Ympäristölupa

Elinkeino- ja muun toiminnan ympäristöluvanvaraisuus on määritelty ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 1, ja jonka mukaan lupa tarvitaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Ympäristönsuojeluasetuksessa (VNA 713/2014) säädetään tarkemmin luvanvaraisista toiminnoista ja määritellään lupaviranomainen. Ympäristölupia käsitteleviä viranomaisia ovat toiminnan koosta ja ympäristövaikutuksista riippuen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (lupajaosto) ja aluehallintovirasto (AVI). ELY-keskus toimii ohjaavana viranomaisena.

Toiminnanharjoittajan vastuut ja velvollisuudet

Toiminnanharjoittajalla on selvilläolovelvollisuus, jonka mukaan tulee tuntea toimintansa ympäristövaikutukset ja toimia luvissa määrätyn mukaisesti. Ympäristöviranomaiset valvovat ympäristöluvanvaraisia laitoksia.

Lupakäsittelyprosessikuva

Pirttimäki Tuula

vs. ympäristötarkastaja
Ympäristölupa- ja maa-aineslupapäätösten valmistelu, rekisteröinnit ja merkitseminen tietojärjestelmään, ympäristölupien ja maa-aineslupien valvonta, maa-aines-, jäte- ja ympäristönsuojelulainsäädännön valvonta, jätevesi (ym. vapautukset)
Juttilantie 1

14200 Turenki

Puh. 03 680 1295