Janakkalan lukion opiskelijahuollon tavoitteena on opiskeluympäristön ja hyvinvoinnin edistäminen sekä oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen. Opiskelijoiden osallisuutta tuetaan työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä. Opiskeluhuolto on tärkeä osa lukion toimintaa, se kuuluu kaikille lukioyhteisössä toimiville ja opiskeluhuoltopalveluista vastaaville. Koulumme kuraattori-, psykologi- ja terveydenhuoltopalveluista vastaa OmaHämeen ammattilaiset. Linkki OmaHämeen opiskeluhuollon sivuille.

Janakkalan lukion opiskeluhuoltoon liittyvät suunnitelmät löydät Suunnitelmat-alasivulta.

Terveydenhoitaja

Opiskeluterveydenhoitaja osallistuu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Hän valvoo ja edistää koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Yksilöllisessä opiskeluhuollossa kouluterveydenhoitaja seuraa, arvioi ja edistää oppilaan hyvinvointia ja terveyttä. Hän osallistuu myös oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun opiskeluhuolto- ja opetushenkilökunnan kanssa. Lukion terveydenhoitaja on Turengin toimipisteessä Jonna Mustiala ja Tervakoken toimipisteessä Elina Partanen.

Kuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattorin palvelut ovat ilmaisia ja luottamuksellisia. Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, ongelmien ennaltaehkäiseminen sekä koulunkäyntiin liittyvien toimintaedellytysten turvaaminen. Kuraattorin puoleen voi kääntyä mm. seuraavissa asioissa: käyttäytymiseen liittyvät ongelmat, sosiaalisiin suhteisiin liittyvät ongelmat, opiskelijan perheessä ilmenevät ongelmat, tunne-elämän ja mielenterveyden ongelmat. Lukion kuraattorina toimii Tervakoskella Reija Sailio ja Turengissa Teija Kukkonen.

Psykologi

Opiskeluhuollon psykologin tehtävä on tukea nuorten psyykkistä hyvinvointia. Psykologin vastaanotolle voit hakeutua, kun koet tarvitsevasi tukea hyvinvointiisi. Syitä voi olla esimerkiksi jaksamisen haasteet, kasvuun liittyvät haasteet, stressinhallinnan haasteet, ahdistus, jännitys, yksinäisyys tai alakuloisuus. Opiskeluhuollon psykologina toimii Elina Halme. Hänet tavoittaa helpoten Wilma-viestillä tai sähköpostilla ext-elina.halme@omahame.fi. Psykologiin voi olla yhteydessä opiskelija, huoltaja tai koulun työntekijä opiskelijan/huoltajan luvalla. Elina Halme on tavattavissa Turengissa torstaisin ja Tervakoskella joka toinen perjantai. Tarvittaessa tapaaminen voi järjestyä muinakin aikoina.

Erityisopetus

Lukion erityisopetuksen tarkoitus on tukea opiskelijaa erilaisissa oppimisen haasteissa. Erityisopettaja toimii osana opiskelijahuoltoa ja tekee yhteistyötä opiskelijan, opettajien, huoltajien ja muiden tarvittavien tahojen kanssa. Opiskelijaa voidaan tukea yksilöllisen opetuksen, ryhmämuotoisen kurssin/opintojakson, lukitestauksen ja monipuolisesti tapahtuvan yhteistyön avulla. Toiminnalla pyritään auttamaan opiskelijaa opiskelutekniikoiden, luku- ja kirjoitusstrategioiden ja muiden opiskelua tukevien toimien avulla. Opiskelijan kannattaa ottaa huolensa matalalla kynnyksellä puheeksi, ja erityisopettaja on yksi hyvä taho tähän tarkoitukseen.

Opintojen alkuvaiheessa opiskelija tekee lukiseulan, matemaattisten taitojen karoituksen ja alkukyselyn. Lukiseulan avulla kartoitetaan opiskelijan mahdollisia lukemisen ja kirjoittamisen haasteita. Tulosten pohjalta osalle opiskelijoita tarjotaan mahdollisuutta lukikurssiin/lukiopintojaksoon, joka toimii osaltaan yhtenä tukitoimena. Tarvittaessa opiskelijalle järjestetään myöhemmin vielä yksilötesti, jonka tulosten pohjalta kartoitetaan mahdollinen lukivaikeus ja sen aste. Alkukyselyn tarkoitus on saada tietoa opiskelijan omasta kokemuksesta oppijana ja saada tieto huolista, haasteista ja vahvuuksista. Matemaattisten taitojen karoituksen perusteella suunnitellaan tarvittaessa tukitoimia lukion ensimmäisille jaksoille matematiikan opiskelun tukemiseksi esimerkiksi matikkapajassa. Lukion erityisopettajina toimivat lv. 2023-2024 Päivi Lehto, Juha Kinnunen ja Jukka Mylly.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tarkoitus Janakkalan lukiossa on tukea opiskelijan lukio-opintojen etenemistä sekä lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittamista, kehittää opiskelijan tietoja ja valmiuksia pohtia ja tehdä jatko-opintoja, ammatillista uraa ja elämänpolkua koskevia päätöksiä sekä tarjota opiskelijalle aineksia itsetuntemuksen kehittymiseen. Lv. 2023-2024 opinto-ohjaajana toimii Kaisa Sihvonen.

Tukiopetus

Opiskelijan on mahdollista saada tukiopetusta aineenopettajalta. Tukiopetusta annetaan pääasiassa kielissä ja matematiikassa. Opettaja sopii opiskelijan kanssa tukiopetuksen järjestelyistä. Tukiopetus pidetään yleensä oppituntien ulkopuolella.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Ryhmänohjaaja on tärkeä henkilö opiskelijan arjessa ja keskeinen henkilö kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.

Huoltajille pidetään jokaisella vuosikurssilla kohdennettu vanhempainilta, jossa yhteistyössä opettajakunnan ja opiskelijakunnan kanssa käydään läpi lukioon, lukiovuoteen ja kyseiseen vuosikurssiin liittyviä asioita. Ensimmäisen vuosikurssin vanhempainilta pidetään 1. jakson aikana. Kolmannen vuosikurssin vanhempainilta pidetään marraskuussa ja toisen vuosikurssin vanhempainilta huhtikuussa.

Huoltajilla on mahdollisuus seurata opiskelijan opintomenestystä ja opintojen etenemistä Wilmassa. Wilma toimii keskeisenä yhteydenpitovälineenä kodin ja koulun välillä. Tärkeät ja ajankohtaiset tiedotteet (mm. viikkotiedote) julkaistaan Wilmassa. Lisäksi lukion virallisella Facebook-sivulla julkaistaan opiskeluun ja lukio-opintoihin liittyviä asioita.

Someturva

Opiskelijoillaan on käytössä Someturva-palvelu (https://palvelu.someturva.fi). Opiskelija saa Someturvasta nimettömästi ja matalalla kynnyksellä apua, jos häntä kiusataan, häiritään tai uhkaillaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai pelialustoilla.

Palvelun käyttäminen edellyttää aktivoinnin, ja se kannattaa tehdä, jos Someturvaa ei ole aiemmin aktivoinut. Aktivointiin tarvitaan [koulun nimi] koulun oma aktivointikoodi [koulun aktivointikoodi] (Jos tarvitset aktivointikoodin, laita Wilma-viesti). Someturva on hyvä aktivoida nuoren puhelimelle jo ennen kuin mitään on tapahtunut. Näin nuori saa turvaa arkeensa nopeasti, kun jotain ikävää tapahtuu. Opiskelija voi aktivoida palvelun itse osoitteessa https://palvelu.someturva.fi tai pyytää huoltajaa auttamaan palvelun käyttöönotossa. Aktivointi vie vain minuutin. Kun palvelun on aktivoinut, aktivointikoodia ei enää jatkossa tarvitse. 

Lue lisää Someturvasta ja sen käyttöönotosta täältä: https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files.someturva.fi/Someturvan-esite.pdf

Jos sinulla on kysyttävää palvelusta, voit laittaa Someturvalle sähköpostia info@someturva.fi tai viestiä chatissa https://helpdesk.someturva.fi/fi/.

Lukion verkkosivuilta löytyy kattavasti Janakkalan lukioon, lukio-opintoihin ja opiskeluun liittyvää sisältöä.

Mylly Jukka

Laaja-alainen erityisopettaja
Tervakosken yhteiskoulu, Yläkoulut

Sihvonen Kaisa

opinto-ohjaaja
Janakkalan lukio

Janakkalan lukion opinto-ohjaaja

Kantola Ilmari

koulukuraattori

Turengin yhteiskoulu, Janakkalan lukio, Turengin toimipiste, Turengin koulukeskus Välkky luokat 5-6 ja Heinäjoen koulu

Lukiotie 1, 14200 Turenki

Halme Elina

oppilashuollon ja opiskeluhuollon psykologi