Jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Jätevesien käsittelyvaatimukset

Ennen vuotta 2004 rakennettujen, ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on saatettava talousjätevesiasetuksen (lain muutos 19/2017) mukaiseen kuntoon 31.10.2019 mennessä. Asetus koskee haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä, jotka eivät sijaitse vesihuoltolaitosten viemäriverkoston toiminta-alueella. Asetuksessa on määrätty jätevesille puhdistusvaatimukset, joita on tarkennettu Janakkalan kunnan rakennusjärjestyksessä.

Muilla kuin ranta- ja pohjavesialueilla sovelletaan kiinteistökohtaista aikataulua, jossa jätevesijärjestelmän saneerauksen ajankohta määräytyy kiinteistöllä tehtävien muiden luvanvaraisten rakennus- ja korjaustöiden mukaan. Uusien kiinteistöjen tulee täyttää asetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten mukaiset puhdistusvaatimukset heti.

Lue lisää tästä.

Poikkeaminen

Poikkeamisen hakeminen koskee vain kiinteistöjä pohjavesialueilla ja ranta-alueilla (100 m vesistöstä). Ei koske kantovedellisiä kiinteistöjä (ei tarvitse hakea poikkeamista).

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen määräajan noudattamisesta, mikäli kunnostaminen katsotaan kiinteistön haltijalle kohtuuttomaksi. Kohtuuttomuutta arvioitaessa otetaan huomioon kiinteistön sijainti viemärilaitoksen toiminta-alueella, asukkaiden korkea ikä tai työttömyys, sairaus tai muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Poikkeamisen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu. Poikkeama voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.