Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta ja sen alaiset tulosalueet tuottavat mm. seuraavia palveluita:

Ympäristöpalvelut; rakennusvalvonnan tehtävät sekä kuntien ympäristöhallintolain, ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät.
Maankäyttö; yhdyskuntarakentamisen edellytykset, kuten yleis- ja asemakaavoitus, suunnittelu- ja poikkeamispäätökset, paikkatieto ja kunnan maaomaisuus.
Maaseutu- ja kyläpalvelut; yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset, kylätoiminnan ja maaseudun kehittäminen sekä Maaseutupalveluyksikkö Hämeen maaseutupalveluiden tuottaminen.
Tilapalvelut; kunnan toimitilojen suunnittelu, rakennuttaminen, rakentaminen sekä ylläpito.
Investoinnit; talonrakennusinvestointien ja infrainvestointien suunnittelu, toteutus ja valvonta.
Aluepalvelut; katujen, teiden, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden (torit, matonpesupaikat yms.) suunnittelu, rakennuttaminen, rakentaminen ja ylläpito.
Ateriapalvelut; päiväkotien, koulujen ja hoivapalveluiden ateriapalvelut.
Puhtauspalvelut; kunnan tilojen päivittäinen puhtaanapito.
Liikuntapalvelut; edellytysten luominen kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, liikuntapaikkoina uimahalli, liikuntahalli, keilahalli sekä urheilu- ja ulkoilualueet.

Tekniseen lautakuntaan kuuluu 7 jäsentä ja se kokoontuu n. kerran kuukaudessa. Teknisen lautakunnan kokouksiin osallistuu lisäksi nuorisovaltuuston edustaja, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus.