Janakkalan koulujen kunnia-asioita ovat hyvä opetus ja jokaisen oppilaan onnistumisen kokemukset. Janakkalan kouluissa vaalitaan yhteishenkeä ja luodaan iloista opiskeluilmapiiriä yhteisvoimin. Perusopetuksen paikallisia painotuksia ovat hyvä opetus, opetuksen digitalisointi, liikunnallisuus ja mediakasvatus.

Janakkalan perusopetuksen opetussuunnitelma

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Hyvä opetus

Alakouluilla ns. janakkalatunnit lisäävät matematiikan ja englannin oppituntien määriä. Kyseisten aineiden lisäyksellä vastaamme tämän ajan pedagogisiin tarpeisiin: parannamme oppilaiden mahdollisuuksia yksilölliseen etenemiseen ja taitotasojen saavuttamiseen.

Opetuksen digitalisointi

Digitalisaatio liittää tietotekniikan opetukseen ja oppimiseen. Johtoajatuksena on kasvattaa kansalaisia, joilla on yhteiskunnassa, työssä ja yksityiselämässä toimimiseen tarvittavat tietotekniset valmiudet. Tieto- ja viestintätekniikka tuo oppimistilanteisiin lisää mm. yksilöllisyyttä, pelillisyyttä, vuorovaikutusta, sekä välitöntä ja henkilökohtaista palautetta. Tietotekniikan käyttö on pedagogisesti perusteltua ja sen käyttötarkoituksena on mm. motivoida ja parantaa oppimistuloksia.

Tavoitteena on rakentaa jokaiseen kouluun oppimisympäristöjä, joissa tietotekniset laitteet ovat monipuolisesti käytettävissä. Käytettävyys edellyttää, että jokaisella koululla on toimiva verkko, tietoteknisiä laitteita, riittävä tekninen tuki ja sähköisiä oppisisältöjä.

TVT-strategia 2021-2025

Liikunnallisuus

Paikallinen oppimiskäsitystä täydentävä näkökulma on liikunnallisuus. Liikunta edistää monin tavoin lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Tutkimustulosten ja kokemusten mukaan sen on huomattu vaikuttavan myönteisesti myös oppimiseen ja tiedolliseen toimintaan, kuten muistiin ja toiminnanohjaukseen. Tavoitteena on tunti liikuntaa päivässä jokaisen oppilaan kohdalla. Se voi tarkoittaa esimerkiksi oppituntien liikunnallistamista, liikuntahetkiä välitunneilla tai liikuntakerhoja.

Turengin yhteiskoulussa painotettuna opetuksena on liikunta. Liikuntaluokalle valitaan vuosittain oppilaat soveltuvuustestien kautta. Jokaisella koululla on tarjolla vähintään yksi liikunnallinen kerho.

Kaikki koulut ovat rekisteröityneet Liikkuviksi kouluiksi ja ovat sitoutuneet lisäämään liikunnan määrää koulupäivien aikana.

Mediakasvatus

Mediakasvatus on osa monilukutaitojen kehittymistä, joka on osa kaikkien oppiaineiden tavoitteita. Mediakasvatuksessa media on sekä oppimisen väline että mediataitoina oppimisen kohde. Mediakulttuuri on lasten ja nuorten keskeinen toiminta- ja oppimisympäristö, joka on osa viihtymistä, oppimista ja sosiaalista vuorovaikutusta. Mediakasvatuksen tavoitteena on antaa oppilaille ymmärrystä mediakulttuurista sekä valmiuksia ja taitoja käyttää mediaa mm. informaation hankkimisessa, sosiaalisessa kanssakäymisessä ja itseilmaisussa.

Mediakasvatuksen oppimisympäristönä Janakkalassa on mm. yhteisöllisesti toimiva Tervakosken Seuratalon elokuvateatteri. Mukana sen toiminnassa ovat kulttuuritoimi, nuorten työpaja, nuorisotoimi, perusopetus ja lukiokoulutus.

Tervakosken yhteiskoulussa toimii medialuokka.

Liitteet

Tuntijako 1-6 luokat

Tuntijako 7-9 luokat

Arvioinnin käsikirja

Liikennekasvatussuunnitelma

Janakkalan perusopetuksen toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma