Tärkeät pohjavesialueet luokitellaan kolmeen luokkaan:

  • 1-luokka: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka vettä käytetään tai on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.
  • 2-luokka: Muu kuin vedenhankintakäytössä oleva pohjavesialue, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.
  • E-luokka: Pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Ympäristönsuojelulain 17 §:n mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa panna, päästää tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että:

  • tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka pohjaveden laatu voi muutoin olennaisesti huonontua;
  • toisen kiinteistöllä olevan pohjaveden laadun muutos voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle taikka tehdä pohjaveden kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai
  • toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua (pohjaveden pilaamiskielto).

Janakkalan kunnan tärkeät pohjavesialueet
Janakkalan pohjavesialueiden kuvaukset

Pohjaveden laadun ja antoisuuden säilyttäminen

Talousveden laatu ja sen seurannan valvonta kuuluu terveysvalvontaviranomaiselle.

Kanta-Hämeen ELY-keskus vastaa pohjavesien suojelun ohjauksesta ja valvonnasta sekä pohjaveden ottamoiden valvonnasta. Pohjaveteen liittyvissä yleisluonteisissa kysymyksissä pyydetään ottamaan yhteyttä ympäristöneuvontaan.

Janakkalan ympäristönsuojelu valvoo lupamenettelyissä ja ilmoitusmenettelyissä sekä muissa toimissa, että pohjaveden pilaantumista ei aiheuteta. Viimeisin Janakkalan alueen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on laadittu 20.5.2014. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen käyttökelpoisena rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muita maankäyttömuotoja pohjavesialueilla. Suojelusuunnitelma sisältää riskikartoitusta ja toimenpide-ehdotukset.