Janakkalaan Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma

Janakkalan kunta on saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta valtionavustusta Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman laadintaan vuodelle 2024 yhteensä 25 650 euroa.

Kävelyn ja pyöräilyn rooli kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi on kunnassa tunnistettu. Kuitenkin koko kunnan kattavat kokonaisvaltaiset tavoitteet ja niistä johdetut toimenpiteet kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiselle puuttuvat.

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman tavoitteena on näiden kulkumuotojen kokonaisvaltainen kehittäminen ja edellytysten luominen, huomioiden kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden, houkuttelevuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä edistämistyön poikkihallinnollisuus. Ohjelmalla tunnistetaan konkreettisia ja vaikuttavia keinoja, joilla kävely-ja pyöräilymäärät saadaan kunnassa kasvuun. Ohjelman toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan kaiken ikäisten kuntalaisten liikkumistottumuksiin, huomioiden erityisesti koululaisten ja työikäisten liikkuminen. Lisäksi ohjelmassa huomioidaan pyörämatkailun kehittämisen potentiaali.

Pyöräilyn osalta kokoavana dokumenttina toimii karttapohjainen tavoiteverkko. Tavoiteverkko sisältää toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi, se mahdollistaa pyöräliikenteen infrastruktuurin pitkäjänteisen kehittämisen vaikuttavuusjärjestyksessä. Tavoiteverkko ohjaa myös hoidon ja ylläpidon priorisointia.

Ohjelmatyö käynnistyy nykytilan kartoituksella ja osana sitä kevään aikana toteutetaan karttapohjainen asukaskysely. Kyselyllä kartoitetaan asukkaiden liikkumistottumuksia ja käytetyimpiä jalankulun ja pyöräilyn reittejä, tyytyväisyyttä kävelyn ja pyöräilyn nykyisiin olosuhteisiin sekä toivottuja muutoksia kävelyn ja pyöräilyn liikenneverkkoon tulevaisuudessa.