Tervakosken yhteiskoulussa annetaan painotettua mediaopetusta nk. medialuokilla. Jokaisella vuosiluokalla 7-9 medialuokkalaiset opiskelevat kaksi median opintokokonaisuutta. Medialuokalle voi hakea kaikki Janakkalan kunnan 6. luokkalaiset. Lisätietoa medialuokalle hakemisesta lukuvuodelle 2023-2024.

Mitä mediatunneilla tehdään?

Mediatunneilla pyritään sanallistamaan ja hahmottamaan median roolia, sen vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Mediatuntien osa-alueita ovat median tulkintataitojen ja mediakriittisyyden harjoittelu, oman mediasuhteen tarkastelu, median tuottaminen, tiedonhaku sekä vuorovaikutustaidot.

Miksi meillä on mediaa? 

Tavoitteena on vahvistaa mediataitoja: tukea nuorten kykyjä tulkita ja analysoida mediaa ja rohkaista itseilmaisuun sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen median kautta. Tämä tukee nuorten toimijuutta ja osallisuutta, sosiaalista hyvinvointia, antaa motivaatiota ja rohkeutta, lisää luottamusta omaan kyvykkyyteen. 

Media on nykyaikaa!

Mediatunneilla SOME:n lieveilmiöt tulee käsiteltyä, mediaopetus on hyvä ryhmätyön väline ja mediatehtävät opettavat ja kehittävät luovuutta ja kekseliäisyyttä. Media on motivoiva, monipuolinen keino eri oppiaineiden opetukseen. Mediaopetus on hauskaa! Mediatehtävien kautta opitaan visuaalista hahmottamista, kerronnan eri keinoja, itseilmaisua ja se tuo uusia taitoja ja puolia esiin nuorista.

Käytännössä opiskelu on yhdistelmä suunniteltua mediaopetussisältöä, luovaa mediatekemistä sekä spontaania kohtaamista ja keskustelua mediasisällöistä. Tervakoskella mediaopetuksen painotus on elokuvakasvatuksessa ja työympäristönä toimii myös Kino Tervakoski. 

Mediaopettajana mediatunneilla toimii kuvataidekasvattaja Katja Luoto.

Lisää mediakasvatuksesta: 

https://medialukutaitosuomessa.fi/

https://mediakasvatus.fi/