Opiskeluohjeita

Tietoa lukio-opiskelusta löydät lukion opinto-ohjauksen verkkosivuilta: opolli.wordpress.com/lukio-opiskelu

Lukion oppimäärän suorittaminen

Lukion oppimäärä muodostuu pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Yhden kurssin laajuus on 38 tuntia.

Lukion oppimäärän laajuus on vähintään 75 kurssia. Pakollisia kursseja suoritetaan 47 (lyhyt matematiikka) tai 51 (pitkä matematiikka). Valtakunnallisia syventäviä kursseja tulee suorittaa vähintään 10.

Lukion oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut kurssit, eikä mitään voi jälkikäteen poistaa. Kurssimäärään ei lasketa koulukohtaisia hylättyjä kursseja.

Kurssivalinnat eli opiskelusuunnitelman päivittäminen tehdään lukuvuosittain. Mahdolliset kurssivalintojen eli opiskelusuunnitelman muutokset neuvotellaan hyvissä ajoin ennen kurssin alkua opinto-ohjaajan kanssa.

Vastuu opintojen etenemisestä on opiskelijalla. Myös ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaaja seuraavat opintojen etenemistä säännöllisesti.

Kurssin opiskelumateriaali tulee olla opiskelijalla kurssin alkaessa. Tarvittaessa huoltaja voi olla yhteydessä rehtoriin. Muuten kurssin suorittaminen keskeytyy.

Kurssin suorittaminen itsenäisesti

Opiskelija voi suorittaa kurssin itsenäisesti perustellusta syystä. Yleisin perustelu itsenäiseen suoritukseen on kurssien päällekkäisyys. Muita perusteluja kurssin itsenäiseen suorittamiseen voivat olla kyseinen oppiaine on ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettava aine tai muu perusteltu ja opettajan hyväksymä tavoite.

Kurssin itsenäisestä suorittamisesta opiskelija keskustelee ensin aineenopettajan kanssa ja anoo lopullista suorituslupaa rehtorilta opettajan allekirjoitettua itsenäiseen suorittamiseen liittyvän lomakkeen yläosan.

Hakemus kurssin suorittamisesta itsenäisesti

Ohje:
 • Opiskelija tulostaa lomakkeen ja keskustelee asiasta aineenopettajan kanssa hyvissä ajoin ennen sen jakson alkua, jolloin itsenäisesti suoritettava kurssi järjestetään.
 • Opiskelija ja opettaja täyttävät lomakkeen yhdessä.
 • Opiskelija tai opettaja palauttaa lomakkeen kansliaan tai rehtorille.
 • Rehtori tekee asiasta päätöksen ja palauttaa lomakkeen opettajalle, joka sopii kurssisuorituksista opiskelijan kanssa.
 • Opiskelijan suoritettua kurssin opettaja palauttaa lomakkeen kanslistille, joka kirjaa kurssisuorituksen opintorekisteriin.

Lukion ulkopuolisten opintojen ja harrastusten hyväksilukeminen lukion oppimäärään

Lukion oppimäärään voidaan hyväksyä lukioaikaisia suorituksia muista oppilaitoksista tai harrastuksista, joiden voidaan katsoa soveltuvan lukion opetussuunnitelmaan (esim. ajokortti, kesäyliopistojen abikurssit, kesälukioiden kurssit, isostoiminta, musiikkiopiston kurssit, hygieniapassi, työturvallisuuskortti, ensiapukurssi). Opiskelija hakee hyväksilukua kirjallisesti rehtorilta. Hyväksilukemista varten tarvitaan todistus kurssista tai harrastuksesta.

Hakemus lukion ulkopuolisten opintojen ja harrastusten hyväksilukemisesta

Ohje:

 • Tulosta ja täytä lomake. Kirjoita lomakkeeseen vapaamuotoinen selostus kurssista tai harrastuksesta (tuntimäärät jne.).
 • Liitä lomakkeeseen kopio kurssi- tai harrastustodistuksesta. Kopion saat esim. asioimalla opettajainhuoneessa.
 • Palauta lomake ja todistuskopio rehtorin tai opinto-ohjaajan postilokeroon, jotka sijaitsevat opettajainhuoneella.
 • Rehtori tekee hyväksiluvusta päätöksen.

Urheilulinjan lomake

Urheilulinjan opiskelijan on haettava urheilemisesta todistus seuran edustajalta.

Jari Kataja
puhelin: 041 513 6799
sähköposti: jari.kataja(at)janakkalanjana.info

Matematiikan oppimäärän vaihto

Opiskelija voi siirtyä pitkästä matematiikasta lyhyeen matematiikkaan. Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi seuraavasti:

 • MAA2→ MAB2
 • MAA3 → MAB3
 • MAA6→ MAB7
 • MAA8→ MAB4
 • MAA10→ MAB5

Matematiikan loppuarvosana määräytyy tällöin lyhyen matematiikan kurssiarvosanojen perusteella. Mahdollisesti puuttuvat lyhyen matematiikan pakolliset kurssit on suoritettava. Opiskelija voi myös opiskella toisen oppimäärän kursseja oppimäärää vaihtamatta. Toisen oppimäärän kurssit luetaan koulukohtaisiksi syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Matematiikan aineenopettaja(t) ja rehtori päättävät hyväksilukemisesta. Hyväksilukemisessa otetaan huomioon kurssin sisältö.