Koulukuljetus

Koulukuljetuksen hakeminen

Sähköinen hakemus

Syksyllä 1. luokan aloittavien ja 7. luokalle siirtyvien oppilaiden on haettava koulukuljetusta täyttämällä koulukuljetushakemus. Hakemuslomakkeita on jaettu koulussa 6. luokan oppilaille ja tuleville 1. luokan oppilaille lomakkeita jaetaan tutustumispäivänä. Lomakkeen voi myös tulostaa oheisesta linkistä ja lähettää postitse kuntaan.

Maksuton koulukuljetus järjestetään

– Koulumatkan pituuden perusteella

  • kun perusopetuksen 1.-2. luokan oppilaan koulumatka on yli kolme kilometriä (voimaan lukuvuodesta 2017-2018 alkaen, kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.3.2017 §24)
  • kun perusopetuksen 3.-9. luokan oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä (POL 32 §)

Koulumatka mitataan lyhintä yleisessä käytössä olevaa jalankulkukelpoista tietä kotitontin portilta koulun portille.

– Koulumatkan vaarallisuuden perusteella

Koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa käytetään hyväksi tie- ja vesirakennushallituksen määrittelemiä koulumatkan turvallisuuden arviointiohjeita sekä mahdollisia tie- ja poliisiviranomaisten lausuntoja.

– Koulumatkan vaikeuden ja rasittavuuden perusteella

Kuljetuksen järjestämisestä päätettäessä edellytetään lääkärin tai vastaavan asiantuntijan lausuntoa, jossa kuljetustarve on todettu välttämättömäksi. Lääkäri tai vastaava asiantuntija ei lausunnollaan voi velvoittaa kuljetuksen järjestämistä, vaan lausuntoa käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa.

Yleistä kuljetuksista

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä (vuorolinja-autoja). Vuorolinja-autoja käyttävät oppilaat saavat koululta linja-autolipun matkojaan varten.

Oppilaan oikeus koulumatkaetuun tai matkojen tukemiseen voi rajoittua vain osaan lukuvuotta, esimerkiksi talviaikaan tai oppilaan sairausaikaan.

Kuljetusoppilaan koulumatkaa ei ole välttämätöntä järjestää koko pituudeltaan, vaan oppilaan koulumatka voi osittain muodostua oppilaan itse kulkemasta osasta. Kodin ja pysäkin välinen matka, jonka oppilas reiteistä johtuen voi joutua kulkemaan omin neuvoin, voi olla 1.-3. luokkalaiselle enintään kolme kilometriä ja muille viisi kilometriä.

Kunta ei järjestä kuljetusta eikä osallistu oppilaan koulumatkakustannuksiin silloin kun on kyse omasta hakeutumisesta muuhun kuin lähikouluun.

Esiopetuskuljetukset

Esioppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka kotoa lähimpään kunnan esiopetuspaikkaan on yli 5 km. Kuljetusoikeutta haetaan koulukuljetushakemuksella.