Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen on maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaan haettava lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lupapäätökset päättää Janakkalan teknisen lautakunnan alainen lupajaosto.

Maa-ainesten ottamislupaa haetaan lomakkeella (hakemus ja ottamissuunnitelma) ja siihen liitettävillä selvityksillä ja suunnitelmilla tai vapaamuotoisemmalla hakemuksella, joka sisältää säädösten vaatimat asiat riittävässä laajuudessa. Lupahakemus, ottamissuunnitelma ja muut liitteet toimitetaan kaikki paperisena kahtena kappaleena.

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

Samaa hanketta koskeva maa-ainesten ottolupa ja ympäristölupa käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Ympäristölupaa maa-ainesten ottoalueella tarvitaan yleisimmin kallion louhintaan, kiviaineksen murskaukseen tai ylijäämämaiden hyödyntämiseen. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella.

Maa-ainesluvan käsittelystä peritään taksan mukainen maksu ja ympäristöluvan käsittelystä 50 % taksan mukaisesta maksusta.

Maa-ainesten ottolupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee liittyä omaan rakentamiseen tai oman kiinteistön kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Maa-ainesten myyminen edellyttää aina lupaa.

Kotitarveottokin tulee suunnitella siten, että sen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Erityisesti pohjavesialueilla tapahtuvissa otoissa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei pohjaveden laatu pääse heikkenemään eikä veden määrä vaarantumaan. Pohjaveden pinnan yläpuolelle on jätettävä riittävä suojakerrospaksuus. Maa-ainestenoton päätyttyä myös kotitarveottoalue tulee siistiä ja luiskata reunat turvallisiksi. Jälkihoitotöiden tekeminen ehkäisee usein myös epävirallisten kaatopaikkojen muodostumista vanhoille maa-ainestenottopaikoille.

Yli 500 m3:n kotitarveotosta on ilmoitettava siihen kuntaan, mistä maa-aineksia otetaan tai on otettu. Ilmoituksessa on esitettävä tiedot ottamisalueen laajuudesta ja ainesten käyttötarkoituksesta. Ilmoitukseen on liitettävä kartta. Uusista kotitarvetta varten avattavista kuopista on syytä olla yhteydessä Janakkalan ympäristönsuojeluun.

Ilmoituslomake

Yhteisalueelta ottamisessa tulee myös noudattaa maa-aineslain 3 §:n 1, 2 ja 4 momentissa säädettyjä vaatimuksia.

Hellberg Aino

ympäristötarkastaja
Ympäristö

Ympäristöluvat, maa-ainesluvat, jätevedet, meluilmoitukset, ylijäämämaat

 

Juttilantie 1, 14200 Turenki