• Tukioppilastoiminta on koulussa tapahtuvaa nuorten vertaistukea ja on Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaista toimintaa.
 • Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, lisätä nuorten osallisuutta koulussa, ehkäistä ongelmia ja edistää turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luomista.
 • Koulurauhateema lukuvuonna 2020-2021 on yhdenvertaisuus. Koulussa jokainen saa olla oma itsensä. Kaikki ovat samanarvoisia taustastaan tai ominaisuuksistaan riippumatta. Koulurauhavuoden slogan ”Käsi kädessä” muistuttaa, että on tärkeää tukea kaveria. Jos ei voi pitää kädestä kiinni, voi hymyillä, olla ystävällinen tai lähettää rohkaisevia viestejä.
 • Koulussamme on joukko 9.-luokkalaisia, jotka toimivat tukioppilaina. Tukioppilaat työskentelevät erityisesti 7.-luokkalaisten kanssa auttaen heitä tutustumaan kouluun jo 6.-luokan keväällä, pitämällä heille kummitunteja, ja osallistumalla ryhmäytymispäivään 7.-luokan alussa.
 • Muita toimintamuotoja ovat erilaisten teemapäivien ja tempauksien järjestäminen, aamunavaukset sekä vanhempainilloissa avustaminen.
 • Tukioppilaaksi pääsee olemalla päihteetön, reilu ja hyvin käyttäytyvä oppilas sekä valitsemalla tukioppilaskurssin valinnaisaineeksi sekä 8. että 9. -luokalla, molemmilla erikseen.
 • Tukioppilaana toimimisesta saa Mannerheimin Lastensuojeluliiton todistuksen.

 • Oppilaiden osallisuutta kouluyhteisössä pyritään lisäämään perusopetuksessa muun muassa oppilaskunnan hallituksen toiminnan kautta.
 • Oppilaskunta muodostuu kaikista koulun oppilaista, kun taas oppilaskunnan hallitus on demokraattisesti valittu toimielin, joka johtaa oppilaskuntaa.
 • Oppilaskunnan hallitus kehittää siinä toimivien oppilaiden vaikuttamistaitoja. Sen tehtävänä on myös lisätä kouluhyvinvointia ja tukea työrauhaa.
 • Oppilaskunnan ja opettajien välisen yhteistyön tarkoituksena on parantaa koulumme ilmapiiriä entisestään ja pyrkiä lisäämään nuorten vaikutusmahdollisuuksia niin koulumme arjessa kuin yhteiskunnallisesti. Oppilaskunnan hallituksen toiminta on näin ollen myös osa kansalais- ja demokratiakasvatusta.
 • Turengin yhteiskoulun oppilaskunnan jäseniä ja koulumme oppilaita osallistuu Nuorisovaltuuston toimintaan ja edelleen vuosittain osallistumme myös tietyllä kokoonpanolla kunnan nuorisopalvelujen ja opetustoimen järjestämään VaTi-päivään eli ”Vaikuttamisen tiistai” -päivään. Päivän ideana on, että nuoret pääsevät kysymään etukäteen valmistelemiaan kysymyksiä suoraan kunnan päättäjiltä valtuustosalissa.
 • Lukuvuoden aikana oppilaskunnan toimintaan kuuluu erilaisten tapahtumien ja teemapäivien järjestäminen. Näitä ovat olleet esimerkiksi seuraavat: halloween-päivä, vappurieha ja ysigaala.
 • Yleisesti oppilaskunnan hallitukseen kuuluvat oppilaat ovat tiiviisti mukana kaikkien koulussamme järjestettävien tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Koulumme oppilailla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä koulun oppilaita yhteisesti koskevissa asioissa. Jo pelkästään tämän seikan vuoksi oppilaskunnan yhteistyökumppaneita, nuorisotoimen ja lukion oppilaskunnan lisäksi, lukuvuoden aikana ovat esimerkiksi koulumme rehtori, opettajat ja opettajista koostuvat tiimit.

Turengin yhteiskoulun Facebook -sivut

Instagramissa @turenginyhteiskoulu