Kuulutus meluilmoituksesta / Lyylinpuiston Kesäterassi

Kuulutus meluilmoituksesta / Lyylinpuiston Kesäterassi, Fiesta Hotellit Oy Fiesta Hotellit Oy on 29.6.2022 toimittanut Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle meluilmoituksen koskien kesällä…

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta hakemuksesta, Fescon Oy

Fescon Oy on toimittanut Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle maa-aineslain mukaisen maa-aineslupahakemuksen tilalle Hakala 165-432-9-143. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.…

Kuulutus päätöksestä: Yhteisluvan muuttaminen, Taivasmäen Sora Oy

Kuulutus yhteisluvan tarkkailumääräysten muuttamista koskevasta päätöksestä / Taivasmäen Sora Oy Ympäristösuunnittelija on 14.6.2022 muuttanut Taivasmäen Sora Oy:n olemassa olevan luvan…

Kuulutus maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä / KM Viita Oy

Janakkalan lupajaosto on 31.5.2022 § 15 myöntänyt KM Viita Oy:lle maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen luvan maa-ainesten ottoon ja kiviaineksen murskaukseen…

Käytöstä poistetut öljysäiliöt ja lausunnot ELY-keskuksen tukihakemuksia varten

Lämmitystapojen muutokset ovat lisääntyneet Janakkalan kunnan alueella siihen tarjottavien tukien myötä. Öljylämmityksestä luovuttaessa käytöstä poistetut öljysäiliöt ovat herättäneet kysymyksiä. Lämmitystavan…

Jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Jätevesien käsittelyvaatimukset Ennen vuotta 2004 rakennettujen, ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on saatettava talousjätevesiasetuksen (lain muutos 19/2017) mukaiseen kuntoon…

Rehakan Kusiaismäen kiviaineshankkeen ympäristövaikutusten arviointi etenee

Ympäristövaikutusten arviointi -prosessi etenee siten, että konsultti työstää parhaillaan tarvittavia lisäselvityksiä arviointiselostusta varten. Selostus valmistunee alkusyksystä lisäselvitysten valmistuttua. Tämän jälkeen…

Kiinteistön jätehuolto

Kiinteistökohtainen jätehuolto siirtyi 1.1.2022 Kiertokapulalle Kiinteistökohtainen jätehuolto siirtyi 1.1.2022 Janakkalan kunnalta Kiertokapulan hoidettavaksi. Jäteastioiden tyhjennysväleihin pysyvät samoina ja sama urakoitsija…

Ympäristöpalvelujen yhteystiedot

Ympäristönsuojelu palvelee ensisijaisesti sähköpostitse ja puhelimitse. Asiakaskäynnit toivotaan toteutettavan ajanvarauksella.

Jätevesien käsittely

Valtioneuvoston asetus (157/2017) talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 3.4.2017 (ns. hajajätevesiasetus). Ennen vuotta 2004 rakennettujen ns. vanhojen jätevesijärjestelmien…

Pohjavesi

Tärkeät pohjavesialueet luokitellaan kahteen luokkaan, luokan I pohjavesialueet, joissa on pohjavedenottamo tai sitä tullaan käyttämään lähiaikoina yhteisvedenhankintaan ja luokan II pohjavesialueet, jotka soveltuvat yhteisvedenhankintaan,…

Vanajavesikeskus

Janakkala on Vanajavesisäätiön ja Vanajavesikeskuksen perustajajäsen ja tekee aktiivista yhteistyötä keskuksen kanssa vesien tilan parantamiseksi. Vanajavesikeskus tähtää alueen järvien ja…