Janakkalan luonto tarjoaa hienoja retkeilypaikkoja (laavut, harjut, uimapaikat, luontopolut, ym.).

Luontokohteiden ja eliölajien sekä geologisesti arvokkaiden kohteiden vaikutus lupakäsittelyssä

Ympäristöpalveluissa arvokkaat luontokohteet, eliölajit, geologiset muodostumat ja arvokkaat maisemat huomioidaan viranomaislupakäsittelyissä, kuten ympäristöluvan tai maa-ainesluvan käsittelyssä. Toimintaa sijoitettaessa arvioidaan hankkeen vaikutukset luontoon ja muihin arvoihin. Hankkeen vaikutusta luonnonarvoihin selvitettäessä sovellettaviksi tulevat luonnonsuojelulainsäädäntö. Maa-aineslain kautta tulevat selvitettäviksi, että aineksia ei oteta geologisesti arvokkaista kohteista tai maisemallisesti merkittävistä paikoista.

Valtakunnallisessa harjujensuojeluohjelmassa, vuodelta 1984, tärkeäksi on määritelty Helvetinvuori-Suppilonharju. Helvetinvuori-Someronvuoresta on myös osayleiskaava laadittuna vuonna 2000 (maisemoinnit olemassa olevien soranottoalueiden osalta). Geologian tutkimuskeskuksen arvokkaiden kohteiden inventoinnissa Määkynmäki on merkittävä maisemalliselta arvoltaan. Muita tärkeitä kalliokohteita Janakkalassa ovat Rappukallion hiidenkirnu (merkittävä geologinen arvo) sekä Unikonlinnan luola, Huntinkallion luola ja Löyttymäen Rahakamarin luola. Janakkalassa todetut Hämeen kylmänkukan esiintymispaikat ovat myös esteenä maa-ainesten otolle. Lupamenettelyissä laaditaan tarpeen mukaan luontoselvitys, maisemaselvitys ja/tai muinaismuistoinventointi. Tärkeistä havainnoista on hyvä ilmoittaa ympäristöpalveluihin sellaisten luontoarvojen osalta, jotka voivat vaikuttaa alueen jatkon käyttöön.

Luonnon monimuotoisuuden suojelu

Luonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja ylläpidettävä, jotta elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata. Suojelua tarvitaan, sillä monet eliöt ja elinympäristöt ovat uhanalaistuneet ihmisen aiheuttamien haitallisten muutosten vuoksi. Luonnon monimuotoisuutta turvataan rauhoittamalla luonnonsuojelualueita sekä suojelemalla luontotyyppejä ja eliölajeja.

Ympäristöministeriö ohjaa ja valvoo luonnonsuojelua Suomessa. Se valmistelee luonnon monimuotoisuutta turvaavat lait ja vastaa niiden toimeenpanon yleisestä valvonnasta. Ympäristöministeriö valmistelee luonnonsuojeluohjelmat ja perustaa ohjelmien mukaisia luonnonsuojelualueita. Ministeriö myös hyväksyy merkittävien luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmat.

Suomen ympäristökeskus tekee luonnon monimuotoisuutta käsittelevää tutkimusta ja arviointeja eri hallinnonalojen ja yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Se arvioi eliölajien ja luontotyyppien uhanalaisuutta ja tutkii luontotyyppien hoito- ja kunnostamismenetelmiä, ekosysteemipalvelujen merkitystä sekä niiden ja luonnon monimuotoisuuden vuorovaikutusta.

Vähälä Tuuli

ympäristösuunnittelija
Ympäristö

Öljysäiliöt, aumaus-ilmoitukset, vieraslajit, luonnonsuojelu, avustukset

Lomalla 10.7.-6.8.2024

Juttilantie 1, 14200 Turenki