Orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa, kompostin jälkikypsytyksestä aumassa ja kuivalannan varastoinnista aumassa poikkeustilanteessa (työtekninen tai hygieeninen syy) tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista Janakkalan ympäristönsuojelulle.

Kuivalannan osalta imoituksen tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla (toiminnassa) lantaa kertyy. Orgaanisten lannoitevalmisteiden osalta ilmoituksen tekee se tila, joka valmistetta vastaanottaa.

Ilmoituslomakkeita saa internetistä (tulostettava pdf-tiedosto) ja (koneella täytettävä word-tiedosto) sekä paperisena tai sähköpostitse Janakkalan ympäristönsuojelusta ja Hämeen maaseutupalveluyksiköstä. Ilmoituslomake toimitetaan täytettynä Janakkalan ympäristönsuojelulle.

Lainsäädäntö: Nitraattiasetus

Aumauksen edellytykset

Kuivalannan tai orgaanisen lannoitevalmisteen kuiva-ainepitoisuuden tulee olla vähintään 30 %.

Varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumista tai sen vaaraa. Varastointi aumassa on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella.

Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla lähelle pellon yläreunaa. Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta. Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lisäksi aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.

Yhteen aumaan on sijoitettava vähintään yhden hehtaarin alalle ja enintään koko lohkolle levitettävä määrä orgaanista lannoitevalmistetta. Aumaan varastoitu orgaaninen lannoitevalmiste on levitettävä auman perustamisvuonna noudattaen mitä asetuksessa muutoin säädetään. Paikalle, jolla auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.

Lannan levittäminen

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Lannan levitysajankohdasta poikkeamisesta tulee ilmoittaa Janakkalan ympäristönsuojelulle.

Kuivalantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita, joiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, voidaan lannan levitysaikana (1.4.-31.10.) säilyttää pellolla enintään neljä viikkoa levitystä odottamassa. Tästä ei tarvitse ilmoittaa Janakkalan ympäristönsuojelulle.

Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon 

Vähälä Tuuli

ympäristösuunnittelija
Ympäristö

Öljysäiliöt, aumaus-ilmoitukset, vieraslajit, luonnonsuojelu, avustukset

 

Juttilantie 1, 14200 Turenki