Valtuusto hyväksyi rakennusjärjestyksen ja Tervakosken koulukeskuksen rakentajaksi YIT Suomi Oy:n

Valtuusto hyväksyi (17.4) päivitetyn rakennusjärjestyksen.
Uusi rakennusjärjestys laadittiin vastaamaan uudistuvan MRL:n vaatimuksia. Lisäksi kunnan teknisen toimen strategisena tavoitteena on pyrkimys erilaisten asumisratkaisujen
tarjoamiseen. Tähän tavoitteeseen tähtäävinä toimenpiteinä on kirjattu rakennusjärjestyksen uudistaminen, vakituisen asumisen mahdollistaminen tietyillä ranta-alueilla, tonttitarjonnan monipuolistaminen ja maataloudesta poistuvien kiinteistöjen jatkokäytön mahdollisuuksien kehittäminen. Rakennusjärjestyksen uudistaminen tähtää
muun muassa edellä mainittuihin tavoitteisiin. Myös asumisen ja monimuotoisen yritystoiminnan yhdistämistä pyritään tukemaan.
Rakennusjärjestys löytyy esityslistan ja pöytäkirjan liitteistä.

Valtuusto päätti myös, että Tervakosken koulu- ja monitoimikeskuksen 1 vaiheen enimmäishinta nostetaan 3.045.000 eurolla kohonneiden rakennuskustannusten vuoksi, jolloin uusi enimmäishinta on 18.826.392 €. Vuoden 2023 talousarvion talonrakennusinvestointimäärärahaan tehdään talousarviomuutos + 1.900.000 €, jolloin vuoden 2023 määräraha on 7.100.000 €. Koulukeskuksen KVR-urakoitsijaksi valittiin samalla tarjouskilpailun parhaan tarjouksen tehnyt YIT Suomi Oy. Tältä osin kokouksen pöytäkirja tarkastettiin välittömästi.

Kunnan kotoutumispalvelut ovat aloittanut uutena yksikkönä vuoden 2023 alusta, sillä hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyttyä kokonaisvastuu kotoutumisen palveluista jäi kuntaan. Tällä hetkellä palvelut ovat aliresursoidut. Valtuusto hyväksyi sekä palveluohjaajan että palvelukoordinaattorin viran perustamisen kotoutumispalveluihin.

Muut pykälät hyväksyttiin esitysten mukaisesti.