Ennen vuotta 2004 rakennettujen, ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on tullut saattaa talousjätevesiasetuksen mukaiseen kuntoon 31.10.2019 mennessä. Asetus koskee kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse vesihuoltolaitosten viemäriverkoston toiminta-alueella.

Muilla kuin ranta- ja pohjavesialueilla sovelletaan kiinteistökohtaista aikataulua, jossa jätevesijärjestelmän saneerauksen ajankohta määräytyy kiinteistöllä tehtävien muiden luvanvaraisten rakennus- ja korjaustöiden mukaan. Uusien kiinteistöjen tulee täyttää asetuksen ja ympäristönsuojelulain mukaiset puhdistusvaatimukset heti.

Talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. Puhdistusvaatimuksia on tarkennettu Janakkalan kunnan rakennusjärjestyksessä.

Jätevesijärjestelmän rakentamisen tai kunnostamisen tulee perustua asianmukaiseen suunnitelmaan. Suunnitelman tekeminen kannattaa antaa ulkopuolisen asiantuntijan tehtäväksi. Suunnitelma jätevesijärjestelmästä liitetään rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen tai rakentamista koskevaan ilmoitukseen.

Kaikilla kiinteistöillä tulee olla laadittuna jätevesiselvitys, jossa kuvataan järjestelmän rakenne sekä sen käyttö- ja hoito-ohjeet. Selvitystä tarvitaan, kun järjestelmää uudistetaan tai kiinteistöä myydään. Selvitystä säilytetään kiinteistöllä, ja se esitetään pyydettäessä valvontaviranomaiselle.

 

Kiinteistöissä, joissa on kuivakäymälä ja vesi kannetaan sisälle (kantovesi), jätevesiä syntyy niin vähän, että ne voidaan johtaa käsittelemättä maahan. Vesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön eikä liian lähelle talousvesikaivoja.  Saunavedet ja tiskivedet voi johtaa maahan esimerkiksi imeytyskaivon tai -kuopan tai niitä vastaavan laitteen kautta.

Kesämökeillä, joilla on käytössä painevesi, ei jätevesiä voida imeyttää maahan sellaisenaan. Kiinteistöillä tulee jätevesien käsittelyssä noudattaa perustason puhdistusvaatimusta. Mikäli käytössä on kuivakäymälä, on yleensä edullisin ratkaisu asentaa pesuvesille harmaavesisuodatin. 

Poikkeamisen hakeminen koskee vain kiinteistöjä pohjavesialueilla ja ranta-alueilla (100 m vesistöstä). Poikkeamaa ei tarvitse hakea, mikäli

  1. kiinteistöllä on käytössä kantovesi, tai
  2. kiinteistön omistavat ja sillä vakituisesti asuvat henkilöt ovat syntyneet ennen 9.3.1943.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen jätevesijärjestelmän kunnostamiseen, mikäli kunnostaminen katsotaan kiinteistön haltijalle kohtuuttomaksi. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon kiinteistön sijainti viemärilaitoksen suunnitellulla toiminta-alueella, asukkaiden korkea ikä tai työttömyys, sairaus tai muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Lisätietoa

Jätevesien käsittelyjärjestelmät
Selvitys jätevesijärjestelmästä
Haja-asutuksen jätevedet – Lainsäädäntö ja käytäntö, ympäristöopas 2017

Hellberg Aino

ympäristötarkastaja
Ympäristö

Ympäristöluvat, maa-ainesluvat, jätevedet, meluilmoitukset, ylijäämämaat

 

Juttilantie 1, 14200 Turenki