Syksyllä 1. luokan aloittavien ja 7. luokalle siirtyvien oppilaiden on haettava koulukuljetusta täyttämällä koulukuljetushakemus.

Maksuton koulukuljetus järjestetään

Koulumatkan pituuden perusteella

  • kun perusopetuksen 1.-2. luokan oppilaan koulumatka on yli kolme kilometriä (kasvatus- ja koulutuslautakunta 15.3.2017 §24)
  • kun perusopetuksen 3.-9. luokan oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä (POL 32 §)

Koulumatka mitataan lyhintä yleisessä käytössä olevaa jalankulkukelpoista tietä kotitontin portilta koulun portille.

Koulumatkan vaarallisuuden perusteella

Koulumatkan vaarallisuuden arvioinnissa käytetään hyväksi tie- ja poliisiviranomaisten lausuntoja ja arviointiohjeita.

Koulumatkan vaikeuden ja rasittavuuden perusteella

Kuljetuksen järjestämisestä päätettäessä edellytetään lääkärin tai vastaavan asiantuntijan lausuntoa, jossa kuljetustarve on todettu välttämättömäksi. Lääkäri tai vastaava asiantuntija ei lausunnollaan voi velvoittaa kuljetuksen järjestämistä, vaan lausuntoa käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa.

Yleistä kuljetuksista

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä (vuorolinja-autoja). Vuorolinja-autoja käyttävät oppilaat saavat koululta linja-autolipun matkojaan varten.

Oppilaan oikeus koulumatkaetuun tai matkojen tukemiseen voi rajoittua vain osaan lukuvuotta, esimerkiksi talviaikaan tai oppilaan sairausaikaan.

Kuljetusoppilaan koulumatka voi koostua sekä järjestetystä kuljetuksesta että oppilaan itse kulkemasta osasta. Tällöin itse kuljettu osuus 1.-2. luokkalaisella voi olla enintään kolme kilometriä ja muilla viisi kilometriä.

Kunta ei järjestä kuljetusta eikä osallistu oppilaan koulumatkakustannuksiin silloin kun on kyse omasta hakeutumisesta muuhun kuin lähikouluun.

Esiopetuskuljetukset

Esioppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka kotoa lähimpään kunnan esiopetuspaikkaan on yli viisi kilometriä. Kuljetusoikeutta haetaan koulukuljetushakemuksella.

Liitteet ja linkit

Ota yhteyttä

Aronen Marjukka

kuljetussuunnittelija
Sivistystoimen hallinto
Juttilantie 1, 14200 Turenki