Kouluyhteistyö

Ryhmäytys

Kun nuori astelee yläkouluun ja kokonaan uuteen vaiheeseen elämässään, se ei käy aina täysin kivuttomasti. Jotta koulu olisi muutakin kuin pakollinen paha ja nuorten säilytyspaikka koulupäivän ajan, tarvitaan ryhmän tukea, tiimityötaitoja ja sosiaalisten taitojen harjoittelua. Siten koulusta on mahdollista saada irti enemmän, kiusaaminen toivottavasti vähenee ja toisaalta samalla oppii myös työelämässä tärkeitä taitoja aivan huomaamatta. Ryhmä ei kuitenkaan aina synny sekalaisesta joukosta oppilaita aivan itsestään ja tätä varten nuorisopalvelut tekevät ryhmäyttämistyötä aivan alusta asti.
Työ painottuu seitsemännelle luokalle, mutta jatkuu silti aina yläkoulun loppuun asti. Kun luokka viimein hajoaa ja peruskoulu loppuu, voi kiinteän ryhmän surutyökin viedä aikaa.

Askelmat

Askelmat ovat pääosin toiminnallisia vanhempainiltoja, joiden tavoitteena on tarjota vanhemmille paikka keskustella nuorten elinoloista, päihteistä, vanhemmuudesta ja nuorten kasvun tukemisesta yhdessä toisten vanhempien, nuorten sekä eri alojen ammattilaisten kanssa. Yhteisen ajan vanhempien kanssa toivotaan lisäävän nuorten luottamusta vanhempiin, tukea nuoren ja vanhemman vuorovaikutusta ja lisäävän kodeissa käytäviä keskusteluja
Neljästä askelmasta yksi on kuitenkin vain oppilaille suunnattu ryhmäytyspäivä, joten askelmat nivoutuvat tiiviisti myös ryhmäytystyöhön.
Tutustuttamalla nuoria ja vanhempia keskenään halutaan edistää ryhmähengen syntymistä ja antaa vanhemmille tilaisuus luoda yhteisiä pelisääntöjä.

Oppitunnit

Nuorisopalvelut toteuttavat osaltaan kunnassa ehkäisevää päihdetyötä. Yksi toteutustapa on kouluissa oppilaille pidettävät teematunnit.
Teematunteja voidaan pitää myös muista varsinaisen koulutyön ulkopuolelle jäävistä aiheista, kuten kiusaamisesta, opiskelumotivaatiosta, ryhmähengestä, seksuaalisuudesta, pelaamisesta tai muista päivänpolttavista aiheista.
Tunteja pidetään osana ryhmäytystyötä kaikille tietyn luokka-asteen luokille, mutta myös tarpeen mukaan kohdennettuina tietyille luokille esimerkiksi opettajan toivomuksesta.

Teemapäivät

Nuorisopalvelut voivat olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa myös koulujen teemapäiviä, kuten liikenneturvallisuuspäivää tai muita erityistapahtumia.

Erityisnuorisotyö kouluissa

Erityisnuorisonohjaaja on mukana yhteiskoulujen arjessa ja toteuttaa yhdessä koulun henkilökunnan kanssa esimerkiksi pienryhmätoimintaa ja erilaisia projekteja.