Oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä oppilashuolto muodostavat kokonaisuuden, mikä tarkoittaa erilaisia tukitoimia, järjestelyjä ja toimintatapoja. Niillä parannetaan oppilaiden hyvinvointia ja oppimista sekä lisätään koulunkäynnin iloa. Tukitoimet voivat olla yhteisöllisiä tai yksilöllisiä ja ne suunnitellaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. 

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Taso määräytyy tukitoimien määrän ja vahvuuden mukaan.  

Yleisessä tuessa toimenpiteitä voivat olla mm: 

  • opetuksen eriyttäminen: laajuus, syvyys, etenemisnopeus 
  • tukiopetus, myös ennakoiva tukiopetus 
  • osa-aikaisen erityisopetuksen tuki 
  • erityiset koejärjestelyt ja arviointimenetelmät; suullisesti täydennettävät kokeet, lisäaikaa kokeisiin 
  • kerhot ja iltapäivätoiminta 
  • tilapäinen kouluohjaajan tuki 
  • samanaikaisopetus 
  • tilapäinen intensiiviryhmä tason mukaan, esim. luku- ja kirjoitusryhmät 
  • yhteistoiminnallinen oppiminen 

Tehostettu tuki tarkoittaa ennaltaehkäisevien yleisten tukitoimenpiteiden tehostamista määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestämistä riittävän pienissä opetusryhmissä. Tuen muotoina se käsittää mm. eriyttämisen, tukiopetuksen, samanaikaisopetuksen eri muodot, osa-aikaisen erityisopetuksen, oppilashuollon ja tiiviin yhteistyön vanhempien kanssa.  

Mikäli edellä mainitut tukitoimet eivät riitä, on oppilaalla oikeus erityiseen tukeen. Erityinen tuki muodostuu oppimista tukevasta erityisopetuksesta sekä koulunkäyntiä tukevasta muusta tuesta. Erityinen tuki edellyttää hallinnollista päätöstä ja opetus järjestetään henkilökohtaisen suunnitelman (HOJKS) mukaan. HOJKS laaditaan yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa ja siinä määritellään mm. oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri tavoin sekä oppilasta tukevat pedagogiset ratkaisut, kuten opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentely- ja kommunikointitavat sekä oppimateriaalit.  

Perusopetuksen voi suorittaa monella eri tavalla. Janakkalassa tarjotaan seuraavat yksilölliset tarpeet huomioivat väylät perusopetuksen suorittamiseksi: joustavan perusopetuksen luokka (JOPO), kuntouttava luokka, perusopetukseen valmistava luokka, Haukankallion koulun erityisluokat, Varatien luokat, Aavan koulu, Seminaarin koulun erityisluokat, Saaristen koulun erityisluokat ja sairaalakoulu.