Ympäristölupa

Elinkeino- ja muun toiminnan ympäristöluvanvaraisuus on määritelty ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 1, ja jonka mukaan lupa tarvitaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Ympäristönsuojeluasetuksessa (VNA 713/2014) säädetään tarkemmin luvanvaraisista toiminnoista ja määritellään lupaviranomainen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Janakkalan kunnassa lupajaosto ja valtion viranomaisena Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI).

Osa toiminnoista on määritelty ympäristönsuojelulain nojalla käsiteltäväksi joko rekisteröinti- tai ilmoitusmenettelyssä.

Lupahakemus

Lupaa haetaan ympäristöhallinnon sivuilta saatavilla lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemusta tulee tarvittaessa täydentää liitteillä ja selvityksillä. Asianmukaisen hakemuksen lupakäsittely kestää keskimäärin 3-6 kuukautta.

Lupakäsittelyprosessikuva

Ohjeet ja lomakkeet

Ympäristöluvan käsittelystä peritään taksan mukainen maksu.

Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely

Samaa hanketta koskeva maa-ainesten ottolupa ja ympäristölupa käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella.