Janakkalan maisemassa vallitsevat jääkaudella muodostuneet metsäiset harjut, järvet ja joet sekä satoja vuosia viljellyt pellot. Kunnassa on myös arvokkaita rakennettuja ympäristöjä ja rakennusperintökohteita. Arkeologinen kulttuuriperintö eli kiinteät muinaisjäännökset ovat vanhinta historiaa. Jo muinaisina aikoina ihmisten asuin- ja turvapaikkana ollut Hakoisten linnavuori tarjoaa näköalapaikan Janakkalan kirkolle, Kernaalanjärvelle ja Tervakosken suuntaan. Hakoisten linnavuoren ympäristö onkin luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Arvokkaat maisema- ja kulttuuriympäristöt otetaan huomioon lupamenettelyissä. Arvokkaita maisema- ja kulttuuriympäristöjä osoitetaan myös maakuntakaavassa.

Lue lisää kulttuuriympäristöstä Museoviraston sivuilta

Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia ympäristöjä on Janakkalassa seitsemän, joihin kuuluu kartano-, rautatieasema- ja teollisuusympäristöjä.

Janakkalan arvokkaat kulttuurimaisema-alueet

Hakoisten-Kernaalan alue on valtioneuvoston periaatepäätökseen (1995) sisältyvä valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, jossa maankäytön on sovelluttava alueen historialliseen kehitykseen sekä maisema- ja luontoarvoihin.

Suomen valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Perinnemaisemat

Hämeen ympäristökeskuksen inventointien mukaan Janakkalassa on jäljellä vain neljä lajistoltaan monimuotoista perinnemaisemaa (hakamaita, ketoja, niittyjä), jotka ovat syntyneet perinteisen maankäytön mm. laidunnuksen ja niiton tuloksena. Perinnemaisemien arvojen säilyminen edellyttää karjatalouden jatkumista tai säännöllistä hoitoa.

Muinaisjäännökset

Janakkalassa on runsaasti myös muinaisjäännöksiä eri aikakausilta. Muinaisjäännökset on luetteloitu Museoviraston ylläpitämässä muinaisjäännösrekisterissä. Muinaisjäännöksiä voi löytyä myös lupamenettelyissä, kuten mm. Tervavuoren hiilimiilujen pohjat. Laurinmäen museoalueelta lähtevä luonto- ja kulttuuripolku on valtakunnallisesti merkittävä muinaispolku Määkynmäellä.