Liittyminen

Ohjeita vesihuoltoverkostoon liittyjälle

Janakkalan Vesi toimii vesihuoltolain 3 § (n:o 119/2001) tarkoittamana vesihuoltolaitoksena Janakkalan kunnassa. Toiminta-alueita ovat Turengin, Kirkonkylän, Nuolialan, Tervakosken, Leppäkosken ja Rastikankaan erikseen vahvistetut alueet.

Vesihuoltolain 10 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevalla kiinteistöllä on oikeus ja velvollisuus liittyä vesihuoltoverkostoon.

 

Liittymisprosessi

1. Liitoskohtalausunto

Tilaa liitoskohtalausunto Janakkalan Vedeltä sähköpostitse janakkalanvesi@ janakkala.fi.

Lausuntoa varten tarvitaan tiedot kiinteistön omistajasta/rakentajasta, kiinteistön osoite, sekä liitoskohtalausunnon toimitusosoite (koti- tai sähköpostiosoite).

Vesilaitos toimittaa liittyjälle kirjallisena liitoslausunnon kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmaa varten.

Lausunnosta selviää liittymismahdollisuus vesijohtoon, jäte- ja hulevesiviemäriin, liittämiskohdat, liittymis- ja padotuskorkeudet sekä vesijohtopaine.

Liitoskohtalausunto toimitetaan noin kahden viikon kuluttua lausunnon tilauksesta.

 2. Liittymishakemus

Liittymän saamiseksi tulee asiakkaan toimittaa laitokselle kirjallinen liittymishakemus asianmukaisesti täytettynä. Hakemuskaavakkeen saa myös Janakkalan Veden toimistolta.

Hakemuksen liitteenä tulee olla kohdan 3 mukainen vesi- ja viemärisuunnitelma kahtena sarjana.

Liitostyö voidaan tehdä vasta, kun liittymishakemus liitteineen on tarkastettu ja hyväksytty Janakkalan Veden toimesta. Käsittelyaika hakemuksella on kaksi viikkoa.

Mikäli tonttijohdot sijoittuvat osittain toisen omistamalle tontille tai liitos halutaan tehdä toisen kiinteistön tonttijohtoon, tulee hakemuksen yhteydessä toimittaa kopiot kiinteistöjen välisistä sopimuksista.

3. Vesi- ja viemärisuunnitelma

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet, joihin luetaan tonttijohdot laitoksen runkojohtoihin saakka, tulee rakentaa vesihuoltolaitoksen tarkastaman ja hyväksymän vesi- ja viemärisuunnitelman mukaisesti. Tarkastus ja hyväksyntä kattavat laitoksen edun valvonnan, mutta ei koske rakennusvalvonnan piiriin kuuluvaa kvv-tarkastusta.

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa vesihuoltolaitoksen toimittamassa liitoskohtalausunnossa annettuja tietoja sekä alan määräyksiä ja ohjeita kuten Ympäristöministeriön asetusta rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (YMa 1047 2017).

Vesi- ja viemärisuunnitelmaan tulee sisältyä seuraavat piirustukset, jotka toimitetaan vesilaitokselle hyväksyttäviksi kahtena sarjana paperisina hakemuksen yhteydessä:

  • Asemapiirros (1:500), johon on merkitty kiinteistön ulkopuoliset vesihuoltolaitteet
  • Pohjapiirustukset (1:50), jossa on kiinteistön sisäpuoliset vesihuoltolaitteet
  • Kalusteluettelo, jossa mitoitusvesimäärä
  • Tarvittaessa linjapiirustus sekä piirustukset erityisrakenteista ja -laitteista

Hule- ja/tai perustusten kuivatusvesien johtaminen on selvitettävä asemapiirroksessa siinäkin tapauksessa, että mainitut vedet johdetaan maastoon eikä laitoksen hulevesiverkostoon.

Vesimittari tulee sijoittaa lattiaviemäröityyn lämpimään tilaan, jossa se on helposti luettavissa ja huollettavissa. Vesimittarille varattavasta tilantarpeesta on enemmän kohdassa 8.

johtokartta

4. KVV-työnjohtajan hyväksyttäminen

Luvanvaraisten rakennustöiden yhteydessä tehtävissä vesi- ja viemärilaitteistojen asennustöissä tulee olla rakennustarkastajan hyväksymä vastuuhenkilö.

KVV-hakemus-/ilmoituskaavakkeen saa rakennustarkastustoimistosta tai Janakkalan kunnan rakennusvalvonnan nettisivuilta.

KVV-työnjohtaja tulee ilmoittaa liittymishakemuksessa.

 5. Liittymissopimus

Liittymishakemuksen sekä vesi- ja viemärisuunnitelman perusteella tehdään vesihuoltoverkostoon liittymisestä kirjallinen liittymissopimus asiakkaan ja laitoksen välille.

Sopimus koskee liittämistä ja käyttöä. Ennen sopimuksen allekirjoittamista tulee asiakkaan tutustua sopimuksen yhteydessä toimitettaviin sopimusehtoihin sekä vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot.

6. Tonttijohtojen rakentaminen

Tonttijohtojen asennustyöt saa aloittaa sen jälkeen, kun liittymishakemus, vesi- ja viemärisuunnitelma sekä asennustöiden johtaja on hyväksytty.

Jos laitoksen runkojohdot sijaitsevat kiinteistön alueella tai vesilaitos on rakentanut aiemmin tonttijohdot ns. tonttiliittymävaraukset kiinteistön rajalle, vastaa liittyjä tonttijohtojen rakentamisesta liittämiskohtaan saakka.

Muutoin liitokset joudutaan tekemään kiinteistön alueen ulkopuolella kulkeviin runkojohtoihin. Tällöin liittyjä vastaa tonttijohtojen rakentamisesta tonttinsa rajalle saakka ja vesilaitos tontin rajalta liitoskohtaan. Tässä tapauksessa vesilaitos laskuttaa liittyjää rakentamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Liittyjä hankkii kustannuksellaan kaiken tarvittavan putkimateriaalin kiinteistölle. Putkikoko on määritelty liitoskohtalausunnossa.

7. Liitostöiden ja vesimittarin tilaus

Vesilaitos tekee tonttijohtojen liitostyöt sekä toimittaa vesimittarin samalla kertaa. Vesilaitos tekee aina paineellisten putkien (vesijohto ja paineviemäri) liitokset. Viettoviemärit liittyjän on mahdollista liittää itse. Liitokset tehdään hyväksyttyjen vesi- ja viemärisuunnitelmien sekä liitoskohtalausunnon mukaisesti.

Liitoskohta tulee kaivaa esiin niin, että liittämistyö voidaan tehdä esteettä. Kaivutyö tulee toteuttaa työsuojeluhallinnon Kapeat kaivannot –oppaan mukaisesti. Liitostyön onnistumisen vaatimista ylimääräisistä töistä kuten kaivusta tai veden poistosta kaivannosta laskutetaan aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Asiakas vastaa kaivutyön mahdollisesti aiheuttamasta vauriosta.

Vesimittari sulkuventtiileineen toimitetaan ja asennetaan liitostyön yhteydessä. Liittyjän on huolehdittava, että vesimittari voidaan asentaa oikeaan asennuskohtaan niin, ettei se pääse vahingoittumaan.

Myöhemmin mahdollisen johdon lyhentämisen, jatkamisen tai jäätyneen vesimittarin vaihdon suorittaa vesilaitos ja laskuttaa aiheutuneiden kustannusten mukaisesti liittyjää.

Tonttijohtojen liitostyöt tulee tilata vesilaitokselta vähintään 5 arkipäivää ennen suunniteltua liitospäivää.

8. Vesimittarin tilantarve

Vesimittarin tila- ja asennusohje:

1. Vesimittari kannattaa sijoittaa siten, että etäisyys liitoskohdasta vesimittarille jää kohtuulliseksi.

Sopiva vesimittarin sijoituskohta on tekninen tila tai muu lattiaviemäröity tila. Vesimittaritilassa on oltava valaistus ja riittävä tuuletus.

2. Vesimittari ei saa altistua pakkaselle, kuumuudelle, iskuille eikä muille vahingollisille vaikutuksille.

3. Vesimittaria ei saa koteloida eikä eristää, jotta sen luku ja vaihtaminen olisi helppoa.

Vesimittarin asentamisen, vaihtamisen, lukemisen ja huoltamisen tulee olla esteetöntä. Mittaria ei tule sijoittaa kaappiin, tai muihin ahtaisiin tiloihin.

4. Kylmävesijohtoputken eristys on tehtävä niin, ettei mittarinvaihdon yhteydessä tarvitse rikkoa eristystä.

5. Vesimittarin kannakointi tulee toteuttaa niin, että kiinnikkeet ovat vesijohtoputkissa eivätkä mittarin puolikkaissa.

vesimittarikuva

9. Asennustarkastukset

Rakennuslainsäädäntöön perustuvan asennustyön valvonnan hoitaa rakennustarkastaja. Vesihuoltolaitoksen edustaja suorittaa tarkastuksia laitoksen edun valvojana tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa.

10. Maksut

Liittymisen yhteydessä laskutetaan liittymis- ja tonttijohtomaksut. Kiinteähintainen perusmaksu sekä käytön mukaan määräytyvät vesi- ja jätevesimaksut laskutetaan neljästi vuodessa.

Tonttijohtomaksut:

Asemakaava-alueella vesilaitos on yleensä rakentanut tonttijohdot kiinteistön rajalle. Tällöin kiinteistön omistukseen jäävistä johdoista peritään vahvistetun hinnaston mukainen tonttijohtomaksu. Tämän suuruus määräytyy liittymien määrän perusteella.

Jos kiinteistölle ei ole tehty valmiita tonttijohtoja, laitos perii tonttijohtojen rakentamisesta ja liittämisestä toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Liittymismaksut:

Tonttijohtomaksujen lisäksi peritään vesilaitoksen ja viemärilaitoksen liittymismaksut.

Liittymismaksut ovat omakoti- ja paritaloilla hinnaston mukaisesti kiinteät.

Kerrostaloilla ja muilla rakennuksilla liittymismaksujen suuruus määräytyy rakennusten kerrosalan ja tontin pinta-alan sekä vahvistettujen liittymismaksutaksojen mukaan.

Perus- ja käyttömaksut:

Perusmaksu määräytyy kiinteistöön asennettavan vesimittarin koon perusteella ja on omakotitaloissa suuruudeltaan noin sata euroa vuodessa.

Talousveden käytöstä ja jätevedestä laskutetaan arvion perusteella kolmesti vuodessa ja tasataan loppuvuodesta toteutuneen käytön mukaan.

Muista palveluista laskutetaan vahvistettujen maksuperusteiden mukaan. Tarkempi hinnasto löytyy täältä: Vesihuoltolaitoksen maksut 1.1.2018.