Pohjavesi

Tärkeät pohjavesialueet luokitellaan kahteen luokkaan, luokan I pohjavesialueet, joissa on pohjavedenottamo tai sitä tullaan käyttämään lähiaikoina yhteisvedenhankintaan ja luokan II pohjavesialueet, jotka soveltuvat yhteisvedenhankintaan, mutta jotka eivät toistaiseksi ole siinä käytössä. Aikaisempi pohjavesiluokka III on valtaosin poistettu. Ympäristönsuojelulain 17 §:n pohjaveden pilaamiskiellon mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että:

  1. tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua;
  2. toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai
  3. toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto).

Janakkalan kunnan tärkeät pohjavesialueet

Pohjavesialueiden kuvaukset

Pohjaveden laadun ja antoisuuden säilyttäminen

Ympäristöpalvelut valvoo lupamenettelyissä ja ilmoitusmenettelyissä sekä muissa toimissa, että pohjaveden pilaantumista ei aiheuteta. Viimeisin Janakkalan alueen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on laadittu 20.5.2014. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen käyttökelpoisena rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muita maankäyttömuotoja pohjavesialueilla. Suojelusuunnitelma sisältää riskikartoitusta ja toimenpide-ehdotukset. Talousveden laatu ja sen seurannan valvonta kuuluu terveydensuojeluviranomaiselle.