Lukion oppimäärän suorittaminen

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä. (Lukiolaki 714/2018, 10 § 3 mom.)

Lukiokoulutuksen oppimäärä sisältää äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opintoja, matemaattis-luonnontieteellisiä opintoja, humanistis-yhteiskunnallisia ja uskonnon tai elämänkatsomustiedon opintoja ja taito- ja taideaineiden opintoja (oppiaineryhmät) sekä opinto-ohjausta. Lukiokoulutuksen oppimäärä voi sisältää laaja-alaista osaamista kehittäviä temaattisia opintoja. Lukiokoulutuksen oppimäärä voi sisältää myös eri oppiaineryhmissä tai oppiaineissa suoritettavia erityistä osaamista ja harrastuneisuutta osoittavan näytön sisältäviä opintokokonaisuuksia (lukiodiplomi). (Lukiolaki 714/2018, 11 § 1 ja 2 mom.)

Lukiokoulutuksen ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppimääriin sisältyy[valtioneuvoston] asetuksen liitteen 1–3 mukaisesti pakollisia ja valtakunnallisia valinnaisia opintoja, joita koulutuksen järjestäjän tulee tarjota opiskelijoille. Oppimääriin voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla.(Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta 810/2018, 12 §.)

Lukiokoulutuksen oppimäärä tai lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppimäärä tulee suoritetuksi, kun oppimäärään kuuluvat opinnot on suoritettu siten kuin 11 §:n 4 momentissa tarkoitetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään ottaen lisäksi huomioon mahdollinen 6 §:ssä tarkoitettu erityinen koulutustehtävä tai 18 §:ssä tarkoitettu kokeilulupa. (Lukiolaki 714/2018, 36 § 1 mom.)

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukio-opintojen vähimmäismäärä 150 opintopistettä täyttyy. Lukion oppimäärän tulee sisältää vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Muista kuin pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opinnot.

Opiskelijan opiskelu voidaan opiskelijan hakemuksesta tai suostumuksella järjestää osittain toisin kuin [lukio]laissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään, jos:

  1. opiskelijalla katsotaan joltakin osin ennestään olevan lukiokoulutuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot;
  2. lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaminen olisi opiskelijalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta;
  3. se on perusteltua opiskelijan sairauteen, vammaan tai muuhun terveydentilaan liittyvistä syistä. (Lukiolaki 714/2018, 29 §.)

Jos opiskelijan opiskelu järjestetään toisin kuin lainsäädännön nojalla määrätään, säädetyn opintopisteiden vähimmäismäärän 150 on joka tapauksessa täytyttävä.

Opintojakson suorittaminen itsenäisesti

Opiskelija voi suorittaa kurssin/opintojakson itsenäisesti perustellusta syystä. Yleisin perustelu itsenäiseen suoritukseen on kurssien/opintojaksojen päällekkäisyys. Muita perusteluja kurssin/opintojakson itsenäiseen suorittamiseen voivat olla kyseinen oppiaine on ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettava aine tai muu perusteltu ja opettajan hyväksymä tavoite.

Opintojakson itsenäisestä suorittamisesta opiskelija keskustelee ensin aineenopettajan kanssa ja anoo lopullista suorituslupaa rehtorilta opettajan allekirjoitettua itsenäiseen suorittamiseen liittyvän lomakkeen yläosan.

Ohje:

Opiskelija tulostaa lomakkeen ja keskustelee asiasta aineenopettajan kanssa hyvissä ajoin ennen sen jakson alkua, jolloin itsenäisesti suoritettava kurssi järjestetään.
Opiskelija ja opettaja täyttävät lomakkeen yhdessä.
Opiskelija tai opettaja palauttaa lomakkeen kansliaan tai rehtorille.
Rehtori tekee asiasta päätöksen ja palauttaa lomakkeen opettajalle, joka sopii kurssisuorituksista opiskelijan kanssa.
Opiskelijan suoritettua kurssin opettaja palauttaa lomakkeen kanslistille, joka kirjaa kurssisuorituksen opintorekisteriin.

Lukion ulkopuolisten opintojen ja harrastusten hyväksilukeminen lukion oppimäärään

Lukion oppimäärään voidaan hyväksyä suorituksia muista oppilaitoksista tai harrastuksista, joiden voidaan katsoa soveltuvan lukion opetussuunnitelmaan (esim. kesäyliopistojen opinnot, kesälukioiden opinnot, isostoiminta, musiikkiopiston opinnot, hygieniapassi, työturvallisuuskortti, ensiapukurssi). Opiskelija hakee hyväksilukua kirjallisesti rehtorilta. Suorituksen on oltava
laajuudeltaan vähintään 1 opintopistettä (18 h laajuus).
Osaamisen tunnistaminen ja opintojen hyväksilukeminen kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.

Ohje:

Tulosta ja täytä lomake. Kirjoita lomakkeeseen vapaamuotoinen selostus kurssista tai harrastuksesta (tuntimäärät jne.).
Liitä lomakkeeseen kopio kurssi- tai harrastustodistuksesta. Kopion saat esim. asioimalla opettajainhuoneessa.
Palauta lomake ja todistuskopio rehtorin tai opinto-ohjaajan postilokeroon, jotka sijaitsevat opettajainhuoneella.
Rehtori tekee hyväksiluvusta päätöksen.

Lukiosta eroaminen (lomake)

Jos opiskelija eroaa lukiosta kesken lukion oppimäärän suorittamisen, hänen tulee ensin neuvotella opinto-ohjaajan tai rehtorin kanssa. Opiskelijan tulee tehdä kirjallinen eroilmoitus saadakseen erotodistuksen. Alle 18-vuotiaan opiskelijan eroilmoituksen allekirjoittaa huoltaja. Eroilmoituksen voi tulostaa koulun verkkosivulta. Kun opiskelija on jättänyt eroilmoituksen, hänelle tehdään erotodistus, johon merkitään suoritetut opinnot.

Opiskelija, joka ei ole säädetyssä ajassa suorittanut lukion oppimäärää, katsotaan eronneeksi. Eronneeksi katsotaan myös sellainen opiskelija, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa opetuksesta, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja (LL 24 §, 2 mom.).

Mikäli lukiosta eroavalla opiskelijalla ei ole tiedossa toista opiskelupaikkaa, johon hän siirtyy, on koululla velvollisuus ilmoittaa hänen tietonsa etsivälle nuorisotyölle. Tämän jälkeen etsivä nuoristyöntekijä ottaa yhteyttä nuoreen.

Matematiikan oppimäärän vaihto

Kun matematiikan oppimäärää vaihdetaan pitkästä lyhyeen, suoritettuja opintoja luetaan hyväksi seuraavalla tavalla:

Pitkän oppimäärän moduuliLyhyen oppimäärän moduuli
MAA2MAB2
MAA3MAB3
MAA6MAB8
MAA8MAB5
MAA9MAB7

Muut pitkän oppimäärän mukaiset hyväksytyt suoritetut opinnot tai vaihdon yhteydessä moduuleista yli jääviä opintopisteitä vastaavat hyväksytysti suoritetut osaopinnot voivat olla lyhyen oppimäärän muita valinnaisia rehtorin päätöksellä.

Opiskelijan siirtyessä pitkästä oppimäärästä lyhyeen oppimäärään tulee opiskelijalle hänen niin halutessa järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi.

Kun opiskelija siirtyy lyhyestä oppimäärästä pitkään oppimäärään, häneltä voidaan edellyttää täydentäviä opintoja, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Vaihdon yhteydessä moduuleista puuttumaan jäävät opintopisteet tulee suorittaa rehtorin päätevällä tavalla.