Vähikkälän koulun toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus:

Pyrimme huomioimaan kaikki oppilaat ja antamaan heille perusvalmiuksia,

TIETOJA JA TAITOJA

jatko- opintoja ja elämää varten. Pidämme Vähikkälän koulun vahvuutena maaseutuympäristöä

sekä sieltä ammennettavia virikkeitä ja yhteistyötä vanhempien kanssa.

Opetusta rikastuttavat ja monipuolistavat:

LUONTOLÄHEISYYS, LIIKUNNALLISUUS JA KULTTUURIPAINOTTEISUUS

sekä

ELÄMYSTEN JA KOKEMUSTEN AVULLA OPPIMINEN.

Koulutyöskentelyssä painotamme:

OMATOIMISUUTTA, YHTEISTYÖKYKYÄ JA TOISTEN ARVOSTAMISTA

Pyrkimyksiämme tukevat ja virikkeitä antavat myös kyläyhteisömme vilkas ja moni-

puolinen seura- ja harrastustoiminta.

“VIIHDYN VÄHIKKÄLÄN VÄLJÄMÄSSÄ “