Turengin keskustavisiotyö on valmistunut

Turengin keskustavisiossa on kartoitettu alueen nykytilannetta ja etsitty yhteistä visiota alueen kehittämiseksi alueen toimijoita ja kiinteistönomistajia aktiivisesti osallistaen. Tavoitteena on ollut huomioida osallisten tarpeet ja tavoitteet sekä sovittaa ne yhteen suunnittelemalla yhdessä paras mahdollinen visio kohdealueen kehittämiseksi. Visio on yksi tavoitetila keskustan kehittämisestä. Työn laatijana toimi konsultti (Sitowise). Turengin keskustavision teemoina olivat: yhteinen päämäärä, kaupallinen toimintaympäristö, vetovoimainen keskusta sekä liikenne- ja pysäköintiratkaisujen optimointi.

Keskustavisioprojektille valittiin ohjausryhmä, joka koostui keskustan toimijoista ja kiinteistönomistajista sekä kunnan päättäjistä ja viranhaltijoista. Konsultti järjesti kaksi työpajaa.  Ensimmäisessä ohjausryhmän työpajassa 8.9.2023 kartoitettiin suunnittelualueen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia sekä määritettiin lähtökohtia keskustakolmion visioinnille. Konsultti laati työpajassa käytyjen keskustelujen perusteella kolme suunnitelma-aihiota (1. urbaani ja tiivis keskus, 2. pienpiirteinen keskustabulevardi ja 3. viherverkon parannus). Toiseen työpajaan 25.10.2023 kutsuttiin laajemmin keskustan toimijoita ja eri käyttäjäryhmien edustajia. Viimeinen ohjausryhmän kokous pidettiin 8.12.2023. Keskustavisio valmistui 5.2.2024 ja valmiista keskustavisiotyöstä on järjestetty 6.5.2024 infotilaisuus valtuustolle.

Seuraavaksi kunnan maankäytön yksikön tarkoituksena on päivittää Turengin keskustan eteläosan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) vastaamaan keskustakolmion kokonaisuuden kaavamuutostarpeita sekä nimetä kaava Keskustakolmion asemakaavamuutokseksi. Tavoitteena on saada koko keskustakolmion alueelle ajantasainen asemakaava mahdollisimman yhtenäisenä kokonaisuutena. Asia on käsittelyssä ensin teknisessä lautakunnassa 14.5.2024 ja odottaa kunnanhallituksen päätöstä asemakaavan muutostyön aloittamisesta.

Lue lisää aiheesta: www.janakkala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/muut-suunnitelmat-ja-paatokset/