Lähde metsässä.

Janakkalan Vedellä on talousveden tuotantoa varten pohjaveden ottoluvat ja pohjavedenottamot Kuumola, Kalpalinna, Matinvuori, Leppäkoski, Hallakorpi ja Tarinmaa.

Vuonna 2022 pumpatun veden määrä oli 1 195 796 m3. Veden pumppausmäärät eri ottamoilta vaihtelevat. Vuonna 2022 Turenki sai vettä Kuumolasta (49 %), Kalpalinnasta (41 %), Matinvuoresta (5 %) ja Tarinmaalta (5 %) ja Tervakoski Matinvuoresta (47 %), Leppäkoskelta (40 %) ja Hallakorvesta (14 %) ja Leppäkoski Leppäkoskelta (85 %) ja Matinvuoresta (15 %).

Koko Janakkalassa vesi on pehmeää ja sen kovuusarvo on 2,8…5,6 odH (0,50…1,00 mmol/l).

Terveydensuojelulain (763/1994) 20 § mukainen riskinarviointi on hyväksytty 4.9.2019. Kriittisiä riskejä arvioitiin voivan liittyä maankäytön suunnitteluun, haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn ja käytöstä poistettuihin kaivoihin sekä ilmanvaihtolaitteisiin radioaktiivisen laskeuman aikana.