Jätevesien käsittely

Valtioneuvoston asetus (157/2017) talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 3.4.2017 (ns. hajajätevesiasetus).

Ennen vuotta 2004 rakennettujen ns. vanhojen jätevesijärjestelmien kunnostamisen määräaika on 31.10.2019. Siihen mennessä on kunnostettava vesiensuojelun kannalta tärkeimmillä alueilla olevat kiinteistöt, joissa

  • rakennus sijaitsee enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai
  • jätevesijärjestelmä tai osa siitä on vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella (I ja II luokka).

Lisäksi kunta voi antaa paikallisia määräyksiä jätevesijärjestelmistä. Janakkalassa tarkentavia määräyksiä on annettu kunnan rakennusjärjestyksessä.

Jätevesijärjestelmän rakentamisen on perustuttava suunnitelmaan

Muualla vanhat jätevesijärjestelmät on korjattava sellaisen rakennuksen kunnostuksen tai lisärakentamisen yhteydessä

  • jos rakennetaan uusi vesikäymälä tai tehdään luvanvarainen korjaus tai muutos vesi- ja viemärilaitteissa tai
  • tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- tai muutostyö, johon tarvitaan rakennuslupa.

Suunnitelma jätevesijärjestelmästä liitetään rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen tai rakentamista koskevaan ilmoitukseen. Suunnitelman tulee täyttää hajajätevesiasetuksen vaatimukset. Aiemmin voimassa ollut mitoitusperiaate rakennuksen koon perusteella on kumottu. Mitoituksesta päättää jätevesissuunnitelman laatija, jolla tulee olla kohteen suunnitteluun riittävä pätevyys.

Kesämökit

Kiinteistöissä, joissa on kuivakäymälä ja vesi kannetaan sisälle, jätevesiä syntyy niin vähän, että ne voidaan johtaa käsittelemättä maahan. Vesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön eikä liian lähelle talousvesikaivoja.  Saunavedet ja tiskivedet voi johtaa maahan imeytyskaivon tai -kuopan tai niitä vastaavan kaupallisen laitteen kautta.

Kaikilla kiinteistöillä on oltava selvitys jätevesijärjestelmästä

Jätevesiselvityksessä kuvataan järjestelmän rakenne sekä sen käyttö- ja hoito-ohjeet. Selvitystä tarvitaan, kun järjestelmää uudistetaan tai kiinteistöä myydään. Selvitystä säilytetään kiinteistöllä, ja se esitetään pyydettäessä valvontaviranomaiselle.

Lomakkeita ja ohjeita jätevesiselvityksen sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeiden laatimiseen:

Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto

Suomen ympäristökeskus

Poikkeukset hajajätevesiasetuksen vaatimuksista

Ikävapautus

Jätevesijärjestelmien kunnostusvaatimus ei koske kiinteistön haltijoita, jotka olivat täyttäneet 68 vuotta 9.3.2011, asuvat vakituisesti kiinteistöllä ja kiinteistöllä on käyttökuntoinen jätevesien käsittelyjärjestelmä.

Muu poikkeus

Kiinteistön omistajan hakemuksesta voidaan myöntää poikkeus asetuksen mukaisesta määräajasta 31.10.2019 enintään viideksi vuodeksi sellaiselle kiinteistölle, jossa jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus on huomattavan vähäinen tai korjauskustannukset olisivat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.

Lisäksi poikkeus voidaan määräajaksi myöntää kiinteistölle, joka on tarkoitus lähitulevaisuudessa liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.