Kysely koululaisille: Metsä ja uimaranta lapsille mieluisimmat paikat liikkua yhdessä perheen kanssa

Olemme toukokuussa kartoittaneet Yhdessä perheenä kohti liikkuvaa arkea – hankkeeseen liittyen perheliikunnan tilannetta Janakkalan kunnassa tekemällä kyselyn kaikille Janakkalan kunnan alaikäisten lasten huoltajille sekä 4 – ja 7-luokkalaisille lapsille. Julkaisimme kesäkuun alussa perheiden kyselyn tulokset ja tässä tiedotteessa puolestaan kerromme tarkemmin lasten kyselyn tuloksista.

Kyselyyn vastasi yhteensä 140 lasta, joista 78 oli 4-luokkalaisia ja 62 7-luokkalaisia. Kokonaisvastausprosentti oli 37 %.

Lapset liikkuvat aktiivisesti omatoimisesti tai ohjatusti ilman perhettä

Suurin osa lapsista (90 %) vastasi harrastavan omatoimista liikuntaa viikoittain tai useammin. Yhdessä perheen kanssa liikuntaa harrastaa 1-3 kertaa viikossa tai useammin vähän alle puolet vastaajista (40 %), kun taas yli puolet (59 %) vastaajista kertoivat liikkuvansa perheen kanssa yhdessä 1-3 kertaa kuukaudessa, vähemmän tai ei ollenkaan.

Suurin osa vastaajista (72%) kertoi haluavansa liikkua enemmän yhdessä perheen kanssa. Tarkastellessa vastauksia ikäluokittain ilmeni, että 7 –luokkalaiset eivät koe liikkumista yhdessä perheen kanssa tarpeelliseksi yhtä paljon kuin 4-luokkalaiset. 4 –luokkalaisista viidennes (18%) ei halunnut liikkua enemmän perheen kanssa, kun taas 7 –luokkalaisista lähes puolet (40 %) ei halunnut liikkua enemmän yhdessä perheen kanssa. Vastaavasti 4 –luokkalaisista suurin osa (82 %) haluaisi liikkua enemmän yhdessä perheen kanssa ja vastaava prosentti 7-luokkalaisten kohdalla oli 60. Kysyttäessä syitä sille, miksi ei koe tarpeelliseksi liikkua enemmän yhdessä perheen kanssa, nousi avoimissa vastauksissa selkeästi esiin se, että vastaajat kokevat jo liikkuvansa tarpeeksi joko yksin tai yhdessä perheen kanssa.

Yhteinen aika sekä mieluisina paikoina metsä ja uimaranta innostavat liikkumaan yhdessä perheen kanssa

Kysyttäessä mieluisimpia paikkoja liikkua yhdessä perheen kanssa nousivat kokonaisvastauksissa selkeästi esiin uimaranta ja metsä. Tarkasteltaessa vastauksia ikäluokittain ovat selkeät erot nähtävillä etenkin uimahallin kohdalla; kun 4 – luokkalaisista kolmannes (32 %) kertoi liikkuvansa mielellään uimahallissa niin 7 – luokkalaisista vastaava luku oli vain 6 prosenttia. 4 – luokkalaisten vastauksissa nousi esiin metsä, uimahalli, frisbeegolfrata, puisto ja urheilukenttä kun taas 7 – luokkalaisten vastauksissa nousi esiin uimaranta, talviliikuntapaikat sekä sisäliikuntasalit.

Kaikista vastaajista 71 prosenttia koki yhteisen ajan motivoivan eniten liikkumaan yhdessä perheen kanssa. Mieluinen paikka motivoi vastaajia toiseksi eniten (40 %).

Positiivisesti mieleen jäänyt yhteinen liikuntahetki perheesi kanssa

Viimeisenä kyselyssä pyydettiin 7 – luokkalaisia kuvailemaan positiivisesti mieleen jäänyt yhteinen liikuntahetki perheen kanssa. Vastaava kysymys 4 – luokkalaisten osalta suoritettiin piirustustehtävällä. 7 – luokkalaisten osalta vastaukset olivat monipuolisia (kuva 1) ja etenkin laskettelureissut yhdessä perheen kanssa oli mainittu useasti:

Sanapilvi positiivisesti mieleen jääneistä yhteisistä liikuntahetkistä perheen kanssa.

Piirustuksia palautui yhteensä 125 kappaletta ja kuvissa toistuivat selkeät teemat:

  • Pelailu yhdessä perheen kanssa (42), erityisesti jalkapallo (26)
  • Retkeily, luonnossa ja metsässä liikkuminen (23)
  • Uiminen (23)
  • Pyöräily (11)
Lapsen piirustus, jossa pelataan jalkapalloa nurmella.

Jatkotoimenpiteet

Huoltajille suunnatun kyselyn pohjalta oli toimenpiteiksi suunniteltu uimapäivä rannalla, perhepatikoiden järjestäminen sekä koulujen liikuntatilojen hyödyntämiseen että yhteisölliseen toimintaan liittyviä teemoja. Nyt kun vertaamme lasten kyselyn tuloksia, antaa ne vahvistuksia sille että olemme menossa juuri oikeaan suuntaan. Perheliikunnan tilannetta tullaan selvittämään uudestaan syksyllä toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.

Lisätietoja

Vuonnelsalo Anniina

hanketyöntekijä
Liikunta

Liikuntapalveluiden Yhdessä perheenä kohti liikkuvaa arkea -hankkeessa 1.4.-30.11.2024.

Koulutie 2 a, 14200 Turenki