Elinkeino- ja muun toiminnan ympäristöluvanvaraisuus on määritelty ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 1, ja jonka mukaan lupa tarvitaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Ympäristönsuojeluasetuksessa (VNA 713/2014) säädetään tarkemmin luvanvaraisista toiminnoista ja määritellään lupaviranomainen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Janakkalan kunnassa lupajaosto ja valtion viranomaisena Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI).

Osa toiminnoista on määritelty ympäristönsuojelulain nojalla käsiteltäväksi joko rekisteröinti- tai ilmoitusmenettelyssä.

Lupaa haetaan ympäristöhallinnon sivuilta saatavilla lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemusta tulee tarvittaessa täydentää liitteillä ja selvityksillä. Asianmukaisen hakemuksen lupakäsittely kestää keskimäärin 3-6 kuukautta.

Lupakäsittelyprosessikuva

Ohjeet ja lomakkeet

Ympäristöluvan käsittelystä peritään taksan mukainen maksu.

Ympäristönsuojelulain ympäristölupamenettely on joidenkin toimialojen osalta korvattu rekisteröintimenettelyllä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Tällaisia toimintoja ovat:

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä lupajaostolle viimeistään 60 päivää ennen toiminnan aloittamista lukuun ottamatta energiantuotantolaitoksia (30 vrk). Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Osa edellä mainituista toiminnoista kuuluu sijaintinsa vuoksi ympäristölupamenettelyn piiriin.

Ilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu.

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja:

Ilmoitus tulee toimittaa lupajaostolle 120 päivää ennen toiminnan aloittamista. Osa edellä mainituista toiminnoista kuuluu sijaintinsa tai toiminnan laajuuden vuoksi ympäristölupamenettelyn piiriin.

Ilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu.

Hellberg Aino

ympäristötarkastaja
Ympäristö

Ympäristöluvat, maa-ainesluvat, jätevedet, meluilmoitukset, ylijäämämaat

 

Juttilantie 1, 14200 Turenki