Janakkalan lukion opiskelijahuollon tavoitteena on opiskeluympäristön ja hyvinvoinnin edistäminen sekä oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen. Opiskelijoiden osallisuutta tuetaan työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä. Opiskeluhuolto on tärkeä osa lukion toimintaa, se kuuluu kaikille lukioyhteisössä toimiville ja opiskeluhuoltopalveluista vastaaville.

Opiskeluhuoltoon liittyvät suunnitelmät löydät Suunnitelmat-alasivulta.

Opiskeluterveydenhoitaja osallistuu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Hän valvoo ja edistää koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Yksilöllisessä opiskeluhuollossa kouluterveydenhoitaja seuraa, arvioi ja edistää oppilaan hyvinvointia ja terveyttä. Hän osallistuu myös oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun opiskeluhuolto- ja opetushenkilökunnan kanssa.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Kuraattorin palvelut ovat ilmaisia ja luottamuksellisia. Koulukuraattorityön tavoitteena on oppilaiden psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, ongelmien ennaltaehkäiseminen sekä koulunkäyntiin liittyvien toimintaedellytysten turvaaminen. Kuraattorin puoleen voi kääntyä mm. seuraavissa asioissa: käyttäytymiseen liittyvät ongelmat, sosiaalisiin suhteisiin liittyvät ongelmat, opiskelijan perheessä ilmenevät ongelmat, tunne-elämän ja mielenterveyden ongelmat.

Nuorten psykologi auttaa psyykkiseen kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja mielenterveyteen liittyvissä pulmissa. Nuorten psykologi palvelee 13-19 -vuotiaita. Psykologin vastaanotolle voi hakeutua omasta aloitteesta tai toisen työntekijän ohjaamana. Opiskelija tai huoltaja varaa ajan psykologin puhelinnumerosta ajanvarausaikana. Vastaanotto on Turengin terveysasemalla maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin ja Tervakosken terveysasemalla torstaisin.

Psykologit, kuraattorit ja kouluterveydenhoitajat kuuluvat perhekeskuksen palveluverkostoon ja heillä on läheinen yhteys kaikkiin lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Tarvittaessa he osaavat neuvoa ja ohjata palvelujen piiriin sekä tehdä yhteistyötä kaikkien tahojen kanssa. Perhekeskuksen kautta perheenjäsenet ohjautuvat erityistason palveluihin.

Lukion erityisopetuksen tarkoitus on tukea opiskelijaa erilaisissa oppimisen haasteissa. Erityisopettaja toimii osana opiskelijahuoltoa ja tekee yhteistyötä opiskelijan, opettajien, huoltajien ja muiden tarvittavien tahojen kanssa. Opiskelijaa voidaan tukea yksilöllisen opetuksen, ryhmämuotoisen kurssin/opintojakson, lukitestauksen ja monipuolisesti tapahtuvan yhteistyön avulla. Toiminnalla pyritään auttamaan opiskelijaa opiskelutekniikoiden, luku- ja kirjoitusstrategioiden ja muiden opiskelua tukevien toimien avulla. Opiskelijan kannattaa ottaa huolensa matalalla kynnyksellä puheeksi, ja erityisopettaja on yksi hyvä taho tähän tarkoitukseen.

Opintojen alkuvaiheessa opiskelija tekee lukiseulan ja alkukyselyn. Lukiseulan avulla kartoitetaan opiskelijan mahdollisia lukemisen ja kirjoittamisen haasteita. Tulosten pohjalta osalle opiskelijoita tarjotaan mahdollisuutta lukikurssiin/lukiopintojaksoon, joka toimii osaltaan yhtenä tukitoimena. Tarvittaessa opiskelijalle järjestetään myöhemmin vielä yksilötesti, jonka tulosten pohjalta kartoitetaan mahdollinen lukivaikeus ja sen aste. Alkukyselyn tarkoitus on saada tietoa opiskelijan omasta kokemuksesta oppijana ja saada tieto huolista, haasteista ja vahvuuksista.

Opinto-ohjauksen tarkoitus Janakkalan lukiossa on tukea opiskelijan lukio-opintojen etenemistä sekä lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittamista, kehittää opiskelijan tietoja ja valmiuksia pohtia ja tehdä jatko-opintoja, ammatillista uraa ja elämänpolkua koskevia päätöksiä sekä tarjota opiskelijalle aineksia itsetuntemuksen kehittymiseen.

Opiskelijan on mahdollista saada tukiopetusta aineenopettajalta. Tukiopetusta annetaan pääasiassa kielissä ja matematiikassa. Opettaja sopii opiskelijan kanssa tukiopetuksen järjestelyistä. Tukiopetus pidetään yleensä oppituntien ulkopuolella.

Ryhmänohjaaja on tärkeä henkilö opiskelijan arjessa ja keskeinen henkilö kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.

Huoltajille pidetään jokaisella vuosikurssilla kohdennettu vanhempainilta, jossa yhteistyössä opettajakunnan ja opiskelijakunnan kanssa käydään läpi lukioon, lukiovuoteen ja kyseiseen vuosikurssiin liittyviä asioita. Ensimmäisen vuosikurssin vanhempainilta pidetään 1. jakson arvioinnin jälkeen. Kolmannen vuosikurssin vanhempainilta pidetään marraskuussa ja toisen vuosikurssin vanhempainilta huhtikuussa.

Huoltajilla on mahdollisuus seurata opiskelijan opintomenestystä ja opintojen etenemistä Wilmassa. Wilma toimii keskeisenä yhteydenpitovälineenä kodin ja koulun välillä. Tärkeät ja ajankohtaiset tiedotteet (mm. viikkotiedote) julkaistaan Wilmassa. Lisäksi lukion virallisella Facebook-sivulla julkaistaan opiskeluun ja lukio-opintoihin liittyviä asioita.

Lukion verkkosivuilta löytyy kattavasti Janakkalan lukioon, lukio-opintoihin ja opiskeluun liittyvää sisältöä.

Mylly Jukka

Laaja-alainen erityisopettaja
Tervakosken yhteiskoulu, Yläkoulut

Sihvonen Kaisa

opinto-ohjaaja
Janakkalan lukio

Janakkalan lukion opinto-ohjaaja