Oppikirjoja hyllyssä.


Tälle sivulle on koottu tietoa ja vastauksia useimmiten esitettyihin kysymyksiin, jotka koskevat sivistystoimen säästötoimenpiteitä.

Janakkalan pikkukouluja ehdotetaan lakkautettavan osana talouden tasapainottamistyötä, mikä puhututtaa ymmärrettävästi nyt paljon. Taustalla on kolme syytä.

 1. Syntyvyyden lasku ja lapsien väheneminen.
  Syntyvyys laskee koko Suomessa merkittävästi. Janakkalassa oppilasmäärä laskee kuluvasta lukuvuodesta vuoteen 2030 mennessä 370 oppilaalla. Vuonna 2023 Janakkalassa syntyi 119 lasta, jotka ensimmäistä vuosiluokkaa aloittaessaan muodostavat enää 6 perusopetusryhmää. Lapsia ei enää yksinkertaisesti riitä niin, että jokaiseen nyt olemassa olevaan kouluun muodostuisi järkevän kokoinen opetusryhmä.
  Ei myöskään olisi järkevää, että kalliit investoinnit vaatineet uudet koulukeskukset jäävät vajaakäytölle.
 2. Taloudelliset syyt
  Janakkalassa etsitään parhaillaan noin miljoonan euron edestä pysyviä säästötoimenpiteitä, koska tulot eivät yksinkertaisesti riitä ylläpitämään kaikkia nykyisiä palveluja. Sivistystoimi kattaa kunnan budjetista yli 60 %, joten toimialalla on myös suurimmat säästömahdollisuudet. Säästöjä vuodesta 2025 alkaen esitetään mm. tuntikehyksen vähennyksellä (noin 100 tuntia), kouluohjausresurssin vähennyksellä ( 2 toimea) sekä. digitarvikkeita, laitteita ja palveluita karsimalla. Lisäksi on ehdotettu pikkukoulujen lakkauttamista.
 3. Yhdenvertaisuus
  Lapsille halutaan tarjota asuinpaikasta riippumatta yhdenvertaiset palvelut. Näistä tärkeimpänä mainittakoon tuen palvelut eli erityisopetuksen palvelut, kouluohjaajan sekä opiskeluhuollon antamat palvelut. Kaikki nämä ovat paremmin ja useammin saatavilla oppilaille, kun palvelut on keskitetty. Myös iltapäivätoiminta on taajamakouluilla oman koulun palvelua, eikä iltapäivätoimintaa varten tarvitse järjestää erillisiä kyytejä.
  Myös opetussuunnitelman moninaisiin tavoitteisiin on mahdollista päästä kouluissa, joissa työntekijöitä ja osaamista on riittävästi. Kahdella opettajalla ei mitenkään voi olla hallussaan koko vaadittavaa osaamisen määrää. Valinnaisaineet valitaan isommassa koulussa valinnaisainetarjottimelta, kun pikkukoulussa valinnan mahdollisuus on hyvin niukkaa.

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Kasvavatko isojen koulujen luokkakoot kohtuuttomiksi?

On tehty ryhmäkokolaskelmat kuvitellen kaikkien pikkukoulujen lakkauttamisen, ja lopputulos on, että oppilastietolukumäärien pohjalta luokkakoko on enimmillään 23 oppilasta / luokka sekä Turengin että Tervakosken päässä. Jokaisesta vuosiluokasta osa oppilaista opiskelee kuitenkin myös pienryhmässä tai erityisopetuksen ryhmässä, mutta näitä oppilaita emme ennalta tiedä. On hyvin epätodennäköisenä, että tuo 23 oppilasta / luokka maksimissaan tulee missään kohtaa toteutumaan. Toki aina on mahdollista, että kuntaan muuttaa uusia perheitä, ja jossain yksittäisessä ryhmässä oppilasmäärä onkin ennakoitua suurempi. Suurin osa ryhmistä jää kuitenkin noin 20 oppilaan ryhmiksi.

Tällä hetkellä Harvialan koulussa on reilusti yli 20 oppilaan ryhmät lähes kaikilla vuosiluokilla. Eräässä pienessä koulussa 1-2 vuosiluokan oppilaiden lukumäärä on 6 oppilasta. Tämä ei ole yhdenvertainen tilanne kunnan oppilaiden eikä työntekijöiden välillä, emmekä yksinkertaisesti voi jatkossa säilyttää näin pieniä ryhmiä.

Mistä säästöt syntyvät?

Koulun lakkauttamisen kautta syntyy säästöjä sekä henkilöstöstä että kiinteistöstä. Olennaista on myös se, että vältyttäisiin investoimasta pikkukoulujen tarvitsemiin korjauskuluihin.
Jotta päästään käsiksi euroihin, otetaan esimerkiksi Heinäjoen koulu. Heinäjoen koulun kokonaisbudjetti on noin 356 000 euroa / vuosi. Ulkoisten kulujen budjetti on noin 270 000 euroa. Olemme arvioineet seuraavasti:

 • Palkkakustannuksista arvioitu säästö 149 000 euroa: Heinäjoen koulun työntekijöille on olemassa virkapaikka kunnan muissa kouluissa, ja siten määräaikaisten työntekijöiden määrää voidaan vähentää (tästä säästö). Tällä hetkellä työskentelee kolme luokanopettajaa, mutta säästöarvioissa olemme huomioineet varovaisesti vain kahden opettajan palkan vähentymisen.
 • Palveluista yleensä (esim. ict-palvelut) arvioitu säästö 17 000 euroa
 • Aineet, tavarat ja tarvikkeet arvioitu säästö 4000 euroa

Arvioitu säästöjen kokonaissumma ulkoisten kulujen osalta on noin 170 000 euroa / kalenterivuosi.

Lisäksi sivistystoimi maksaa sisäisinä kuluina vuokraa sekä ylläpitokuluja tekniselle toimelle Heinäjoen koulusta noin 90 000 euroa / vuosi. Tekninen toimi on arvioinut vuosittaiseksi säästöksi näistä kuluista noin 66 000 euroa.

Ulkoisten ja sisäisten kulujen yhteenlaskettu säästöjen suuruus talouden tasapainotusesityksissä on noin 236 000 euroa Heinäjoen koulun kohdalla. Osa Heinäjoen koulun kuluista siirtyy oppilaan mukana, siksi säästöä on arvioitu varovaisesti suhteessa koulun todelliseen kokonaisbudjettiin (kokonaisbudjetti 356 000 euroa, arvioitu säästö 236 000 euroa).

Tässä esitetty laskelma on suuntaa-antava arvio. Laskelmat tarkentuvat, mikäli talouden tasapainotuksen säästöesitys etenee päätöksenteossa.

Sivistyslautakunnan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2024 löytyy kustannuspaikkatasolta tiedot eri koulujen toimintakuluista.

Kouluverkon supistaminen ja kuljetukset

Kouluverkon supistamisella on vaikutuksia koulukuljetuksiin. Suurimmalla osalla koulumatka pitenee ja kuljetusten piiriin tulee uusia oppilaita. Koulu- ja kerhokuljetusten osalta kuljetukset saattavat osin yksinkertaistua, kun kouluja ja erilaisia koulun alkamis- ja päättymisaikoja on vähemmän. Lukujärjestyksillä ja ryhmäjaoilla on iso vaikutus kuljetuksiin. Kaikkien koulujen kuljetukset linkittyvät toisiinsa ja yläkoululaisten 5. jaksojärjestelmä tuo järjestelytarpeita pitkin vuotta.

Ensisijaisesti koulukuljetukset hoidetaan kaikille avoimella paikallisliikenteen busseilla, joiden reitit ja aikataulut löytyvät Reittioppaasta (reittiopas.hameenlinna.fi). Paikallisliikenteen bussien vuoroja täydennetään tai korvataan takseilla. Tällä hetkellä kuljetetaan iltapäiväkerholaisia kyläkouluilta toisille kouluille, jos omalla koululla ei iltapäiväkerhoa järjestetä. Myös Suomen harrastamisen mallin kerhoista kuljetusoppilaat saavat kuljetuksen kotiin.

Paikallisliikenteen vuoroja kulkee tällä hetkellä kouluverkon supistamiseen liittyvillä alueilla Vähikkälä-Tervakoski, Heinäjoki-Turenki, Tanttala-Turenki, Leppäkoski-Turenki, Leppäkoski-Tervakoski ja Hyvikkälä-Virala-Tarinmaa. Paikallisliikenteen reitteihin ja aikatauluihin voidaan tehdä muutoksia, jos kouluverkon muutokset sitä edellyttävät. Osa kuljetusoppilaista kulkevat jo nyt pelkästään takseilla paikallisliikenteen vuorojen puuttuessa tai muista syistä.

Pienten koulujen oppilaista 44-89% on jo tällä hetkellä kuljetusoppilaita. On totta, että kuljetukset lisääntyisivät pääosin, mikäli koulujen lakkauttaminen toteutuisi. Päinvastoinkin käy eli esimerkiksi Haukankallion koulun oppilaiden koulukyyditykset vähenisivät, kun opetus toteutettaisiin lähikoulussa.

Kuljetusten osalta merkittävää on myös koulujen lukujärjestystekniikka eli moneltako oppilaiden koulupäivät alkavat ja päättyvät. Samalta suunnalta tulevat oppilaat kannattaa sijoittaa samalle luokalle. Lisäksi tulisi suunnitella ja yhteensovittaa joukkoliikennereittejä sekä kouluautojen reittejä, jotta kuljetukset saadaan mahdollisimman tehokkaasti palvelemaan kuntalaisia.

Moni asia siis vaikuttaa siihen, minkälaiset koulumatka-ajat sekä kustannukset olisivat jatkossa, mikäli koulujen lakkauttaminen talouden tasapainottamiseksi jatkuu. Koulumatka-aikaa säätelee kuitenkin laki eli se ei saa ylittää 2,5 tunnin kokonaisaikaa päivässä. Toki tavoite on, että matkat saadaan taittumaan mahdollisimman jouhevasti.

Koulukuljetusoppilaat tällä hetkellä 2024

 • Vähikkälän koulu 44%
 • Heinäjoen koulu 53%
 • Tanttalan koulu 58%
 • Leppäkosken koulu 31%
 • Haukankallion koulu 89%
 • Viralan koulu 71%

Onko ison koulun oppimisympäristö meluisa?

Taajamakouluja epäillään levottomiksi oppimisympäristöiksi. Suurin osa kunnan lapsista opiskelee jatkuvasti Tervakosken ja Turengin kouluissa kokematta oppimisympäristö millään tavalla epämieluisana.
Turenkiin juuri valmistuneessa Välkyssä koko talon akustiikkaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Pääasiassa oppilaat opiskelevat oman opetusryhmänsä kanssa omassa luokkatilassa. Lisäksi käytetään taidesolun tiloja sekä yhteistä ruokasalia. Lisäksi uusissa kouluissa on useita eriyttäviä työskentelytiloja eli kaikki oppilaat eivät ole koko aikaa yhdessä ja samassa tilassa.
Isommissa kouluissa työrauha on aivan yhtä hyvä kuin pienemmissä kouluissa. Sen havaitsee, kun vierailee koulun tiloissa opetuksen aikana. Isossa koulussa opetus keskittyy yhteen vuosiluokkaan kerrallaan, jolloin myös hiljaisen työn aikaa jää enemmän kuin pienemmässä koulussa. Yhden vuosiluokan opettaminen kerrallaan mahdollistaa myös monipuolisen toiminnallisen oppimisen.

Janakkala on saanut Unicefin Lapsiystävällinen kunta -statuksen. Miten kyläkoulujen lakkauttaminen voi olla lapsiystävällistä?

Lapsiystävällisen kunnan periaatteisiin liittyy vahvasti yhdenvertaisuus. Kunnan tehtävänä on varmistaa, että sen jokaisen lapsen ja nuoren oikeudet toteutuvat. Lasten oikeudet perustuvat YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, jota myös Janakkalan kunta tarkastelee päätösten teossa lapsivaikutusten arvioinnissa. Tärkeää on tunnistaa heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten tilanne ja onko päätöksillä mahdollisesti heikentäviä vaikutuksia lasten oikeuksiin.
Kunta tekee kyläkoulujen päätösten käsittelyä varten lapsivaikutusten arviointia ja lapsia kuullaan ja heidän mielipiteensä otetaan huomioon. Myös vanhemmat saavat osallistua vaikutusten arviointiin. Lapsivaikutusten arvioinnissa on tärkeintä saada kohderyhmän ääni kuuluville. Muita arvioinnin materiaaleja ovat mm kouluterveyskyselyt.
Vaikutusten arvioinnin perusteella voidaan tunnistaa mahdollisia negatiivisia vaikutuksia lasten elämään, joita voidaan ennaltaehkäistä tai muutoin vaikuttaa, jos kyläkoulujen lakkautukset etenevät päätöksenteossa, koulukuljetusten joustavuus yhtenä esimerkkinä.
Kunnan on tehtävä yhdenvertaisesti työtä kaikkien kunnan lasten oikeuksien toteutumiseksi, myös huolehdittava että kouluverkon jokaisessa koulussa toteutuu oikeus laadukkaaseen opetukseen ja turvalliseen koulupolkuun.

Isommassa koulussa tuen palvelut, opiskeluhuollon palvelut, koulun ulkopuoliset palvelut (esim. kerhot ja iltapäivätoiminta) ovat paremmin ja yhdenvertaisemmin saatavilla kuin pienessä yksikössä. Lastenvaikutusarviointia tullaan tekemään, kun päätökset vahvistuvat.

Miksi lapsivaikutusten arviointi tehdään näin nopealla aikataululla?

Lasten äänen kuuleminen päätöksenteossa on tärkeää. Talouden tasapainottamispaketti on kunnanvaltuuston käsittelyssä jo 3.6.2024. Sitä ennen tehdään lapsivaikutusten arvioinnit, siinä mittakaavassa kuin pystytään. Tärkeimpänä tiedonlähteenä ovat koulujen lapset ja vanhemmat. Jos koulujen lakkauttamisiin päädytään, lapsivaikutusten arviointia tehdään lisää.