Vesi

Janakkalassa on 65 järveä, joiden pinta-ala on vähintään yksi hehtaari. Noin puolet järvistä on pinta-alaltaan 10 ha tai sitä pienempiä. Janakkalan järvet kuuluvat Kokemäenjoen vesistöön. Janakkalasta vedet virtaavat länteen päin Vanajaveteen ja laskevat lopulta Pohjanlahteen Porin kohdalla. Vesistöjen tilan seuranta on Vanajavesikeskuksella ja joillain vesistöpäästöjä tai -vaikutuksia aiheuttavilla toimijoilla ympäristöluvassa, vesiluvassa tai vesitalousluvassa. Vesistöseurantaa suorittavat yleensä Hämeen ELY-keskuksen valvonnassa olevat toiminnat.

Vesienhoitolain mukaisissa alueellisissa vesienhoitosuunnitelmissa määritellään vesistöjen laatuluokat, kuormitustekijät ja keinot kuormituksen vähentämiseksi. Tavoitteena on, että kuormitettujen vesien tila paranee mahdollisimman luonnontilaiseksi. Vastuu suunnitelmien laadinnasta on ELY-keskuksella ja työtä tehdään yhteistyössä vesienhoidon yhteistyöryhmässä.

 

Järvien vedenlaatupalvelut

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ylläpitää järvien vedenlaatupalvelua, josta löytyy vedenlaatutietoja niistä järvistä, joille yhdistys on tehnyt järviselvityksiä. Järvet on luokiteltu pienvesistöjen laatuluokituksen mukaan. Lisäksi järviwiki-verkkopalvelua rakennetaan ja julkaistaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä, ja josta löytyy perustiedot kaikista vähintään hehtaarin kokoisista järvistämme. Useilla järvien suojeluyhdistyksillä on omat nettisivut, joista saa tietoa vedenlaadusta ja yhdistyksen toiminnasta.

 

Henkilökuva Heikki Tamminen.