvalla siten, että hankkeen tarvitsemat poikkeamiset ovat vähäisiä. Näin voidaan välttyä myös turhalta hakuprosessilta. Asemakaava-alueella yhteyshenkilönä toimii maankäyttöpäällikkö Piia Tuokko ja muilla alueilla yleiskaavasuunnittelija Sonja Tanner.

Suunnittelutarvealueella rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on myönteinen suunnittelutarveratkaisu. Suunnittelutarvealueeksi kutsutaan asemakaava-alueen ulkopuolista haja-asutusaluetta, jonne on muodostunut taaja rakennuskanta tai jolla kasvaneen rakentamispaineen vuoksi olisi tarve rakentamista ohjaavalle kaavoitukselle, mutta missä sellaista kaavaa ei kuitenkaan ole. Myös kunnan rakennusjärjestyksellä voidaan määrätä suunnittelutarvealueita, jolla on alueen sijainnin vuoksi odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai aluetta on tarpeen suunnitella esimerkiksi erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi. Janakkalan kunta on rakennusjärjestyksen pykälässä 26 § määritellyt suunnittelutarvealueeksi kaavoitettavat laajentumisalueet ja kylämäiset alueet / kehittämiskäytävät. Myös yksittäinen rakennushanke voi edellyttää ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa. Suunnittelutarveratkaisua ei kuitenkaan tarvita, kun kyse on talousrakennuksen rakentamisesta olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan liittyen tai kyse on olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamisesta tai vähäisestä laajentamisesta.

Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 137 §) mukaan edellyttää, että rakentaminen

  1. ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
  2. on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja
  3. on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeaminen voi siten koskea esimerkiksi yleiskaavan, asemakaavan tai rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakennuksen rakentaminen tai vähäistä suurempi laajentaminen ranta-alueella edellyttää poikkeamislupaa, jos alueella ei ole voimassa asemakaavaa tai rakentamista suoraan ohjaavaa yleiskaavaa.

Poikkeamiselle tulee olla perusteltu erityinen syy, jonka tulee olla tontin / rakennuspaikan tai rakennuksen käyttöön liittyvä, ei hakijan henkilökohtainen syy. Varsinaista poikkeamismenettelyä ei kuitenkaan tarvita, jos kyseessä on vähäinen poikkeaminen, josta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen rakennusluvan yhteydessä (MRL 175 §).

Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeaminen ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia (MRL 171 §).

Lupaa haetaan kunnalta sähköisesti lupa-asiointipalvelu Epermitissä (1.1.2023 lähtien).

Molemmissa lupatyypeissä hakumenettely on samanlainen. Lupaa tulee hakea hyvissä ajoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. Tutustu huolellisesti sähköisen hakemuksen täyttöohjeeseen ennen hakemuksen tekemistä. Ohjeesta löydät tietoa myös hakemukseen tarvittavista liitteistä (asemapiirros ym).

Sähköisen hakemuksen täyttöohje, poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Sähköinen lupa-asiointipalvelu ePermit

Mikäli hakijalla / valtuutetulla hakijalla ei ole mahdollista käyttää sähköistä lupa-asiointipalvelua tai tarvitset apua hakemisessa, ota yhteyttä kaavoitukseen. Tarjoamme ajanvarauksella opastusta lupahakemuksen tekemiseen kunnantalolla, osoitteessa Juttilantie 1, Turenki. Hakijalla tulee olla toimiva sähköpostiosoite ja verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne palveluun kirjautumista varten.

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupapäätökset tekee maankäyttöpäällikkö. Lupapäätöksestä on mahdollista jättää oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Tarkemmat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen käyvät ilmi lupapäätökseen liitetystä ohjeesta. Rakennuslupahakemukseen tarvitaan lainvoimaisuustodistuksella varustettu päätös.

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamispäätös ovat voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava tänä aikana. Suunnittelutarveratkaisuun tai poikkeamispäätökseen ei voi hakea jatkoaikaa.

Lupien käsittely on maksullista.

Linkit

Janakkalan rakennusjärjestys

Maankäytön palveluhinnasto – Kaavoitus, suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen

Ota yhteyttä