Kuulutus päätöksestä: Puurokorvenmäen ottoalueen tarkkailumääräysten muuttaminen, Niemisen Sora Oy ja Jul-Atte Oy

Niemisen Sora Oy ja Jul-Atte Oy ovat 30.9.2022 toimittaneet Janakkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle muutoshakemuksen koskien voimassa olevia maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisia…

Jätelautakunta Kolmenkierto Ympäristökuulutus

KUULUTUS: ESITYS KIERTOKAPULA OY:N JÄTETAKSOIKSI Jätehuoltoviranomainen asettaa Kiertokapula Oy:n jätetaksaluonnokset nähtäville ajalle 18.10.-18.11.2022. Esitys koskee seuraavia kuntia ja kaupunkeja: Hattula,…

Kuulutus: Esitys Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksoiksi 2023

Yhteinen jätelautakunta käsitteli kokouksessaan 13.10.2022  ehdotusta Kiertokapula Oy:n jätetaksoiksi 2023. Liitteenä olevat Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaluonnokset ovat julkisesti nähtävillä 18.10.-18.11.2022 Janakkalan…

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupapäätöksestä / Fescon Oy

Janakkalan lupajaosto on kokouksessaan 6.9.2022 § 29 myöntänyt maa-aineslain mukaisen luvan Fescon Oy:lle kiinteistölle Hakala 165-432-9-143 (Jokimaantie 161) (Kulopalonmäki). Päätös…

Jätelautakunta: Ilmoita kotikompostoinnista

Jätehuoltoviranomainen ottaa vastaan kompostointi-ilmoituksia sähköisellä lomakkeella. Ilmoitus pitää tehdä kotikompostoinnista silloin, kun kompostoidaan biojätettä eli eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä. Pelkän…

Käytöstä poistetut öljysäiliöt ja lausunnot ELY-keskuksen tukihakemuksia varten

Lämmitystapojen muutokset ovat lisääntyneet Janakkalan kunnan alueella siihen tarjottavien tukien myötä. Öljylämmityksestä luovuttaessa käytöstä poistetut öljysäiliöt ovat herättäneet kysymyksiä. Lämmitystavan…

Jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Jätevesien käsittelyvaatimukset Ennen vuotta 2004 rakennettujen, ranta- tai pohjavesialueella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmät on saatettava talousjätevesiasetuksen (lain muutos 19/2017) mukaiseen kuntoon…

Rehakan Kusiaismäen kiviaineshankkeen ympäristövaikutusten arviointi etenee

Ympäristövaikutusten arviointi -prosessi etenee siten, että konsultti työstää parhaillaan tarvittavia lisäselvityksiä arviointiselostusta varten. Selostus valmistunee alkusyksystä lisäselvitysten valmistuttua. Tämän jälkeen…

Kiinteistön jätehuolto

Kiinteistökohtainen jätehuolto siirtyi 1.1.2022 Kiertokapulalle Kiinteistökohtainen jätehuolto siirtyi 1.1.2022 Janakkalan kunnalta Kiertokapulan hoidettavaksi. Jäteastioiden tyhjennysväleihin pysyvät samoina ja sama urakoitsija…

Ympäristöpalvelujen yhteystiedot

Ympäristönsuojelu palvelee ensisijaisesti sähköpostitse ja puhelimitse. Asiakaskäynnit toivotaan toteutettavan ajanvarauksella.

Jätevesien käsittely

Valtioneuvoston asetus (157/2017) talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla tuli voimaan 3.4.2017 (ns. hajajätevesiasetus). Ennen vuotta 2004 rakennettujen ns. vanhojen jätevesijärjestelmien…

Pohjavesi

Tärkeät pohjavesialueet luokitellaan kahteen luokkaan, luokan I pohjavesialueet, joissa on pohjavedenottamo tai sitä tullaan käyttämään lähiaikoina yhteisvedenhankintaan ja luokan II pohjavesialueet, jotka soveltuvat yhteisvedenhankintaan,…