Janakkalalaiset lapsiperheet haluavat liikkua yhdessä enemmän

Janakkalan kunnassa on huhtikuun alussa käynnistynyt Yhdessä perheenä kohti liikkuvaa arkea – hanke, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten kokonaisaktiivisuuden lisääminen. Perheet halutaan saada aktiivisemmiksi yhdessä ja vaikuttaa näin lasten ja nuorten fyysisen kunnon kehittymiseen.

Hanke käynnistyi perheliikunnan kyselyllä, johon kaikilla Janakkalan kunnan alaikäisten lasten huoltajilla oli mahdollisuus vastata. Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä 29.4. – 13.5. Kyselyn avulla haettiin tietoa mm. perheiden yhteisistä liikuntatottumuksista ja – mieltymyksistä sekä kehitystä vaativista teemoista perheiden näkökulmasta. Lisäksi hankkeessa on toteutettu erillinen kysely kunnan 4- ja 7-luokkalaisille. Halusimme saada myös lasten ääntä kuuluville ja kyselyn avulla selvitettiin heidän liikuntatottumuksia sekä toiveita yhdessä perheen kanssa liikkumisesta. Tämän kyselyn tulokset julkaistaan myöhemmin erillisessä tiedotteessa.

Lapsiperheiden huoltajille suunnattu kysely keräsi yhteensä 237 vastausta ja avoimia kehitysehdotuksia yhteensä 119 kappaletta. Vastausprosentti oli 14 % janakkalalaisista lapsiperheistä.

Perheet haluavat liikkua yhdessä omatoimisesti

Janakkalan kunnan tekemän perheliikunnan kyselyn mukaan 72 prosenttia perheistä liikkuvat yhdessä 1-3 kertaa viikossa tai useammin. Yhdessä liikutaan erityisesti arkiliikunnan tavoin sekä ulkoillen. 92 % perheistä vastaa haluavansa liikkua enemmän.

Kysyttäessä mieluisimpia tapoja liikkua, nousi kyselyssä esille omatoiminen liikkuminen yhdessä perheen kanssa sekä arkiliikunta. 85 prosenttia vastaajista harrastaa tällä hetkellä ohjattua liikuntaa yhdessä harvoin tai ei ollenkaan ja vain neljännes vastaajista kertoi haluavansa harrastaa ohjattua perheliikuntaa.

Yhteisen ajan puute haastaa perheen yhteistä liikkumista

Kyselyn tulokset osoittavat, että yhteisen ajan puute haastaa selkeästi eniten perheen yhteistä liikkumista. Kolmasosa vastaajista kertoo perheiden eri-ikäisten lasten mieltymysten yhteensovittamisen haastavan perheiden yhteistä liikkumista. Neljäsosa vastaajista kertoo varojen puutteen haastavan yhteistä liikkumista.

Perheliikunnan suurimpana hyötynä koetaan mahdollisuus viettää aikaa yhdessä oman perheen kanssa, mutta myös terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan esimerkin antaminen lapsille. Lisäksi noin kolmannes vastaajista nosti esille hauskanpidon, ilon ja hyvän mielen motivoivan yhdessä liikkumista.

Pieni osa vastaajista kaipaa lisää tukea perheliikuntaan liittyen

Vain viidesosa vastaajista kokee kaipaavansa tukea ja neuvoja perheliikuntaan liittyen. Tukea ja neuvoja kaipaavista perheistä suurin osa toivoi tiedon olevan esillä erityisesti kunnan verkkosivuilla. Neljännes tukea tarvitsevista puolestaan toivoi liikuntaneuvojan tapaamista joko kurssimuodossa tai henkilökohtaisesti ja näistä perheistä suurin osa asuu muualla, kuin Turengissa tai Tervakoskella.

Wilma ja Daisy tärkeät viestintäkanavat

Yli puolet kaikista vastaajista toivoi saavansa tietoa perheliikunnan mahdollisuuksista Wilman ja Daisyn sekä kunnan verkkosivujen ja Facebookin kautta. Neljännes vastaajista toivoi paperista esitettä ja viidennes puolestaan haluaisi tiedon Instagramin kautta.

Kehitysehdotuksia yhteensä 119 – Uimahalli ja hyvät ulkoilumahdollisuudet keräsivät kiitosta

Kysely keräsi yhteensä 119 avointa palautetta tai kehitysehdotusta. Uimahalli sekä hyvät ulkoilumahdollisuudet keräsivät laajalti kiitosta. Kehitettävät teemat puolestaan liittyivät pyöräilyteihin turvallisuuden ja pyörätieverkoston osalta. Myös koulujen lakkauttaminen sekä lähiliikuntapaikkojen menettäminen huolestutti. Usea vastaaja oli myös nostanut esille sen, että tietoa perheliikuntamahdollisuuksista on vaikea löytää.

Kysely antoi perheille mahdollisuuden tehdä suoria kehitysehdotuksia ja niistä nousi esiin etenkin ulkoilumahdollisuuksiin sekä koulujen liikuntatilojen hyödyntämiseen että yhteisölliseen toimintaan liittyviä teemoja. Kehitysehdotuksista heti toteutettavaksi valikoitui uimapäivä rannoilla, perhepatikka sekä koulujen liikuntasalien yhteiskäytön helpommaksi tekeminen.

Viestintään ja tiedottamiseen panostetaan entistä enemmän ja kunnan perheliikunnan verkkosivujen kehitystyö jatkuu. Kunta on liittynyt myös liikkuva perhe – kokonaisuuteen Liikkuva perhe – www.liikkuvaperhe.fi, joka on osa valtakunnallista Liikkuvat – kokonaisuutta. Kunta aikoo myös tehdä aktiivista yhteistyötä paikallisten seurojen ja yhdistysten kanssa tavoitteena näin monipuolistaa perheliikunnan tarjontaa tulevaisuudessa sekä myös saada jatkossa paremmin tieto esille.

Perheliikunnan tilannetta selvitetään uudestaan syksyllä toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.

Lisätietoja

Vuonnelsalo Anniina

hanketyöntekijä
Liikunta

Liikuntapalveluiden Yhdessä perheenä kohti liikkuvaa arkea -hankkeessa 1.4.-30.11.2024.

Koulutie 2 a, 14200 Turenki