1. Pyydä liitoskohtalausunto

Tilaa liitoskohtalausunto Janakkalan Vedeltä sähköpostitse janakkalanvesi@janakkala.fi.

Lausuntoa varten tarvitaan tiedot kiinteistön omistajasta/rakentajasta, kiinteistön osoite, sekä liitoskohtalausunnon toimitusosoite (koti- tai sähköpostiosoite).

Vesilaitos toimittaa liittyjälle kirjallisena liitoslausunnon kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmaa varten.

Lausunnosta selviää liittymismahdollisuus vesijohtoon, jäte- ja hulevesiviemäriin, liittämiskohdat, liittymis- ja padotuskorkeudet sekä vesijohtopaine.

Liitoskohtalausunto toimitetaan noin kahden viikon kuluttua lausunnon tilauksesta.

 2. Tee liittymishakemus

Liittymän saamiseksi tulee asiakkaan toimittaa laitokselle kirjallinen liittymishakemus asianmukaisesti täytettynä. Hakemuskaavakkeen saa myös Janakkalan Veden toimistolta. Hakemus liitteineen toimitetaan paperisina.

Hakemuksen liitteenä tulee olla kohdan 3 mukainen vesi- ja viemärisuunnitelma kahtena sarjana.

Kun hakemus liitteineen on saapunut, se tarkastetaan Janakkalan Veden toimesta. Hakemuksen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa, jonka jälkeen voidaan sopia liitostyön ajankohdasta.

Mikäli tonttijohdot sijoittuvat osittain toisen omistamalle tontille tai liitos halutaan tehdä toisen kiinteistön tonttijohtoon, tulee hakemuksen yhteydessä toimittaa kopiot kiinteistöjen välisistä sopimuksista.

3. Toimita Vesi- ja viemärisuunnitelmat

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet, joihin luetaan tonttijohdot laitoksen runkojohtoihin saakka, tulee rakentaa vesihuoltolaitoksen tarkastaman ja hyväksymän vesi- ja viemärisuunnitelman mukaisesti. Tarkastus ja hyväksyntä kattavat laitoksen edun valvonnan, mutta ei koske rakennusvalvonnan piiriin kuuluvaa kvv-tarkastusta.

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa vesihuoltolaitoksen toimittamassa liitoskohtalausunnossa annettuja tietoja sekä alan määräyksiä ja ohjeita kuten Ympäristöministeriön asetusta rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (YMa 1047 2017).

Vesi- ja viemärisuunnitelmaan tulee sisältyä seuraavat piirustukset, jotka toimitetaan vesilaitokselle hyväksyttäviksi kahtena sarjana paperisina hakemuksen yhteydessä:

  • Asemapiirros (1:500), johon on merkitty kiinteistön ulkopuoliset vesihuoltolaitteet
  • Pohjapiirustukset (1:50), jossa on kiinteistön sisäpuoliset vesihuoltolaitteet
  • Kalusteluettelo, jossa mitoitusvesimäärä
  • Tarvittaessa linjapiirustus sekä piirustukset erityisrakenteista ja -laitteista

Hule- ja/tai perustusten kuivatusvesien johtaminen on selvitettävä asemapiirroksessa siinäkin tapauksessa, että mainitut vedet johdetaan maastoon eikä laitoksen hulevesiverkostoon.

Vesimittari tulee sijoittaa lattiaviemäröityyn lämpimään tilaan, jossa se on helposti luettavissa ja huollettavissa. Vesimittarille varattavasta tilantarpeesta on enemmän kohdassa 8.

johtokartta

4. Hyväksytä KVV-työnjohtaja

Luvanvaraisten rakennustöiden yhteydessä tehtävissä vesi- ja viemärilaitteistojen asennustöissä tulee olla rakennustarkastajan hyväksymä vastuuhenkilö.

KVV-hakemus-/ilmoituskaavake

KVV-työnjohtaja tulee ilmoittaa liittymishakemuksessa.

 5. Allekirjoita liittymissopimus

Liittymishakemuksen sekä vesi- ja viemärisuunnitelman perusteella tehdään vesihuoltoverkostoon liittymisestä kirjallinen liittymissopimus asiakkaan ja laitoksen välille.

Sopimus koskee liittämistä ja käyttöä. Ennen sopimuksen allekirjoittamista tulee asiakkaan tutustua sopimuksen yhteydessä toimitettaviin sopimusehdot sekä yleiset toimitusehdot.

6. Tonttijohtojen rakentaminen

Tonttijohtojen asennustyöt saa aloittaa sen jälkeen, kun liittymishakemus, vesi- ja viemärisuunnitelma sekä asennustöiden johtaja on hyväksytty.

Jos laitoksen runkojohdot sijaitsevat kiinteistön alueella tai vesilaitos on rakentanut aiemmin tonttijohdot ns. tonttiliittymävaraukset kiinteistön rajalle, vastaa liittyjä tonttijohtojen rakentamisesta liittämiskohtaan saakka.

Jos tontille ei ole rakennettu vesihuollon liittymiä valmiiksi on liittymien rakentamisesta tontin rajalle neuvoteltava vesilaitoksen kanssa hyvissä ajoin ennen liitostarvetta. Liittyjä vastaa kustannuksellaan myös yleiseltä alueelta tontin rajalle rakennettavista tonttijohdoiksi jäävistä vesihuoltoliittymistä. Liittyjä hakee maanomistajalta tarvittaessa johdoille sijoitusluvan ja katualueella kaivettaessa kunnalta kaivuluvan.

Liittyjä hankkii kustannuksellaan kaikki tarvittavat putki- ym. materiaalit kiinteistölle. Putkikoot on määritelty liitoskohtalausunnossa.

7. Tilaa liitostyöt ja vesimittari

Vesilaitos tekee tonttijohtojen liitostyöt sekä toimittaa vesimittarin samalla kertaa. Vesilaitos tekee aina paineellisten putkien (vesijohto ja paineviemäri) liitokset. Viettoviemärit liittyjän on mahdollista liittää itse. Liitokset tehdään hyväksyttyjen vesi- ja viemärisuunnitelmien sekä liitoskohtalausunnon mukaisesti.

Liitoskohta tulee kaivaa esiin niin, että liittämistyö voidaan tehdä esteettä. Kaivutyö tulee toteuttaa työsuojeluhallinnon Kapeat kaivannot –oppaan mukaisesti. Liitostyön onnistumisen vaatimista ylimääräisistä töistä kuten kaivusta tai veden poistosta kaivannosta laskutetaan aiheutuneiden kustannusten mukaisesti. Asiakas vastaa kaivutyön mahdollisesti aiheuttamasta vauriosta.

Vesimittari sulkuventtiileineen toimitetaan ja asennetaan liitostyön yhteydessä. Liittyjän on huolehdittava, että vesimittari voidaan asentaa oikeaan asennuskohtaan niin, ettei se pääse vahingoittumaan. Vesimittaria ei kannakoida vaan tarvittavat tuennat tekee liittyjän putkimies venttiileistä ja putkista.

Myöhemmin mahdollisen johdon lyhentämisen, jatkamisen tai jäätyneen vesimittarin vaihdon suorittaa vesilaitos ja laskuttaa aiheutuneiden kustannusten mukaisesti liittyjää.

Tonttijohtojen liitostyöt tulee tilata vesilaitokselta vähintään 5 arkipäivää ennen suunniteltua liitospäivää.

Vesimittarin tilantarve

– Vesimittarin asennuskorkeus lattiasta mitattuna saa olla alimmillaan 500 millimetriä ja ylimmillään 1000 millimetriä lattiasta.
– Vesimittaritilan korkeuden on oltava vähintään 1600 millimetriä.
– Vesimittarin eteen tulee jättää tilaa vähintään 600 mm mittarin asentajan työskentelyä varten.
– Putken on oltava noin 130 – 150 millimetriä irti seinästä, että mittariteline on liittyjän mahdollista tarvittaessa asentaa.
– Mittaripaketin (sisältää sulun ennen ja jälkeen mittarin) pituus on 800 – 1000 mm mittarin koosta riippuen.

Vesimittarin tila- ja asennusohje:

  1. Vesimittari kannattaa sijoittaa siten, että etäisyys liitoskohdasta vesimittarille jää kohtuulliseksi. Sopiva vesimittarin sijoituskohta on tekninen tila tai muu lattiaviemäröity tila. Vesimittaritilassa on oltava valaistus ja riittävä tuuletus.
  2. Vesimittari ei saa altistua pakkaselle, kuumuudelle, iskuille eikä muille vahingollisille vaikutuksille.
  3. Vesimittaria ei saa koteloida eikä eristää, jotta sen luku ja vaihtaminen olisi helppoa. Vesimittarin asentamisen, vaihtamisen, lukemisen ja huoltamisen tulee olla esteetöntä. Mittaria ei tule sijoittaa kaappiin, tai muihin ahtaisiin tiloihin.
  4. Kylmävesijohtoputken eristys on tehtävä niin, ettei mittarinvaihdon yhteydessä tarvitse rikkoa eristystä.
  5. Vesimittarin kannakointi tulee toteuttaa niin, että kiinnikkeet ovat vesijohtoputkissa eivätkä mittarin puolikkaissa.
Vesilaitos asentaa uudiskohteessa mittarinpaketin putken päähän. Vesilaitos ei toimita tai asenna mittaritelinettä vaan liittyjän putkimies.
Vesimittari kannakoituna vesimittaritelineeseen.

Asennustarkastukset

Rakennuslainsäädäntöön perustuvan asennustyön valvonnan hoitaa rakennustarkastaja. Vesihuoltolaitoksen edustaja suorittaa tarkastuksia laitoksen edun valvojana tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa.

Maksut

Liittymisen yhteydessä laskutetaan liittymis- ja tonttijohtomaksut. Kiinteähintainen perusmaksu sekä käytön mukaan määräytyvät vesi- ja jätevesimaksut laskutetaan neljästi vuodessa.

Tarkemmat hinnat löytyvät hinnastosta: Vesilaitoksen maksut 1.1.2024.