Vuosi aikaa kunnostaa jätevesijärjestelmät – toimiin kannattaa ryhtyä jo talvella

Ympäristönsuojelulaissa määritelty siirtymäaika jätevesijärjestelmien kunnostamiselle loppuu ensi vuoden lokakuun lopussa. Kunnostamiseen on siis enää vuosi aikaa ja toimet kannattaakin aloittaa pian. Määräaika koskee erityisen herkkiä alueita, joiksi on lainsäädännössä määritelty luokitellut pohjavesialueet sekä 100 metrin vyöhyke vesistöistä. Vesistöiksi lasketaan järvien lisäksi lammet, joet ja purot sekä keinotekoiset vesialueet kuten tekojärvet ja kanavat. Erityisen herkkien alueiden ulko-puolella jätevesijärjestelmä tulee kunnostaa viimeistään muiden isojen remonttien yhteydessä.

Uusiminen lähtee hyvästä suunnitelmasta

Kun kiinteistönomistaja on havainnut järjestelmän kunnostustarpeen, ensimmäinen askel sen uusimi-sessa on hyvä suunnitelma. Uuden jätevesijärjestelmän toteuttaminen sekä vanhan järjestelmän oleellinen muuttaminen tai korjaaminen tarvitsee pääsääntöisesti toimenpideluvan kunnasta. Ra-kennusvalvontaan osoitetun lupahakemuksen liitteenä tulee olla ammattilaisen tekemä suunnitel-ma uudesta jätevesijärjestelmästä asemapiirustuksineen. Hyvässä suunnitelmassa on huomioitu ai-nakin tontin muodot ja maaperä, läheiset talousvesikaivot sekä pohjavesialueet ja vesistöt. Paikalli-sissa määräyksissä voi lisäksi olla jätevesijärjestelmiä koskevia erityisvaatimuksia, jotka pitää huomi-oida suunnitelmassa ja järjestelmän valinnassa. Pirkanmaalla ja Hämeessä toimivien suunnittelijoi-den yhteystietoja voi tarvittaessa hakea Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen (KVVY) ylläpitämästä osaajapankista www.kvvy.fi/osaajia.

Monta tapaa toteutukseen

Suunnitelman ja luvan saamisen jälkeen on toteutuksen vuoro. Kiinteistönomistajalla on monta ta-paa hoitaa järjestelmän varsinainen toteutus. Halutessaan hän voi itse kilpailuttaa urakoitsijan ja ostaa tarvittavat laitteet ja osat. Monet suunnittelijat tarjoavat myös valmista pakettiratkaisua, jol-loin suunnittelija kilpailuttaa ja hankkii kaiken tarvittavan. Viime kesänä jätevesijärjestelmiä uusittiin aikaisempaa enemmän, muutamaan erilaiseen jätevesijärjestelmän uusimiseen voi tutustua osoit-teessa www.kvvy.fi/saneerauskohteita.

Prosessi alulle jo talven aikana

Itse jätevesijärjestelmän asennus sujuu usein muutamassa työpäivässä, silti koko prosessiin on hyvä varata reilusti aikaa. Tulevan jätevesijärjestelmän valinta ja sijoittelu on syytä tehdä huolella, järjes-telmän tilavaatimukset ja tarvittava huolto kun hieman eroavat toisistaan. Lisäksi toimenpideluvan saaminen voi rakennus- ja ympäristövalvonnan ruuhkatilanteesta riippuen viedä jopa kuukauden tai kaksi. Prosessi onkin hyvä saada alulle pian, jotta tarvittavat paperityöt ehtii hoitaa talven aikana ja asennukseen pääsee heti keväällä sään salliessa.

Jätevesineuvontaa tarjolla vielä vuoden loppuun Hämeessä ja Pirkanmaalla

Jos jätevesijärjestelmän toimintakunto, saneerauksen toteuttaminen tai lainsäädännön vaatimukset askarruttaa on KVVY:n jätevesineuvontahanke tavoitettavissa puhelimitse ja sähköpostilla vielä vuoden loppuun saakka. Neuvonta on asukkaille ja mökkiläisille maksutonta ja puolueetonta. Neu-vontatyön rahoittavat Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset.

Lisätiedot:

Ympäristöasiantuntija

Lauri Sillantie

lauri.sillantie@kvvy.fi

puh. 050 570 9511

Linkki neuvonnan sivuille