Unicef hyväksyi Janakkalan Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman kesällä 2021.

Tavoitteena on, että Janakkala on JOKAISELLE lapselle turvallinen, merkityksellinen ja mahdollistava – missä ikinä hän kulkeekaan ja asioi. Tätä tavoitetta toteuttavat kaikki kuntalaiset ikänsä mukaisesti kaikissa rooleissaan.

Unicef arvioi toimenpiteiden toteutumista vuonna 2023. Jos he arvioivat, että toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti, niin he myöntävät Janakkalalle Lapsiystävällinen kunta -statuksen 2-4 vuodeksi. Työ ei pääty siihen, vaan kehittäminen jatkuu. Jokaiselle kaudelle tehdään uusi toimenpidesuunnitelma, jonka toteutumista Unicef seuraa ja arvioi.

Tavoitteita saavuttamista ohjaavat myös varhaiskasvatussuunnitelma, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Kaikkien eri tahojen toimenpiteet yhdessä vievät kohti tavoitteita.

1. Ketään ei kiusata

Toimenpiteet

 • Jokainen koulu laatii tarkennetun mallin kiusaamisen lopettamiseksi ja ennaltaehkäisyksi
 • Asiaa käsitellään koulufoorumilla 2022 (mm. miten kiusaaminen estetään, millainen on turvallinen aikuinen)
 • Koulukohtainen vuosittainen seuranta
 • Koulutusta ilmiöstä

Miten arvioidaan toimenpiteiden toteutuminen?

 • Mallien määrä, koulufoorumin toteutuminen, seurannan tulokset ja niiden kautta toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi,
 • Koulutusten toteutuminen ja osallistujamäärät %
 • Kouluterveyskyselyn tulokset
 • Viestinnän määrä

2. Osallisuus toteutuu kasvuympäristöissä

Toimenpiteet

 • Koulufoorumi toteutetaan
 • Koulufoorumin mallia kehitetään
 • Varhaiskasvatuksessa vuosittainen kysely mm. osallisuuteen ja turvallisuuteen liittyen ja toiminnan kehittäminen

Miten arvioidaan toimenpiteiden toteutuminen?

 • Koulufoorumin toteutuminen
 • Nykytilan kartoitusta vastaavan kyselyn toteutuminen lasten osallisuuden kokemuksista
 • Kouluterveyskyselyn tulokset (osallisuus omassa luokkayhteisössä / lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma)
 • Varhaiskasvatuksen kyselyn tulosten näkyminen toiminnan kehittymisessä

3. Kaikki tuntevat lapsen oikeudet. Lapsen oikeudet ohjaavat kunnan toimintaa

Toimenpiteet

 • Lapsen oikeudet näkyvät toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa (mm. talousarviokirjassa, henkilöstösuunnitelmassa)
 • Uusi valtuusto perehdytetään lapsen oikeuksiin
 • Laaditaan perehdytysmateriaali kaikille kuntalaisille
 • Laaditaan työntekijöiden perehdytysohjelma

Miten arvioidaan toimenpiteiden toteutuminen?

 • Lasten osallistavan budjetoinnin kirjaus talousarviokirjassa
 • Toteutuuko valtuuston perehdyttäminen
 • Perehdytysmateriaalin julkaiseminen
 • Perehdytysohjelman suunnitelma henkilöstösuunnitelmassa ja sen toteutuminen

4. Kunnassa on lasten osallisuutta edistäviä rakenteita. Heidän näkemykset otetaan huomioon palveluja suunniteltaessa ja kehitettäessä

Toimenpiteet

 • Laaditaan osallistumismalli lasten kanssa yhdessä
 • Lasten osallistava budjetointi aloitetaan
 • Lapsivaikutusarviointi otetaan käyttöön päätöksenteossa
 • Tekninen toimi lisää lasten vaikutusmahdollisuuksia
 • Sosiaalitoimi toteuttaa pilotin, jossa lasten kokemuksia kysytään perheen palvelujen jälkeen

Miten arvioidaan toimenpiteiden toteutuminen?

 • Osallistumismallin valmistuminen lasten kanssa yhteistoiminnassa
 • Osallistavan budjetoinnin toteutuminen
 • Lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönotto
 • Teknisen toimen ja lasten yhteistyön määrä + osio osallistumismallissa
 • Ympäristövaikuttamisen osio osallistumismallissa
 • Sosiaalitoimen pilotin toteutuminen + osio osallistumismallissa

Johtavista viranhaltijoista koostuva INNO ohjaa kehittämistoimintaa ja vastaa tavoitteiden saavuttamisesta.