Oppilashuollollisten palveluiden järjestäminen on siirtynyt hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialue, OmaHäme, tekee yhteistyötä opetuksen järjestäjän kanssa eikä palveluihin tule muutoksia siirtymisen vuoksi. Oppilaat voivat edelleen käydä asioimassa tarpeen mukaan omassa lähikoulussaan oppilas- ja opiskeluhuollon terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin luona kuten tähänkin asti. 

Kouluissaoppilashuoltoa toteutetaan yhteisöllisesti sekä yksilökohtaisesti. Yhteisöllistä oppilashuoltoa ovat esimerkiksi koulun kiusaamista ennalta ehkäisevät toimet. Yksilökohtaista oppilashuoltoa ovat esimerkiksi kouluterveydenhoitajan ja kuraattorin vastaanotot. Oppilashuoltoa toteutetaan oppilaan tai huoltajien suostumuksella ja heidän toiveitaan kuunnellen. Tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen voidaan pyytää mukaan eri alojen asiantuntijoita. Oppilaan tukena voi olla ryhmä, johon kuuluvat oppilaan ja hänen huoltajansa lisäksi esimerkiksi kuraattori, opettaja, psykologi ja/tai nuorisotyöntekijä. 

Koulupsykologi 

Koulupsykologi palvelee 6–13-vuotiaita esiopetuksen ja alakoulujen oppilaita. Koulupsykologi työskentelee osana monialaista oppilashuoltoa edistäen oppilaiden hyvinvointia sekä tarjoten tukea koulunkäyntiin ja psyykkiseen kasvuun. Koulupsykologi tarjoaa konsultaatiota opetushenkilöstölle ja tekee yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Koulupsykologi käy Tervakosken ja Turengin kouluilla viikoittain. Muilla kouluilla sekä esiopetusyksiköissä erikseen sovittuina aikoina. Yksilövastaanotolle ohjaudutaan oppilashuoltoryhmän kautta tai ottamalla yhteyttä suoraan koulupsykologiin puhelimitse tai Wilman kautta. Vastaanotto tapahtuu pääsääntöisesti perhekeskuksen keskuspaikassa Turengin terveysasemalla ja tarvittaessa koululla. Koulupsykologin palvelut on tarkoitettu alakoululaisille ja esikoululaisille kouluun siirtymisvaiheessa. 

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä lapsen: 

 • koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvissä ongelmissa 
 • keskittymisen ja toiminnanohjauksen vaikeuksissa 
 • käyttäytymisen ja tunne-elämän oireissa 

Koulukuraattori 

Kuraattorit työskentelevät kaikkien kouluasteiden oppilaiden/opiskelijoiden sekä heidän perheidensä kanssa. Koulukuraattorit tukevat oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja ennaltaehkäisevät koulunkäyntiin liittyviä ongelmia. Kuraattorit työskentelevät pääosin esiopetusyksiköissä ja kouluilla. 

Kuraattorin asiakkaaksi oppilas/opiskelija voi hakeutua itse tai hän voi ohjautua opettajien, huoltajien, ystävien, kouluterveydenhuollon tai ulkopuolisen tahon (erikoissairaanhoito, perheneuvola, nuorisotoimi, sosiaalitoimen sosiaalityö) kautta. 

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä kun huoli herää esim. seuraaviin asioihin liittyen: 

 • käyttäytyminen (poissaolot, keskittymis- ja motivaatio-ongelmat, uhmakkuus) 
 • sosiaalisiin suhteet (esim. kiusaaminen, kaveri- ja seurustelusuhteet) 
 • perheongelmat (esim. avo- ja avioerot, huoltajuusongelmat, kasvatusongelmat, perheväkivalta, perheenjäsenen sairaus, taloudelliset huolet, päihteet) 
 • tunne-elämä ja mielenterveys (esim. ahdistuneisuus, pelot, jännittäminen, arkuus, alakuloisuus) 

Kuraattorit ovat mukana luomassa koulujen ja esiopetusyksiköiden hyvinvointia, turvallisuutta ja myönteistä opiskeluilmapiiriä. Kuraattorit tarjoavat konsultaatioapua opetushenkilöstölle ja tekevät yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. 

Kouluterveydenhuolto 

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskouluikäisille lapsille. Lukiossa ja toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat nuoret kuuluvat opiskeluterveydenhuollon piiriin. 

Peruskouluikäisten kaikki sairaanhoito hoidetaan terveysasemilla. 

Kaikilla kouluilla ja oppilaitoksissa terveydenhoitajat pyrkivät auttamaan äkillisissä sairaustapauksissa ja tapaturmatilanteissa paikalla ollessaan. Koulujen ulkopuolinen ensiapupäivystys toimii ensisijaisesti omalla terveysasemalla tai Kanta-Hämeen keskussairaalan yhteispäivystyksessä. Päivystyksellisissä tilanteissa apua saa numerosta 116117 tai hätätilanteissa 112. 

Milloin kouluterveydenhoitajalle? 

Kun haluaa keskustella… 

 • kasvamisesta ja murrosiästä 
 • ravitsemukseen ja syömiseen liittyvistä asioista 
 • lepoon, uneen ja liikuntaan lliityvistä asioista 
 • toistuvista koulupoissaoloista 
 • oppilaan päihteidenkäytöstä 
 • seurusteluun ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista tai tarvitsee ehkäisyneuvontaa. HUOM! Kaikki alle 25-vuotiaat Janakkalassa koulua käyvät ovat oikeutettuja ilmaiseen raskaudenehkäisyyn. 

tai… 

 • kun tarvitsee apua pitkäaikaissairauden ja koulunkäynnin/opiskelun yhteensovittamisessa 
 • kun jaksaminen huolestuttaa 
 • kun tarvitsee neuvoa terveyspalveluiden käytöstä 

Milloin terveysasemalle tai omalle lääkärille? 

 • vapaa-ajan tapaturmissa 
 • sairaanhoidollisissa asioissa (esim. korva- ja silmätulehdukset), 
 • pitkäaikaissairauksien (esim. astma) lääkehoidossa ja seurannassa 

opiskeluterveydenhuollossa (lukio/ammattikoulu) järjestetään opiskelijoille myös sairaanhoitopalveluita mutta tämä ei koske peruskouluikäisiä.