Jätevedenpuhdistamon toimintaprosessit kuvattuna graafina.

Janakkalan puhdistamo on tyypiltään biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, jossa biologinen ja kemiallinen puhdistus tapahtuvat samanaikaisesti.

Mekaaninen puhdistus

Puhdistamolle tuleva jätevesi nostetaan ruuvipumpuilla esikäsittelytilaan, jossa ensin välppäyksessä poistetaan kiinteitä liukenemattomia roskia jätevedestä. Tämän jälkeen vesi kulkee hiekanerotukseen. Eroteltu hiekka ja välpejäte pestään ja kerätään omille siirtolavoilleen odottamaan loppusijoitusta. Esikäsittelyssä veteen lisätään rautasuolaa (ferrisulfaatti tai ferrikloridi) fosforin poiston tehostamiseksi. Rautasuolaa muodostaa fosforin kanssa suurempia partikkeleita jotka sitoutuvat jätevedessä olevaan lietteeseen.

Ilmastus

Typen poistamiseksi jätevedestä täytyy jätevedessä olevat orgaaniset typpiyhdisteet ensin ilmastuksessa hapettaa nitrifikaatioksi kutsutun prosessin avulla nitraatiksi ja nitriitiksi.  Tämän jälkeen hapettomassa vyöhykkeessä denitrifioivia bakteereita hyväksikäyttäen muunnetaan syntyneet typpiyhdisteet edelleen vapaaksi typpikaasuksi joka haihtuu ilmaan.

Esikäsittelystä vesi ohjataan esi-ilmastuksen kautta ilmastusaltaisiin jossa vesi jaetaan kolmeen erilliseen ilmastuslinjaan joissa jokaisessa on aluksi hapetonvyöhyke. Hapettoman vyöhykkeen jälkeen vettä edelleen ilmastetaan jolloin muut bakteerit kuluttavat ravinteita jätevedestä ja muuntavat niitä paremmin lietteeseen sitoutuvaan muotoon. Ilmastusaltaissa jäteveteen lisätään myös polymeeriä parantamaan lietteen erottumista selkeytysaltaissa.

Jälkiselkeytys ja lietteen kuivaus

Ilmastuksen jälkeen jätevesi ohjataan selkeytysaltaisiin, joissa liete painuu altaan pohjalle ja puhdistettu vesi jatkaa altaiden pinnailta matkaansa laadun- ja määrämittauksen kautta takaisin luontoon.

Selkeytysaltaiden pohjalle jäävä liete sisältää paljon puhdistuksessa tarvittavia bakteereita, joten se pumpataan takaisin ilmastusprosessiin. Ilmastusprosessista poistetaan ylimääräistä lietettä sakeutusaltaisiin, joista sakeutettu liete kuivataan ja toimitetaan kompostoitavaksi.

Puhdistamon toiminnasta

Puhdistamo on varustettu varavoimalla, joten jäteveden puhdistus toimii myös sähkökatkon sattuessa.

Puhdistamon toimintaa valvotaan ympäristöviranomaisen hyväksymän velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti. Velvoitetarkkailunäytteet kerätään automaattisilla näytteenottimilla tulevasta ja lähtevästä jätevedestä. Näytteet analysoi ulkopuolinen akreditoitu laboratorio joka toimittaa tulokset suoraan valvovalle viranomaiselle ELY-keskukseen.

Prosessissa jätevedestä saadaan poistettua 99% orgaanisesta kuormasta, 97% fosforista ja 90% typestä.

Suuri yksittäinen uhka puhdistusprosessin toimivuudelle ovat jätevesiviemäriin pääsevät sade- ja hulevedet, jotka heikentävät puhdistusprosessia. Tämän vuoksi sade- ja hulevesien erotteleminen jätevedestä jo kiinteistöillä on ensiarvoisen tärkeää elinympäristömme puhtaana pysymiseksi.