Lukuvuonna 2022-2023 toteutetaan vähintään neljää hanketta.

1) Yhteisen virtuaalimaailman kautta laaja-alaiseksi osaajaksi

Hankkeen keskeinen tavoite on monipuolistaa ja nykyaikaistaa lukio-opetusta uuden opetusteknologian, eli virtuaalitodellisuuden avulla. Uusinta teknologiaa ja myös pelillisyyttä hyödyntävä opetus on lähellä opiskelijoiden omaa maailmaa, joten se innostaa ja kiinnostaa nuoria.

Hankkeen tarkoitus on kehittää nimenomaan koko lukio-opetusta, eli on tarkoitus löytää toimivia tapoja ja käytänteitä niin taideaineiden, reaaliaineiden kuin kieltenkin opetukseen. Myös digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntävä eri oppiaineiden välinen yhteistyö ja yhteisopettajuus ovat opettamisen kehittämiseen liittyviä mahdollisia tavoitteita. Virtuaalitodellisuudella ei ole tarkoitus korvata opetusmetodeja, vaan rikastaa opiskelijoiden oppimista kokemuksellisuuden ja kokonaisvaltaisten aistihavaintojen avulla.

Toiminta

Hankkeessa tuetaan uuden teknologian käyttöön ottamista paitsi hankkimalla välineistöä (VR-lasit, ohjelmat, 3D-kamera) myös erityisesti kouluttamalla opettajia laitteiden käyttöön. Koulutuksen aikana opettajat perehdytetään tekniikkaan, mutta he myös ideoivat ja tuottavat omaa opetusmateriaalia.

Koulutuksen jälkeen opettajat soveltavat oppimaansa ja toteuttavat opintojaksojen aikana VR-tekniikkaa hyödyntävää opetusta. Koulutuksen käyneet opettajat saavat myös valmiuksia opastaa lukioiden muita opettajia digitaalisten oppimisympäristöjen käyttämisessä.

VR-tekniikan avulla lukiolaiset opiskelevat motivoivalla tavalla eri oppiaineiden asiasisältöjä. Osa edistyneimmistä ja teknologiaan erityisesti vihkiytyneistä opiskelijoista voitaneen kouluttaa tuottamaan myös omia virtuaalisia sisältöjä.

Hanke päättyy 31.7.2023.

2) Finest Future

Janakkalan lukio on on mukana Finest Future -ohjelmassa, jossa ulkomaiset opiskelijat  suorittavat kolmivuotisen lukio-opinnot suomen kielellä. Ensimmäinen ryhmä aloittaa opinnot lukuvuonna 22-23.

3) Kaikista pidetään huolta!

Pyrimme paikkaamaan opiskelijoidemme osaamisvajetta tarjoamalla opiskelijoillemme tukiopetusta, kertaustuokioita, samanaikaisopetusta ja pienryhmäopetusta. Tavoitteemme on tukea 3. vuosikurssin opiskelijoita, jotta he pystyvät edistämään opintojaan suunnitelmiensa mukaisesti. Lisäksi tuemme abiturientteja ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisessa ja jatko-opintoihin siirtymisessä sekä suomi toisena kielenä -oppimäärää suorittavia opiskelijoita, jotka kaipaavat eriytettyä opetusta.

Toiminta

Avustuksella voimme tarjota opiskelijoillemme mm. tukiopetusta vieraissa kielissä. Abiturienteille tarjoamme kertausopintoja kielten lisäksi muissakin oppiaineissa. Lukiomme suomi toisena kielenä -opiskelijat opiskelevat eriytetysti äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tunneilla, ja koronapandemian vuoksi heidän eriyttämisensä ja oppimisen tukensa ei ole toteutunut haluamassamme mittakaavassa. Avustuksen avulla tarjotaan pienryhmäopetusta ja kertaustuokioita S2-opiskelijoille, jotta he menestyisivät ylioppilaskirjoituksissa.

4) Luotsaava lukio

Tavoitteena on hyvinvoiva, monipuolisesti ohjausta ja tukea saava ja kykynsä tiedostava opiskelija sekä monipuolisesti ja moniammatillisesti opiskelijaa ohjaava lukio. Hankkeen päätavoitteet ovat holistisen ohjausmallin kehittäminen, tulevaisuusohjauksen mallin luominen ja tukea peruskoulussa saaneiden opiskelijoiden ohjauksen kehittäminen. Lukion opettajia koulutetaan tulevaisuusohjaukseen, opettajat tottuvat samanaikaisopetukseen ja eriyttävät opetustaan. Lukiostamme valmistuvilla nuorilla on toiveikas usko omaan tulevaisuuteensa, vahva osaamisidentiteetti ja hyvät mielenterveystaidot. Kouluterveyskyselyn tulokset paranevat.

Erityistä, tehostettua ja yleistä tukea perusopetuksessa saaneet nuoret saavat riittävästi tukea eri oppiaineissa oppitunneilla ja tukiopetuksessa sekä tehokkaasti ohjausta opiskelutaitoihinsa koko lukioajan.

Hankkeen avulla lisätään konkreettisesti ohjauksen määrää sekä etsitään moniammatillisesti myös uusia ohjauksen muotoja. Lisäksi kehitämme omassa lähilukiossamme vertaisohjausta ja pienryhmätoimintaa sekä tutor-toimintaa.

Luomme hankkeessa uusia ohjauksen ja tuen malleja, jotka ovat monistettavissa muihin lukioihin. Pidämme hankkeen ajan blogia, johon kuvaamme lukion ohjauksen kehittämisprosessia ja esittelemme toimivia uusia ohjauksen ja tuen malleja. Pyrimme toiminnallamme ja kokeiluillamme vastaamaan nykylukion ja tulevaisuuden lukion tarpeisiin ja tarjoamaan malleja valtakunnallisesti hyödynnettäväksi.