Tekninen lautakunta ja sen alaiset tulosalueet tuottavat mm. seuraavia palveluita:

  • Ympäristöpalvelut; rakennusvalvonnan tehtävät sekä kuntien ympäristöhallintolain, ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät.
  • Maankäyttö; yhdyskuntarakentamisen edellytykset, kuten yleis- ja asemakaavoitus, suunnittelu- ja poikkeamispäätökset, paikkatieto ja kunnan maaomaisuus.
  • Maaseutu- ja kyläpalvelut; yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset, kylätoiminnan ja maaseudun kehittäminen sekä Maaseutupalveluyksikkö Hämeen maaseutupalveluiden tuottaminen.
  • Tilapalvelut; kunnan toimitilojen suunnittelu, rakennuttaminen, rakentaminen sekä ylläpito.
  • Investoinnit; talonrakennusinvestointien ja infrainvestointien suunnittelu, toteutus ja valvonta.
  • Aluepalvelut; katujen, teiden, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden (torit, matonpesupaikat yms.) suunnittelu, rakennuttaminen, rakentaminen ja ylläpito.
  • Ateriapalvelut; päiväkotien, koulujen ja hoivapalveluiden ateriapalvelut.
  • Puhtauspalvelut; kunnan tilojen päivittäinen puhtaanapito.
  • Liikuntapalvelut; edellytysten luominen kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, liikuntapaikkoina uimahalli, liikuntahalli, keilahalli sekä urheilu- ja ulkoilualueet.

Tekniseen lautakuntaan kuuluu 9 jäsentä ja se kokoontuu n. kerran kuukaudessa. Teknisen lautakunnan kokouksiin osallistuu lisäksi nuorisovaltuuston edustaja, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Pöytäkirja tarkastetaan kokousviikon perjantaina ja tarkistettu pöytäkirja on virallisesti nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä sekä yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä teknisten palvelujen toimistossa klo 9.00-12.00 .

Lautakunnan kokoonpano sekä esityslistat ja pöytäkirjat

Sähköiset esityslistat ja pöytäkirjat