Ympäristölupa

Elinkeino- ja muun toiminnan ympäristöluvanvaraisuus on määritelty ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 1, ja jonka mukaan lupa tarvitaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Ympäristönsuojeluasetuksessa (VNA 713/2014) säädetään tarkemmin luvanvaraisista toiminnoista ja määritellään lupaviranomainen. Ympäristölupia käsitteleviä viranomaisia ovat toiminnan koosta ja ympäristövaikutuksista riippuen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (lupajaosto) ja aluehallintovirasto (AVI). ELY-keskus toimii ohjaavana viranomaisena.

Toiminnanharjoittajan vastuut ja velvollisuudet

Toiminnanharjoittajalla on selvilläolovelvollisuus, jonka mukaan tulee tuntea toimintansa ympäristövaikutukset ja toimia luvissa määrätyn mukaisesti. Ympäristöviranomaiset valvovat ympäristöluvanvaraisia laitoksia.

Lupakäsittelyprosessikuva