• Oppilaanohjauksen tarkoituksena on tukea, auttaa ja ohjata oppilaita siten, että jokainen oppilas selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan peruskoulussa ja kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia ja hänelle soveltuvia koulutusta ja uravalintaa koskevia ratkaisuja.
 • Oppilaanohjaukseen kuuluvat sekä oppitunnit että henkilökohtaiset keskustelut. Ohjauksen tavoitteena on myönteisen asennoitumisen viriäminen jatko-opiskeluun ja työntekoon. Keskeisiä sisältöjä ovat mm. työelämä, ammatit ja koulutusmahdollisuudet sekä erilaisten valintojen merkitys jatko-opintojen ja työelämään siirtymisen kannalta. Päävastuu oppilaanohjauksen toteuttamisesta on oppilaanohjaajalla. Jokainen koulun opettaja osallistuu ohjaukseen oman oppiaineensa osalta.
 • Työelämään tutustuminen on tärkeä osa oppilaanohjausta. Tutustumismenetelmät ovat mm. oppitunnit, tutustumiskäynnit, asiantuntijavierailut, messut ja työelämään tutustumisjaksot eli ns. TET-jaksot, joita on joka vuonna on kaikilla luokka-asteilla.
 • Yhteistyö kodin ja koulun kesken opiskelu- ja jatkosuunnitelmien osalta tukee oppilaan ratkaisuja. Vanhempien toivotaankin ottavan yhteyttä kouluun kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa ja osallistuvan koulun järjestämiin tiedotustilaisuuksiin ja vanhempainiltoihin.

 • Läksyparkki kokoontuu keskiviikkoisin klo 14 kouluohjaajan johdolla luokassa 112. Parkissa tehdään ne kotitehtävät, joita ei ole tehty ajoissa, annettuun määräaikaan mennessä.
 • ”Tehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan jättää kouluun enintään tunnin ajaksi kerrallaan suorittamaan näitä tehtäviä.” (Koulun järjestyssäännöt, Perusopetuslaki 36§)
 • Läksyparkissa voi tehdä myös rästikokeita. Opettaja määrittelee määräajan, mihin mennessä koe tulee olla suoritettuna. Jos koetta ei ole tehty määräaikaan mennessä, arvosanaksi tulee 4.

 

 • Tukiopetus on yksilöllisenä tai pienryhmässä järjestettävää opetusta, jota annetaan opinnoissaan tilapäisesti jälkeen jääneille tai muusta syystä sitä tarvitseville oppilaille (ei kuitenkaan lomamatkojen vuoksi opinnoissa jälkeen jääneille).
 • Jos oppilas ei yllä oppiaineelle asetettuihin tavoitteisiin, hänellä tulee olla mahdollisuus saada tukiopetusta ennen kuin hänen menestymisensä arvioidaan heikoksi. Aloitteen tukiopetuksen järjestämiseksi voi tehdä opettaja, oppilas tai huoltaja.

 • Turengin Yhteiskoulun moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään voivat kuulua rehtori, koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Tarvittaessa oppilashuoltoryhmän kokoukseen voidaan kutsua vanhempia, oppilas ja opettajia (esim. luokanvalvoja). Oppilashuoltoryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja yksilöllinen oppilashuolto tarpeen mukaan.

Oppilashuoltoryhmän toimintaperiaatteita

 • Oppilashuoltoryhmä pyrkii seuraamaan oppilaiden ja ryhmien edistymistä, sopii tarvittaessa toimenpiteistä, tukitoimista ja seurannasta sekä työnjaosta ja yhteydenpidosta oppilasasioissa. Oppilashuoltoryhmä pyrkii mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisevään toimintaan.
 • Oppilashuollollisia toimenpiteitä käsitellään oppilashuoltoryhmässä, joka toimii fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukena ja oppilashuollon koordinoijana.
 • Turengin Yhteiskoulussa toimii lisäksi PASI-ryhmä (=pedagoginen asiantuntijaryhmä), joka kokoontuu aina maanantaisin. PASI-ryhmä keskustelee ajankohtaisista ja akuuteista oppimiseen liittyvistä haasteista. Lisäksi PASI-ryhmä käy läpi syksyn aikana kaikkien koulun luokkien yleistilanteen.