Jätekeräyspisteiden laajentaminen

Toimivan jätehuollon edellytys on, että kiinteistöllä on riittävä määrä jäteastioita, ja ne soveltuvat alueella käytettävään keräysjärjestelmään. Taloyhtiöissä kannattaa hyvissä ajoin varmistaa, että kaikki asianmukaiset keräysastiat pystytään järjestämään kiinteistölle. Naapurikiinteistöjen kanssa voi tarkastella yhteisten keräyspisteiden mahdollisuutta. Uuden jätelain astuttua voimaan heinäkuussa 2021 uudistuivat myös alueen jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräykset ovat sitovia säännöksiä jätehuollosta. Jätehuollon järjestää Janakkalan kunnan alueella Kiertokapula Oy. Kiertokapula on kuntien yhteinen jäteyhtiö, joka huolehtii jätteiden vastaanottamisesta, käsittelystä sekä jäteneuvonnasta.

Lisääntyvien jäteastioiden määrän vuoksi jätekeräyspisteet ovat jäämässä paikoin pieniksi. Lisääntyvät jäteastiamäärät kasvavat usein viiveellä, kun Kiertokapulan määräykset astuvat voimaan eri aikoihin. Esimerkiksi Kiertokapulan toimialueella biojätteiden erilliskeräysvelvoite laajenee koskemaan kaikkia kiinteistöjä yli 5000 asukkaan taajamissa 1.7.2024 alkaen ja keräyksen alkamisajat ovat määritetty kunnittain; Janakkalassa 1.11.2024 alkaen. Jätekeräyspisteiden, kuten jätekatosten, laajentamisaikeissa saattaa myös taloyhtiön tontin koko loppua kesken.

Mitä jos lain vaatimusten mukainen jätekeräyspiste ei mahdu taloyhtiön tontille?

Jätelain muuttuessa voidaan joutua ratkomaan kunnan omistaman yleisen alueen luovutusta taloyhtiöille jätelain vaatimusten täyttämiseksi. Mikäli taloyhtiön tontilla ei ole riittävästi tilaa toteuttaa jätelain vaatimaa ratkaisua jätteidenkeräykselle, on mahdollista neuvotella kunnan kanssa lisämaan ostosta tai vuokrauksesta. Taloyhtiön tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan rakennusluvan osalta tai kaavoittajaan uuden jätekatoksen sijoittamisesta taloyhtiön tontin ulkopuolelle.

Taloyhtiöiden tulee varautua asian käsittelyn vaatimaan aikaan muun muassa rakennuslupien ja kaavoituksen osalta. Taloyhtiön voi olla hyvä myös selvittää naapuritaloyhtiöiden tarve jätekeräyksen toteuttamiselle. On mahdollista, että naapuritontilta löytyisikin tilaa, tai että useampi taloyhtiö voi toteuttaa hankkeen yhteisvastuullisesti.

Mikäli päädytään siihen, että ainoa vaihtoehto jätekatoksen tai syväkeräyspisteen sijoittamiselle on kunnan maa-alueella, on mahdollista, että taloyhtiö voi ostaa tai vuokrata alueen. Kunnalla ei kuitenkaan ole päätöstä alueiden luovutusehdoista maanvuokran osalta. Vuokrauksen osalta asiaa valmistellaan syksyn 2024 aikana.